Kommentarer till boksluten
REDOVISNINGSPRINCIPER
Värderingsgrund
Koncernredovisningen har upprättats baserat på historiska anskaffningsvärden, utom för vissa finansiella instrument inklusive derivat, som har värderats till verkligt värde. Redovisningen presenteras i MSEK, med en decimal, om inget annat anges
Uttalande om överensstämmelse
Från och med den 1 januari 2005 till-lämpar Alfa Laval International Financial Reporting Standards (IFRS). Vidare tillämpas Redovisningsrådets rekommendation RR 30:05 ”Kompletterande redovisnings-regler för koncerner”. Dessa skiljer sig i vissa avseenden från amerikansk redovisningssed (US GAAP), se not 34.
Moderbolagets redovisnings- och värderingsprinciper följer årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendation RR 32:05 ”Redovisning för juridiska personer”.
Tidigare följde Alfa Laval Redovisningsrådets rekommendationer och har eftersträvat en tidig implementering av rekommendationerna, det vill säga innan de måste tillämpas. I den mån rekommendationer från redovisnings-rådet ännu inte hade hunnit komma ut motsvarande redan utgivna IAS rekommendationer, har istället IAS rekommendationen tillämpats.
Implementation av International Financial Reporting Standards (IFRS)
International Financial Reporting Standards (IFRS) utges av International Accounting Standards Board (IASB). IFRS 1 täcker övergångsreglerna för implementeringen av IFRS. Alla noterade bolag inom den Europeiska Unionen var skyldiga att ändra till IFRS från och med den 1 januari 2005.
Redan 2000 började Alfa Laval implementera International Accounting Standards (IAS) utgivna av IASB och översatta och anpassade till svensk lagstiftning av Redovisningsrådet i Sverige. Eftersom det var några mindre skillnader mellan de svenska rekommendationerna och IAS, har Alfa Laval
aldrig hävdat att bolaget följer IAS förrän nu. Tekniskt innebär detta att Alfa Laval tillämpade IFRS 1 för första gången 2005. Övergången till IFRS var emellertid redan på plats eftersom Alfa Laval hade implementerat alla relevanta IAS rekommendationer, utom IAS 39. Denna rekommendation implementerades från och med den 1 januari 2005.
Eftersom alla IAS regler utom IAS 39 låg nära tidigare svenska redovisningsprinciper avseende värdering och redovisning, påverkade övergången till IFRS bara följande områden.
Från och med den 1 januari 2005 skrevs inte längre goodwillen av utan testades istället för eventuellt nedskriv-
ningsbehov. Minoritetsintressen redovisades tidigare under en separat rubrik bredvid eget kapital, men redovisas nu som en separat post inom det egna kapitalet. Avsättningar delades upp i kortfristiga och långfristiga. I och med att IAS 39 implementerades först 2005 fick det bara effekt på ingående balans 2005 och inte i resultaträkningen för 2004. Effekten avsåg marknadsvärdering av finansiella derivat, obligationer och icke noterade externa aktier.
Om IFRS hade implementerats redan under 2004 hade det fått följande effekter i resultaträkningen och i eget kapital för koncernen.
Påverkan på resultatet om IFRS hade implementerats 2004      
Koncernen Justerad Rörelse- Årets
MSEK EBITA resultat resultat
Resultaträkning 2004 1 695,1 1 246,9 603,2
Justeringar för:      
Avskrivning av goodwill - 191,5 191,5
Minoritetens andel - - 45,4
Justerat resultat för 2004 1 695,1 1 438,4 840,1
       
Justerat resultat per aktie (SEK) *     7,12
       
* Efter avdrag för minoritetens andel av årets resultat      
       
Påverkan på eget kapital om IFRS hade implementerats 2004      
Koncernen     Eget
MSEK     kapital
Eget kapital 31 december 2003     4 897,0
Justeringar för:      
Minoritetsintressen     104,2
Eget kapital 1 januari 2004 enligt IFRS     5 001,2
       
