Noter
Not 1. Redovisning av rörelsegrenar
Alfa Lavals primära indelning av verksamheten är i två divisioner ”Equipment” respektive ”Process Technology”. Divisionerna baseras på en indelning i ett antal kundsegment. Kunderna till Equipment-divisionen köper produkter, medan kunderna till Process Technology-divisionen köper system för processapplikationer. Equipment-divisionen består av sex kundsegment: Comfort & Refrigeration, Fluids & Utility Equipment, Marine & Diesel, OEM (Original Equipment Manufacturers),
Sanitary Equipment och eftermarknadssegmentet Parts & Service. Process Technology-divisionen består av fem kundsegment: Energy & Environment, Food Technology, Life Science, Process Industry och eftermarknadssegmentet Parts & Service.
Operations ansvarar för inköp, produktion och logistik. Övrigt avser företags-ledning och icke-kärnverksamheter.
Redovisning av divisioner
Orderingång      
Koncernen, MSEK 2006 2005 2004
Equipment 12 617,6 9 902,4 8 862,3
Process Technology 11 390,9 8 572,8 6 818,0
Operations och övrigt 9,6 41,1 59,7
Totalt 24 018,1 18 516,3 15 740,0
Orderstock      
Koncernen, MSEK 2006 2005 2004
Equipment 5 721,5 3 382,5 2 097,3
Process Technology 6 630,2 4 072,9 2 640,6
Operations och övrigt 7,8 41,5 25,5
Totalt 12 359,5 7 496,9 4 763,4
Nettoomsättning      
Koncernen, MSEK 2006 2005 2004
Equipment 10 933,8 8 631,5 8 250,4
Process Technology 8 828,4 7 672,8 6 683,3
Operations och övrigt 39,3 26,1 52,1
Totalt 19 801,5 16 330,4 14 985,8
Rörelseresultat      
Koncernen, MSEK 2006 2005 2004
Equipment 2 072,0 1 162,5 1 100,4
Process Technology 1 060,2 698,8 634,3
Operations och övrigt -460,4 -410,8 -333,0
Deltotal 2 671,8 1 450,5 1 401,7
Jämförelsestörande poster -119,9 -73,3 36,7
Totalt 2 551,9 1 377,2 1 438,4
    Tillgångar     Skulder  
             
Koncernen, MSEK 2006   2005 2006   2005
Equipment 5 670,9   5 450,7 1 088,5   1 766,5
Process Technology 5 886,9   4 222,9 3 320,8   1 182,7
Operations och övrigt 4 762,3   4 476,2 3 018,2   2 071,0
Deltotal 16 320,1   14 149,8 7 427,5   5 020,2
Corporate 2 429,5   2 056,6 4 491,3   5 374,8
Totalt 18 749,6   16 206,4 11 918,8   10 395,0
Corporate avser balansposter som är räntebärande eller har med skatter att göra.          
    Investeringar     Avskrivningar  
             
Koncernen, MSEK 2006 2005 2004 2006 2005 2004
Equipment 33,7 23,7 31,8 156,6 130,6 128,3
Process Technology 74,6 48,4 85,1 156,4 151,2 130,3
Operations och övrigt 264,8 251,6 270,6 288,4 297,7 295,7
Totalt 373,1 323,7 387,5 601,4 579,5 554,3
Redovisning per geografisk marknad
Alfa Lavals sekundära segmentsindelning är i geografiska marknader. Länder med mer än 10 procent av nettoomsättningen, tillgångarna respektive investeringarna redovisas separat.
Nettoomsättning till kunder i:
2006 2005 2004
Koncernen MSEK % MSEK % MSEK %
Sverige 854,6 4,3 842,4 5,2 887,6 5,9
Övriga EU 6 808,7 34,3 5 664,3 34,5 5 706,5 38,0
Övriga Europa 1 940,8 9,8 1 428,1 8,7 1 196,5 8,0
USA 3 052,6 15,4 2 327,9 14,3 2 197,4 14,7
Övriga Nordamerika 609,8 3,1 436,8 2,7 296,2 2,0
Latinamerika 844,3 4,3 798,5 4,9 583,9 3,9
Afrika 213,2 1,1 223,6 1,4 177,3 1,2
Asien 5 181,0 26,2 4 336,6 26,6 3 619,9 24,2
Oceanien 296,5 1,5 272,2 1,7 320,5 2,1
Totalt 19 801,5 100,0 16 330,4 100,0 14 985,8 100,0
Tillgångar
2006 2005 2004
Koncernen MSEK % MSEK % MSEK %
Sverige 4 043,2 21,5 2 642,2 16,3 2 542,8 18,1
Danmark 1 607,8 8,6 1 528,3 9,4 1 571,8 11,2
Övriga EU 4 962,1 26,5 4 662,6 28,8 3 828,4 27,1
Övriga Europa 354,4 1,9 362,5 2,2 293,1 2,1
USA 2 211,3 11,8 1 888,1 11,7 1 617,8 11,5
Övriga Nordamerika 223,4 1,2 291,5 1,8 211,9 1,5
Latinamerika 411,1 2,2 290,8 1,8 246,3 1,7
Afrika 16,9 0,1 24,1 0,1 23,7 0,2
Asien 2 346,3 12,5 2 285,0 14,1 1 903,3 13,5
Oceanien 143,6 0,8 174,7 1,1 153,9 1,1
Deltotal 16 320,1 87,1 14 149,8 87,3 12 393,0 88,0
Corporate 2 429,5 12,9 2 056,6 12,7 1 691,0 12,0
Totalt 18 749,6 100,0 16 206,4 100,0 14 084,0 100,0
Investeringar
2006 2005 2004
Koncernen MSEK % MSEK % MSEK %
Sverige 136,2 36,5 146,9 45,4 166,2 42,8
Danmark 49,6 13,3 14,1 4,4 34,9 9,0
Frankrike 48,2 12,9 17,5 5,4 26,7 6,9
Övriga EU 52,4 14,0 37,4 11,6 70,2 18,1
Övriga Europa 4,7 1,3 18,3 5,7 4,2 1,1
USA 28,6 7,7 15,3 4,7 19,6 5,1
Övriga Nordamerika 0,8 0,2 0,7 0,2 1,6 0,4
Latinamerika 5,1 1,4 4,0 1,2 3,7 1,0
Afrika 0,5 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1
Indien 22,7 6,1 35,9 11,1 23,6 6,1
Övriga Asien 23,5 6,3 32,5 10,0 35,8 9,2
Oceanien 0,8 0,2 0,7 0,2 0,8 0,2
Totalt 373,1 100,0 323,7 100,0 387,5 100,0