Globalt ledande inom samtliga nyckelteknologier
nyCKELTEKnOLOGIER
UTVALDA MARKnADSSEGMEnT
KOnKURREnTER
Värmeöverföring
Plattvärmeväxlare
• GEA (Tyskland)
• Hisaka (Japan) • Invensys/APV
(Storbritannien)
• SWEP (USA)
Marknadsposition
Mer än 30% av världsmarknaden
Andel av koncernens
nyförsäljning 2006
Separering
Höghastighetsseparatorer
• GEA (Tyskland) • Mitsubishi Kakoki
Kaisha (Japan)
• Pieralisi (Italien)
 
Dekantrar
• GEA (Tyskland)
• Pieralisi (Italien)
• Andritz (Frankrike,
Österrike)
• Flottweg (Tyskland)
Marknadsposition
25-30% av världsmarknaden
Andel av koncernens
nyförsäljning 2006
Flödeshantering
Sanitär flödeshantering
• GEA (Tyskland) • Invensys/APV
(Storbritannien)
• SPX/Waukesha
Cherry Burrell (USA)
• ITT Industries (USA)
Marknadsposition
10-12% av världsmarknaden
Andel av koncernens
nyförsäljning 2006
Alfa Lavals verksamhet bygger på de tre nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering – alla med en avgörande betydelse för många industriella processer. Värmeöverföringsprodukterna stod för 51 procent av nyförsäljningen under 2006, separeringsprodukterna för 25 procent och flödeshanteringsprodukterna för tolv procent.
Alfa Laval är globalt ledande inom samtliga teknologiområden. Den starkaste positionen finns inom plattvärmeväxlare med en uppskattad marknadsandel på mer än 30 procent. Marknadsandelen för separatorer och dekantrar i kombination, beräknas vara 25-30 procent och för flödeshantering tio procent.
BESKRIVnInG
Olika teknologier för värmeöverföring används i de flesta industriella processer för uppvärmning, kylning, frysning, ventilering, förångning och kondensering. Tillämpningarna är många och kunderna finns inom till exempel kemisk industri, livsmedelsindustri, olje- och gasproduktion, kraftindustri, marinindustri och för reglering av temperatur och ventilation av byggnader.
Avgörande betydelse
En värmeväxlare överför värme eller kyla till exempel från en vätska till en annan. Produkterna har en avgörande betydelse för effektiviteten i kundens totala tillverkningsprocess. Huvudprodukten i Alfa Lavals sortiment är den kompakta plattvärmeväxlaren med en mängd användningsområden. I sortimentet ingår även spiralvärmeväxlare, luftkylare, tubvärmeväxlare och skrapvärmeväxlare.
Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlaren består av ett flertal metallplattor som är monterade tätt intill varandra. Mellan plattorna finns två kanaler med ett kallt respektive varmt medium. Dessa passerar på var sin sida om plattorna och i motsatt riktning mot varandra. Värme eller kyla överförs via plattorna. Packningsförsedda plattvärmeväxlare tätas med gummipackningar. Lödda plattvärmeväxlare har utvecklats för högre tryck och temperaturer. För att klara ännu högre tryck och temperaturer har svetsade värmeväxlare utvecklats.
Allt sedan Alfa Laval grundades 1883 har separeringsteknologin varit en central del av verksamheten. Idag används tekniken för att separera vätskor från varandra och fasta partiklar från vätskor och på senare år även partiklar från gaser.
Höjer kvaliteten
Separatorer spelar en avgörande roll inom en rad industriella processer. Exempelvis:
 • bearbetning av livsmedel och drycker, i läkemedels-, bioteknik-, kemi- och petrokemiprocesser
 • utvinning och produktion av råolja för rengöring och återvinning av borrvätskor
 • rening av smörjoljor och råoljor
 • behandling och rening av bränsle och smörjoljor till fartyg och elkraftverk
 • avvattning av rötslam i reningsverk.
 • Höghastighetsseparatorer och dekantrar
  Alfa Lavals produkter domineras av höghastighetsseparatorer och dekantercentrifuger. Separatorer med hög rotationshastighet används framför allt för att skilja vätskor från varandra. Dekantercentrifugerna bygger vanligtvis på horisontell separeringsteknik och arbetar med lägre hastighet. De används till exempel för att avvattna rötslam i reningsverk. Membranfiltrering är den etablerade lösningen för att separera mycket små partiklar.
  Att transportera och styra vätskor på ett effektivt och säkert sätt är av central betydelse för industrin. Alfa Laval fokuserar sedan några år på sanitär flödeshantering där de hygieniska kraven är höga. Företagets pumpar, ventiler och installationsmaterial används vid produktion av till exempel drycker, mejeriprodukter, livsmedel, läkemedel samt hälso- och skönhetsprodukter. Kunderna integrerar ofta många av Alfa Lavals produkter för flödeshantering i sina system och behöver därför kontinuerlig leverans av produkterna.
  Varierande livslängd
  Medellivslängden för Alfa Lavals produkter för flödeshantering varierar med typ och tillämpning. I en korrosiv miljö kan livsläng- den vara begränsad till några få månader, medan produkterna i andra tillämpningar har en livslängd på mer än 20 år.
  Pumpar och ventiler
  Produkterna används för att åstadkomma en exakt pumpning av alla typer av vätskor inom sanitära applikationer. De pumpar som används i sanitära miljöer är i huvudsak centrifugalpumpar, lobrotorpumpar och membranpumpar. Övriga produkter inom flödeshantering är ventiler, tankrengöringsprodukter samt olika typer av installationsmaterial.