Definitioner
Nettoomsättning
Intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i koncernens normala verksamhet, efter avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.
 
Jämförelsestörande poster
Poster som inte har direkt med koncernens normala verksamhet att göra eller som är av engångskaraktär, där en redovisning tillsammans med övriga poster i resultaträkningen hade givit en jämförelsestörande påverkan som hade gjort det svårare att bedöma utvecklingen av den normala verksamheten för en utomstående betraktare.
Orderingång
Order som har inkommit under kalenderåret, beräknat på samma sätt som nettoomsättningen. Orderingången ger en hänvisning om den aktuella efterfrågan på koncernens produkter och tjänster, som med varierande fördröjning visar sig i nettoomsättningen.
 
Orderstock vid utgången av året
Order som inkommit som ännu inte har blivit fakturerade. Orderstocken vid årets slut är lika med summan av orderstocken vid årets ingång med tillägg för orderingången under året och med avdrag för nettoomsättningen under året. Ger en indikation om hur nettoomsättningen kan förväntas utvecklas framöver.
EBITA
"Earnings Before Interest, Taxes and Amortisations" eller rörelseresultat före goodwillavskrivningar och avskrivningar på övriga övervärden. Detta resultatmått är fullt jämförbart över tiden oberoende av vilka finansieringskostnader och vilken avskrivning på goodwill och övervärden som från tid till annan belastar koncernen.
 
EBITDA
"Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortisations" eller rörelseresultat före avskrivningar och goodwillavskrivningar samt avskrivningar på övriga övervärden. Detta resultatmått är fullt jämförbart över tiden oberoende av vilka finansieringskostnader och vilken avskrivning på goodwill och övervärden som från tid till annan belastar koncernen.
EBITA-marginal %
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar och avskrivningar på övriga övervärden (EBITA) i förhållande till nettoomsättning, uttryckt i procent.
 
EBITDA-marginal %
Rörelseresultat före avskrivningar och goodwillavskrivningar samt avskrivningar på övriga övervärden (EBITDA) i förhållande till nettoomsättning, uttryckt i procent.
 
Justerad EBITA
Samma som EBITA, men justerad för jämförelsestörande poster.
Justerad EBITDA
Samma som EBITDA, men justerad för jämförelsestörande poster.
 
Justerad EBITA-marginal %
Samma som EBITA-marginal, men justerad för jämförelsestörande poster.
 
Justerad EBITDA-marginal %
Samma som EBITDA-marginal, men justerad för jämförelsestörande poster.
 
Vinstmarginal %
Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättning, uttryckt i procent.
 
Kapitalomsättningshastighet, ggr
Nettoomsättning i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital, uttryckt i gånger. Visas exklusive respektive inklusive goodwill och övervärden och motsvarande uppskjuten skatteskuld.
Sysselsatt kapital
Totala tillgångar med avdrag för likvida medel, kapitaliserade finansieringskostnader, andra långfristiga värdepappersinnehav, upplupna ränteintäkter, rörelseskulder samt övriga ej räntebärande skulder, inklusive skatt och uppskjuten skatt men exklusive upplupna räntekostnader. Visas exklusive respektive inklusive goodwill och övervärden och motsvarande uppskjuten skatt. Visar det kapital som används i den löpande verksamheten. Sysselsatt kapital för koncernen skiljer sig från nettokapitalet för segmenten avseende skatter, uppskjutna skatter och pensioner.
Avkastning på sysselsatt kapital %
EBITA i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital, uttryckt i procent. Visas exklusive respektive inklusive goodwill och övervärden och motsvarande uppskjuten skatteskuld.
Avkastning på eget kapital %
Årets resultat i förhållande till eget kapital, uttryckt i procent. På grund av ägarförändringen under 2000 blir en beräkning av avkastningen i förhållande till genomsnittligt eget kapital inte rättvisande.
Soliditet %
Eget kapital i förhållande till totala tillgångar, uttryckt i procent.
Nettoskuld
Räntebärande skulder inklusive räntebärande pensionsskulder och kapitaliserade finansiella leasar med avdrag för likvida medel.
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr
Nettoskulden i relation till EBITDA är ett av de finansiella villkoren till Alfa Lavals syndikerade lån och ett viktigt nyckeltal för att bedöma den föreslagna utdelningen.
Skuldsättningsgrad, ggr
Nettoskuld i förhållande till eget kapital, uttryckt i gånger.
Räntetäckningsgrad, ggr
EBITDA plus finansnettot ökat med räntekostnader i förhållande till räntekostnader. Uttrycks i antalet gånger som resultat före räntekostnader överstiger räntekostnader. Ger uttryck för koncernens förmåga att betala räntor. Anledningen till att EBITDA används som utgångspunkt är att detta bildar utgångspunkten för ett kassaflödesperspektiv på förmågan att betala räntor. Finansiella poster som klassificerats som jämförelsestörande är exkluderade i beräkningen.
Kassaflöde från rörelseverksamheten
Visar koncernens kassaflöde från den operativa verksamheten, det vill säga vad den dagliga rörelseverksamheten genererar kassamässigt.
 
