Alfa Laval AB (publ) Årsredovisning för 2006
Förvaltningsberättelse
Platsen: Dubai i Förenade Arabemiraten.
Beläget vid Persiska Viken och med den gigantiska Rub al-Khali-öknen som närmaste granne. Utomhusklimatet är med andra ord tropiskt. Men inne i den gigantiska och smått osannolika anläggningen Ski Dubai finns en 400 meter lång välpistad skidbacke med 6000 ton äkta snö som underlag. Naturligtvis inget för extremåkaren. Men en skön avkoppling för den som vill ha en stunds svalka från det loja livet på badstranden. Varje natt snöar det på beställning. Ett finfördelat regn av rent vatten omvandlas snabbt till pudersnö. Förutsättningen för detta är att temperaturen inomhus ligger under fryspunkten. Två värmeväxlare från Alfa Laval för kylning av glykolen i rörsystemen spelar en viktig roll i detta avseende. De ser till att snön håller rätt konsistens. På så sätt skapas förutsättningar för skidåkning i denna vintriga oas mitt i öknen.
Innehåll
Förvaltningsberättelse 40
Koncernens kassaflödesanalys 44
Kommentarer till kassaflödesanalysen 45
Koncernens resultaträkning 46
Kommentarer till resultaträkningen 47
Koncernens balansräkning 50
Kommentarer till balansräkningen 52
Förändringar i koncernens egna kapital 53
Specifikation över förändringen av antalet aktier och aktiekapitalet 54
Specifikation över ackumulerade omräkningsdifferenser som redovisats mot eget kapital 54
Kommentarer till förändringarna i koncernens egna kapital 54
Moderbolagets kassaflödesanalys 55
Moderbolagets resultaträkning 55
Moderbolagets balansräkning 56
Förändringar i moderbolagets egna kapital 57
Kommentarer till boksluten 58
Redovisningsprinciper 58
Finansiella risker 65
Operationella risker 68
Koncernens noter 70
Not 1. Redovisning av rörelsegrenar 70
  Redovisning av divisioner 71
  Redovisning av geografisk marknad 72
Not 2. Medeltal anställda - totalt 72
  Medeltal anställda - i Sverige per kommun 72
  Medeltal anställda - per land 72
  Sjukfrånvaro bland anställda i Sverige 73
  Könsfördelningen bland ledande befattningshavare 73
Not 3. Löner och ersättningar - totalt 74
  Löner och ersättningar - per land 74
Not 4. Upplysning on revisorer och revisorers arvoden 74
Not 5. Reklamkostnader 74
Not 6. Jämförelsestörande poster 75
Not 7. Avskrivningar per funktion 75
Not 8. Avskrivningar per tillgångsslag 75
Not 9. Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 75
Not 10. Ränteintäkter/räntekostnader och kursdifferenser 75
Not 11. Minoritetsintressen 76
Not 12. Klassificering av finansiella tillgångar och skulder 76
Not 13. Justering till verkligt värde av finansiella instrument 77
Not 14. Inkomstskatter och övriga skatter för koncernen 78
Not 15. Goodwill och övervärden 79
  Test för nedskrivningsbehov 79
Not 16. Immateriella anläggningstillgångar 80
Not 17. Materiella anläggningstillgångar 81
  Anläggningstillgångar för försäljning 81
Not 18. Övriga anläggningstillgångar 81
  Specifikation över aktier i dotterbolag 82
  Specifikation över aktier i övriga bolag 83
Not 19. Varulager 83
Not 20. Kundfordringar 84
Not 21. Övriga kortfristiga fordringar 84
Not 22. Övriga kortfristiga placeringar 84
Not 23. Kassa och bank 84
Not 24. Påverkan på kassaflödet av förvärv och avyttring av verksamheter 86
Not 25. Förmånsbestämda utfästelser 88
Not 26. Övriga avsättningar 88
Not 27. Skuldsättning 89
Not 28. Övriga kortfristiga skulder 89
Not 29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 89
Not 30. Ställda panter och ansvarsförbindelser 89
Not 31. Transaktioner med närstående 89
Not 32. Pågående arbeten i anläggningsprojekt 90
Not 33. Leasing 91
Not 34. Avstämning mot US GAAP 91
Förändringar i koncernens egna kapital enligt US GAAP 92
Kommentarer till US GAAP avstämningen 93
Förslag till vinstdisposition 97
Revisionsberättelse 98