Revisionsberättelse
Till årsstämman i Alfa Laval AB (publ). Org.nr 556587-8054
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Alfa Laval AB (publ) för år 2006. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 38-98. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
  Lund den 1 mars, 2007  
     
Ingvar Ganestam
Auktoriserad revisor
   
     
    Kerstin Mouchard
Auktoriserad revisor
Bolagsstyrningsrapport 2006
Vi tämjer havens rovdjur
Den svartrandiga musslan. Denna fingernagelstora mollusk är hur oskyldig som helst när den befinner sig i sina naturliga vatten. Men den blir ett aggressivt rovdjur om den får fotfäste i andra marina miljöer. Denna inplantering kan ske via ballastvattnet i fartyg. När vattnet släpps ut, släpper man också ut mikroorganismer av musslan och andra farliga arter i helt nya vatten. Där kan de växa till sig och efterhand ta död på det lokala ekosystem. Alfa Laval har tagit fram ett nytt innovativt koncept – Pure - Ballast – som eliminerar detta växande problem. Det är ett helautomatiskt system som tar bort farliga organismer i ballastvattnet med hjälp av avancerad oxidationsteknologi. Utan inblandning av kemikalier. Uppfyller med råge de nya marina miljökrav som kommer att träda i kraft år 2009. Det är en ekologisk lösning som kommer att ge eko.