Att optimera prestanda hos kunderna – och i Alfa Laval
Alfa Lavals affärsidé utgår från företagets kunder inom de utvalda marknadssegmenten. Att ständigt skapa mervärden för kunderna är basen för Alfa Lavals affärs-modell och grunden för att företaget skall nå sina finansiella mål.
Resurser för en framgångsrik verksamhet
Möjligheterna att förverkliga affärsidén bygger på Alfa Lavals nyckelteknologier, den tekniska kompetensen och applikationskunnandet. Dessa förstärks av företagets globala organisation samt omfattande resurser för utveckling av produkter och marknader.
Alfa Laval är organiserat i tre divisioner. Två marknads-för företagets produkter, Equipment- och Process Technology-divisionen och, Operations-divisionen som producerar och levererar företagets produkter. För att säkerställa utrustningens långsiktiga funktion och för att vårda och utveckla kundrelationerna har Alfa Laval byggt upp en speciell serviceorganisation, Parts & Service.
Därutöver har Alfa Laval kompetens och kapacitet att framgångsrikt förvärva och integrera verksamheter som stärker företagets erbjudanden.
Finansiella mål för utdelning och utveckling
Alfa Laval styr verksamheten mot finansiella mål för tillväxt, rörelsemarginal och avkastning. Företaget har under de senare åren nått de vid tillfället aktuella målen. Det skapar aktieägarvärde genom ett ökat värde på företaget, en god kursutveckling för aktien och en årlig utdelning till aktieägarna.
    Bra resultat gör det möjligt för företaget att utveckla strategierna för att stärka de ledande globala positionerna samt för fortsatt lönsam tillväxt. På så sätt skapas ännu bättre förutsättningar för en framgångsrik verksamhet.
Att leverera resultat
”Performance”. För Alfa Laval är det ett viktigt ledord som också är bärande i affärsidén. “To optimize the performance in our customers’ processes. Time and time again”.
Det handlar om att leverera resultat. Precis som företagets affärsidé säger att Alfa Laval skall optimera prestanda i kundernas processer, så skall var och en i företaget bidra med resultat så att det ständigt utvecklas. Inom Alfa Laval finns en stark vilja att nå de mål som satts upp. Det gäller såväl stora som små mål. Det är och måste vara en drivkraft för samtliga anställda.
Det slutliga beviset på bolagets framgång är om de finansiella målen infrias.
Finansiella mål
Styrelsen för Alfa Laval styr verksamheten med hjälp av tre finansiella mål och tre finansiella riktvärden. Under hösten 2006 gjorde styrelsen en översyn av de finansiella målen och höjde målet för rörelsemarginalen (justerad EBITA) med två procentenheter till 12-15 procent.
Skälen bakom det höjda intervallet är Alfa Lavals förbättrade produktmix och produktivitetsförbättringar samt en strukturell ökning av efterfrågan från energirelaterad industri (se sidorna 12-13). Målet för rörelsemarginalen skall mätas över ett år.
Mål: Minst 5 procent i genomsnitt per år över en konjunkturcykel.
Målet skall nås genom en kombination av organisk och förvärvad tillväxt. Den underliggande organiska tillväxten på Alfa Lavals marknader bedöms vara i nivå med den globala BNP-tillväxten. Till detta skall läggas en för Alfa Laval gynnsam teknologisk substitution som adderar cirka en procents tillväxt i genomsnitt per år.
Måluppfyllelse 2006: Faktureringstillväxten var 21,4 procent. 15,4 procent var organisk tillväxt och 6 procent tillväxt från förvärvet av Tranter.
Mål: 12-15 procent.
Den lägre nivån gäller för botten av en konjunktur-cykel och den högre nivån för toppen av konjunkturcykeln. Målet är valt för att upprätthålla finansiell flexibilitet.
Måluppfyllelse 2006: Marginalen var 15,2 procent. Bakom den starka utvecklingen av rörelsemarginalen finns bolagets förbättrade produktmix och produktivitetsförbättringar, den höga volymen under året samt en strukturell ökning av efterfrågan från energirelaterad industri.
Mål: Minst 20 procent.
Trots betydande goodwill och allokerade övervärden är målet för avkastning på sysselsatt kapital minst 20 procent. Nivån är satt med tanke på den relativt låga kapitalbindningen i den löpande verksamheten.
Måluppfyllelse 2006: Avkastningen var 35,9 procent. De fem senaste åren har avkastningsmålet överträffats tack vare fortlöpande förbättringar av det sysselsatta kapitalet.
* Justerad EBITA = Rörelseresultat före goodwillavskrivningar och avskrivningar på övriga övervärden.
Finansiella riktvärden
Som ett komplement till de finansiella målen har styrelsen satt upp riktvärden för tre finansiella nyckeltal som stödjer företagets strävan att nå de finansiella målen.
Riktvärde: under 100 procent. Skuldsättningsgraden skall långsiktigt ligga under 100 procent, det vill säga det kapital bolaget lånar skall högst motsvara 100 procent av bokfört eget kapital. I samband med större förvärv kan skuldsättningen ligga över 100 procent, men det skall i så fall ses som övergående då kassaflöde och vinster förväntas korrigera detta. Vid utgången av 2006 låg skuldsättningsgraden på 22 procent.
Riktvärde: 11-14 procent av omsättningen. Riktvärdet har höjts två procentenheter i takt med att styrelsen höjt målet för rörelsemarginalen, justerad EBITA. Värdet ligger strax under målet för rörelsemarginalen eftersom organisk tillväxt normalt ökar bindningen av rörelsekapital. Det fria kassaflödet kommer att uppgå till betydande belopp, oavsett skuldsättningsgrad, detta inom ramen för de riktvärden för skuldsättningsgrad som koncernen satt upp. Under 2006 låg utfallet inom intervallet och blev 13,2 procent.
Riktvärde: 2,5 procent av omsättningen. Med denna investeringsnivå skapas utrymme för ersättningsinvesteringar och en kapacitetsutbyggnad i linje med organisk tillväxt för koncernens nuvarande nyckelprodukter. Under 2006 utgjorde investeringarna 1,9 procent av omsättningen.