Eget kapital 31 december 2004     4 967,0
Justeringar för:      
Avskrivning av goodwill     191,5
Minoritetsintressen     119,2
Omräkningsdifferens     -8,5
Eget kapital 31 december 2004 enligt IFRS     5 269,2
Justeringar för:      
Finansiella instrument     159,3
Uppskjuten skatt     -52,6
Eget kapital 1 januari 2005 enligt IFRS     5 375,9
Förändrade/implementerade redovisningsprinciper
Under 2006 implementerades de senaste ändringarna i årsredovisningslagen 1995:1554. Dessa innebär att förvaltningsberättelsen utökas med kommentarer om belopp som tas upp på annan plats i årsredovisningen och där kommentaren behövs för att förstå siffrornas innebörd, en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer samt upplysningar av icke-finansiell karaktär såsom miljö-och personalfrågor, etiska riktlinjer och sociala aspekter. RR 30:05 och RR 32:05 implementerades också, men innebar ingen förändring.
Under 2005 implementerades följande redovisningsstandards: IFRS 1 Första gången International Financial Reporting Standards till-lämpas, IFRS 3 Rörelseförvärv, IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter och IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.
Jämförelsesiffrorna för 2004 har omräknats enligt IFRS.
Beroende på IFRS 1 har alla tidigare implementerade rekommendationer utgivna av Redovisningsrådet nu tekniskt ersatts av motsvarande IFRS eller IAS standard. Eftersom det bara var några mindre skillnader mellan de svenska rekommendationerna och IAS, har inte detta i sig utlöst några ändringar i redovisningsprinciper, eget kapital eller jämförelseperioder.
IAS 39 innebär att finansiella derivat, obligationer och icke noterade externa aktier skall marknadsvärderas. IAS 39 representerade därför en ändring i redovisningsprinciper som återspeglades i koncernens egna kapital per den 1 januari 2005.
Tillämpningen av de nya redovisningsrekommendationerna har i övrigt inte i sak inneburit något byte av redovisningsprincip och har därmed inte givit upphov till någon effekt på resultat eller eget kapital.
Redovisningsprinciper som är kritiska för bolagets resultat och ställning
Med implementationen av IFRS 3 Rörelseförvärv per den 1 januari 2005, skrivs inte goodwill, inklusive tidigare existerande goodwill, och immateriella tillgångar med oändliga ekonomiska livs-längder av, utan testas istället för eventuellt nedskrivningsbehov både årligen och när det finns en indikation. Effekten av IFRS 3 kan bli omfattande för koncernen
om lönsamheten inom koncernen eller delar av koncernen går ned i framtiden, eftersom detta kan utlösa en väsentlig nedskrivning av goodwillen. En sådan nedskrivning kommer att påverka årets resultat och därmed den finansiella ställningen för koncernen. Den redovisade goodwillen är MSEK 3 706,3 (3 530,6) vid utgången av året. Det finns inga immateriella tillgångar med oändliga ekonomiska livslängder annat än goodwill.
Koncernen har förmånsbestämda planer som redovisas enligt IAS 19 Ersättningar till anställda. Detta innebär att förvaltningstillgångarna värderas till marknadsvärde och att nuvärdet av utfästelserna enligt de förmånsbestämda planerna fastställs genom årliga aktuarieberäkningar av oberoende aktuarier. Om värdet på förvaltningstillgångarna börjar minska samtidigt som de aktuariella antagandena ökar utfästelserna kan den kombinerade effekten resultera i ett betydande underskott. Den monetära omfattningen kommer från det faktum att underskottet är skillnaden mellan två stora tal. Risken för att detta skall hända är dock minskad genom att Alfa Laval tillämpar den 10 procentliga korridor-metoden beskriven nedan under avsnittet ”Ersättningar till anställda” och att många av dessa förmånsbestämda planer är stängda för nya deltagare och ersatta av premiebestämda planer.
Koncernens redovisning av avsättningar enligt IAS 37 innebär att MSEK 1 280,8 (957,4) redovisas som övriga avsättningar. Detta utgör 6,8 (5,9) procent av koncernens balansomslutning och är viktigt för bedömningen av koncernens finansiella ställning, inte minst i och med att avsättningar i regel baseras på bedömningar av sannolikhet och uppskattningar av kostnader och risker. Om redovisningsprinciperna för avsättningar skulle ändras någon gång i framtiden skulle detta kunna ha en väsentlig påverkan på bolagets ställning.
IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering har en avsevärd effekt på koncernens egna kapital och kan ha en betydande effekt på resultaträkningen om de använda derivaten visar sig vara ineffektiva.
Huvudsakliga källor till osäkerhet i uppskattningar
Den huvudsakliga källan till osäkerhet i uppskattningar hänför sig till testet av eventuellt nedskrivningsbehov av goodwill, eftersom testningen grundas på vissa antaganden om framtida kassaflöden, se avsnittet om redovisningsprinciper som är kritiska för bolagets resultat och ställning ovan för ytterligare detaljer.
Bedömningar
Vid tillämpning av redovisningsprinciperna har ledningen gjort olika bedömningar, skilda från dem som innefattar uppskattningar, som avsevärt kan påverka de belopp som redovisas i de finansiella rapporterna. Dessa bedömningar avser huvudsakligen:
  • klassificering av finansiella instrument;
  • sannolikhet i samband med affärsrisker;
  • fastställande av färdigställandegrad i pågående arbeten;
  • möjligheten att driva in kundfordringar;
  • inkurans i lager; och
  • om ett leasingavtal ingånget med en extern uthyrare är en finansiell lease eller en operationell lease.
Reklamkostnader
Reklamkostnader kostnadsförs löpande i takt med att de uppstår.
Intresseföretag
Koncernen har endast ett företag som uppfyller definitionen på ett intresseföretag i IAS 28 Innehav i intresseföretag, det vill säga att ägarandelen ligger mellan 20 och 50 procent, nämligen Dalian Haven Automation Co Ltd. Detta bolag är helt vilande och har endast obetydliga nettotillgångar, varför det inte konsolideras.
Lånekostnader
Redovisning av lånekostnader sker enligt huvudprincipen i IAS 23 Lånekostnader, det vill säga att lånekostnaderna belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig. Detta innebär bland annat att transaktionskostnader som uppstår i samband med upplåning kapitaliseras och periodiseras över lånets löptid.
Konsolideringsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats enligt IFRS 3 Rörelseförvärv.
För perioden efter 24 augusti 2000 omfattar koncernbokslutet moderbolaget Alfa Laval AB (publ) och de bolag som under perioden har ägts till mer än 50 procent. För perioden fram till 24 augusti 2000 omfattar koncernbokslutet moderbolaget Alfa Laval Holding AB och de bolag som under perioden har ägts till mer än 50 procent.
Koncernbalansräkningen har upp-