skatter, returer och rabatter. Pågående arbeten redovisas genom successiv vinstavräkning.
I den utsträckning Alfa Laval också levererar tjänster gäller de tre sista villkoren tillsammans med:
färdigställandegraden på balansdagen
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Sjukfrånvaro i Sverige
Den svenska Årsredovisningslagen kräver att uppgift lämnas om sjukfrånvaron bland anställda i Sverige fördelat på olika specifikt definierade kategorier. Detta är ett sätt att få fokus på det nutida problemet med hög sjukfrånvaro och om olika arbetsgivare har en hög eller låg sjukfrånvaro inom företaget. Specifikationen återfinns i not 2.
Transaktioner i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Inom moderbolaget fanns inga orealiserade kursvinster på långfristiga fordringar och skulder som ej har kunnat kvittas mot orealiserade kursförluster inom samma valutaslag. Orealiserade kursvinster på kortfristiga fordringar och skulder ingår däremot i resultatet.
I koncernen förs kursvinster och kurs-förluster avseende lån i utländsk valuta, som finansierar förvärven av utländska dotterbolag, om till eget kapital i den mån lånen fungerar som en kurssäkring för de förvärvade nettotillgångarna. I moderbolaget redovisas dessa kursdifferenser över resultaträkningen.
IAS 21 Effekterna av ändrade valuta-kurser täcker bland annat förekomsten av funktionella valutor. Nästan alla Alfa Lavals dotterbolag påverkas av förändringar i valutakurser för sina inköp inom koncernen. De säljer emellertid vanligen i sin hemmavaluta och de har mer eller mindre alla sina icke produkt relaterade kostnader och sina personalrelaterade kostnader i sin lokala valuta. Detta inne-bär att inga av Alfa Lavals dotterbolag kvalificerar för användande av en annan funktionell valuta än den lokala valutan, med följande undantag. Dotterbolag i höginflationsländer rapporterar boksluten i den funktionella hårdvaluta som gäller i respektive land, vilket i samtliga fall är USD. Som höginflationsländer under 2006 anses Colombia, Turkiet och Venezuela.
Utlandsbolagen har omräknats enligt dagskursmetoden. Denna metod innebär att tillgångarna och skulderna omräknas till balansdagskurs och intäkter och kostnader till årets genomsnittskurs. Den omräkningsdifferens som uppstår är en effekt av att nettotillgångarna i utlands-företagen omräknas med en annan kurs vid årets början än vid dess slut och att resultatet omräknas till genomsnittskurs. Omräkningsdifferensen förs direkt till eget kapital.
Nya redovisningsrekommendationer
International Accounting Standards Board (IASB) har utgivit följande nya redovisnings-rekommendationer som träder i kraft för redovisningsår som inleds den 1 januari 2007 eller senare.
IAS 1 Utformning av finansiella rapporter har utökats med punkterna 124 A-C. Dessa avser nya upplysningskrav om företagets mål, politik och metoder för förvaltning av kapital. Alfa Laval kommer att utvärdera effekterna av tillämpningen av IAS 1 punkterna 124 a-c under 2007.
IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar ersätter stora delar av IAS 32 Finansiella instrument: Upplysningar och klassificeringar. IAS 32 kommer framöver bara innehålla regler angående klassificering av finansiella instrument. IFRS 7 innehåller utbyggda upplysnings-krav avseende betydelsen av finansiella instrument för företagets ekonomiska ställning och utveckling samt karaktären och omfattningen av de finansiella intrumentens risker. Alfa Laval kommer att utvärdera effekterna av tillämpningen av IFRS 7 under 2007.
Finansiella risker
Finansiella instrument
Finansiella risker avser finansiella instrument. Alfa Laval har följande finansiella instrument: kassa och bank, placeringar, handelsfordringar, lån från kreditinstitut, handelsskulder och ett begränsat antal derivat för att säkra främst valutakurser och räntor, men även priset på metaller. Dessa inkluderar valutaterminer, valuta-optioner, ränteswapar, ränteterminer och metallterminer.
Finanspolicy
För att kontrollera och begränsa de finansiella riskerna har styrelsen för koncernen fastställt en finanspolicy. Koncernen har en aversiv inställning till finansiella risker, vilken tar sig uttryck i policyn. Denna fastställer ansvarsfördelningen mellan de lokala bolagen och den centrala finansfunktionen i Alfa Laval Treasury International AB, vilka finansiella risker koncernen kan acceptera samt anger hur riskerna skall begränsas.
Prisrisker
Det finns tre olika typer av prisrisker: valutarisker, ränterisker och marknadsrisker. Se nedan.
Valutarisker
transaktionsexponering
Koncernen är huvudsakligen utsatt för valutarisk från potentiella förändringar av kontrakterade och bedömda flöden av utbetalningar och inbetalningar. Målsättningen för riskhantering avseende valutakurser är att minska påverkan av förändringar i valutakurser på koncernens resultat och finansiella ställning.
Koncernen har i normalfallet en naturlig risktäckning genom försäljning så väl som kostnader i lokal valuta. Finanspolicyn anger att de lokala bolagen är ansvariga för att identifiera och säkra valutakursexponeringar på alla kommersiella flödena via Alfa Laval Treasury International. Kontraktsbaserade flöden måste säkras i sin helhet. Dessutom måste nettot av prognostiserade flöden de närmaste 12 månaderna säkras till minst hälften. Resterande del av de prognostiserade flödena kan till viss del säkras efter samråd med koncernens centrala finansfunktion. Alfa Laval Treasury
International kan öka eller minska den totala säkringen som initierats av de lokala bolagen för de valutor där Alfa Laval har en kommersiell exponering upp till men ej överstigande 100 procent av ett års kommersiella exponering för varje valuta.
Koncernens nettoexponering i olika valutor före och efter säkringar under 2006 har uppgått till:
För kontraktsbaserade flöden följer derivaten löptiden på det underliggande kontraktet. Detta innebär att bolaget erfar effekten från rörelserna i marknadskurserna för valutorna med en varierande grad av fördröjning.
Om valutakurserna mellan SEK och de väsentligaste utländska valutorna
Nettoexponering per valuta under 2006
Valutakontrakt för prognostiserade flöden ingås fortlöpande under året med 12 månader som den maximala löptiden.
ändras med +/- 10 % får det följande effekt på rörelseresultatet, om inga säkringsåtgärder vidtagits:
Valutakursförändring mot SEK
2006 2005 2004
MSEK + 10% - 10% + 10% - 10% + 10% - 10%
Påverkan på rörelseresultatet            
utan säkringsåtgärd            
USD 161 -161 132 -132 113 -113
EUR 125 -125 105 -105 159 -159
DKK -136 136 -124 124 -120 120
Övriga USD relaterade valutor 37 -37 47 -47 15 -15
Övriga 64 -64 61 -61 45 -45
Totalt 251 -251 221 -221 212 -212