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Visar koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten, det vill säga vad framförallt koncernens avyttringar och förvärv av verksamheter och försäljning av fastigheter genererar kassamässigt.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Visar koncernens kassaflöde från finansieringsverksamheten, det vill säga vad framförallt koncernens upplåning kräver kassamässigt i form av räntebetalningar och amorteringar.
Investeringar
Investeringar representerar en viktig komponent i koncernens kassaflöde. Investeringsnivån under några år i följd ger en bild av koncernens kapacitetsuppbyggnad.
 
Medeltal anställda
De kostnader som har med antalet anställda att göra representerar en stor del av koncernens totala kostnader. Utvecklingen av medelantalet anställda över tiden i förhållande till utvecklingen av nettoomsättningen ger därför en indikation på den kostnadsrationalisering som sker.
Resultat per aktie, SEK
Årets resultat hänförligt till aktieägarna i moderbolaget dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Fritt kassaflöde per aktie, SEK
Summan av kassaflödena från rörelse- och investeringsverksamheterna under året dividerat med genomsnittligt antal aktier. Detta representerar det tillgängliga kassaflödet för räntebetalningar, amorteringar och utdelningar till investerare.
Finansiell information
Alfa Laval använder flera kanaler för att informera om bolagets verksamhet och finansiella utveckling. Information som offentliggjorts i form av årsredovisningar, kvartalsrapporter och pressmeddelande läggs löpande ut på www.alfalaval.com/investors. Där finns också presentationsmaterial från kapitalmarknadsdagar samt press- och analytikerträffar tillgängligt för nedladdning. Årsredovisningen skickas till de aktieägare som anmält att de så önskar. Årsredovisningar och delårsrapporter kan beställas på www.alfalaval.com eller per telefon 040 – 36 65 00.
Alfa Laval arrangerar press- och analytikermöten efter det att bolaget offentliggjort sina kvartalsrapporter. Därutöver träffar representanter för företags-ledningen analytiker, investerare och journalister löpande för att säkerställa att dessa har korrekt och aktuell information som utgångspunkt för sitt arbete. I enlighet med bolagets avtal med Stockholmsbörsen lämnas aldrig kurspå-
verkande information som inte redan är känd vid denna typ av möten eller kontakter. Alfa Laval arrangerar också årligen en så kallad kapitalmarknadsdag då representanter från den finansiella marknaden erbjuds fördjupad information kring företagets verksamhet.
Alfa Laval tillämpar en så kallad tyst period om tre veckor. Det innebär att VD och ekonomidirektör inte träffar eller pratar med representanter från finans-marknaden tre veckor innan en kvartalsrapport.
Kallelsen till årsstämman införs, i enlighet med bolagsordningen, som en kungörelse i Dagens Nyheter samt Post- och Inrikes Tidningar tidigast sex och senast fyra veckor innan stämman. Nedanstående information om stämman utgör inte någon legal kallelse. Som en service till befintliga aktieägare får de information om årsstämman hemskickad per post.
Finansiell information under 2007  
Rapport för det första kvartalet 2007 23 april
Årsstämma i Lund 23 april
Rapport för det andra kvartalet 2007 19 juli
Rapport för det tredje kvartalet 2007 23 oktober
Kapitalmarknadsdag i Köpenhamn 13 november
Aktieägarinformation
Mikael Sjöblom Investor Relations Manager Tel: 046 – 36 74 82. Mobil: 0709 – 78 74 82 e-mail: mikael.sjoblom@alfalaval.com
Analytiker som följer Alfa Laval
ABG Sundal Collier Anders Jegers anders.jegers@abgsc.com +44 20 7905 5631  
Carnegie Oscar Stjerngren oscstj@carnegie.se 08-676 87 69  
Cazenove Glen Liddy glen.liddy@cazenove.com +44 20 7155 5000  
Chevreux Patrik Sjöblom psjoblom@caicheuvreux.com 08-723 51 15  
Credit Suisse First Boston Patrick Marshall patrick.marshall@csfb.com +44 20 7888 0289  
   
  Danske Securities Patrik V. Setterberg PSE@danskebank.dk +45 5121 1901
  Deutsche Bank Johan Wettergren johan.wettergren@db.com 08-463 55 18
  Dresdner Kleinwort Wasserstein Alasdair Leslie alasdair.leslie@drkw.com +44 20 7475 2467
  Evli Bank Magnus Axén magnus.axen@evli.com 08-407 80 38
  Goldman Sachs Jonathan Rodgers jonathan.rodgers@gs.com +44 207552 9384
HQ Bank Hans-Olov Öberg hans-olov.oberg@hq.se 08-696 20 47
Handelsbanken Peder Frölén pefr15@handelsbanken.se 08-701 1251
JP Morgan Julia Varesko julia.varesko@jpmorgan.com +44 20 7325 6394
Kaupthing Joakim Höglund joakim.hoglund@kaupthing.se 08-791 48 69
Lehman Brothers Brian Hall brhall@lehman.com +44 20 7256 4726
Morgan Stanley Gustaf Lindskog gustaf.lindskog@morganstanley.com +44 207 425 2057
Oppenheim Research Ulrich Scholz ulrich.scholz@oppenheim.de +49 69 7134 5498
SEB Enskilda Anders Eriksson anders.eriksson@enskilda.se 08-5222 9639
Standard & Poor´s Lars Glemstedt lars_glemstedt@standardandpoors.com 08-545 069 68
Swedbank Mats Liss mats.liss@foreningssparbanken.se 08-5859 1262
UBS Warburg Sven Weier sven.weier@ubs.com +49 69 1369 8278
Öhmans Anders Roslund anders.roslund@ohman.se 08-402 52 69
Årsstämma 2007
Årsstämma i Alfa Laval AB (publ) hålls måndagen den 23 april 2007 klockan 16.00 på Scandic Star Hotel i Lund, Glimmervägen 5. Efter stämman bjuds på lättare förtäring.
Stämmoprogram
Kl. 13.30 Buss avgår från Star Hotel till Alfa Lavals produktions-
  anläggning för värmeväxlare i Lund
Kl. 15.30 Inregistrering påbörjas
Kl. 16.00 Årsstämman börjar
   
Anmälan om deltagande
För rätt att delta i stämman och äga rösträtt måste aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 17 april 2007, dels anmäla sin avsikt att delta – eventuellt jämte biträde – senast tisdagen den 17 april 2007 kl. 12.00.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 17 april tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Sådan registrering bör
begäras ett par arbetsdagar i förväg hos den som förvaltar aktierna.
Anmälan om deltagande lämnas till:
Alfa Laval AB, Koncernstab Juridik, Box 73, 221 00 Lund. E-post: arsstamma.lund@alfalaval.com. Hemsida: www.alfalaval.com. Telefon: 046-36 72 22, 36 65 26 eller 36 65 00. Fax: 046-36 71 87. Vid anmälan skall namn, personnummer och telefonnummer uppges. Sker
deltagandet med stöd av fullmakt skall fullmakten insändas till bolaget före
årsstämman.
Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdela 6:25 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås torsdagen den 26 april 2007. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att skickas ut från VPC onsdagen den 2 maj 2007.
Avstämningsdag respektive utdelningsdag kan dock komma att senareläggas till följd av det tekniska förfarandet som krävs för verkställande av utbetalningen.
Visning av produktionsanläggningen i Lund
Innan årsstämman kommer det att finnas möjlighet att se produktionen av plattvärmeväxlare vid anläggningen i Lund. Visningarna börjar med samling
vid Star Hotel i Lund, senast klockan 13.30. Bussar kommer sedan att transportera besökarna till produktionsanläggningen och därefter tillbaka till stämmolokalen. Anmälan till visningen skall göras i samband med anmälan till årsstämman. OBS! Deltagarantalet är begränsat.