Fortsatt mycket god utveckling: +80 procent
Alfa Lavals aktie ökade kraftigt i värde under 2006. Kursen ökade från 171 kronor till 308,50 motsvarande en ökning om drygt 80 (60) procent. För andra året i rad var Alfa Lavals kursutveckling väsentligt bättre än genomsnittet för såväl branschen (Industrials) som börsen som helhet (OMX Stockholm). Dessa ökade under året med 30 (44) respektive 24 (33) procent. Det totala börsvärdet för Alfa Laval var vid slutet av 2006 34,5 (18,4) miljarder kronor. Högsta respektive lägsta notering för Alfa Lavals aktie under året var 312 kronor respektive 157 kronor.
Alfa Lavals aktie noterades på Stockholmsbörsen första gången redan 1901. Efter att bolaget köptes ut från börsen 1991 introducerades Alfa Laval på börsen igen den 17 maj 2002.
Sedan introduktionen på 91 kronor i maj 2002 har totalavkastningen, som inkluderar återinvesterade utdelningar, fram till och med slutet av 2006 varit 284 procent. Det motsvarar en genomsnittlig årsavkastning på 30 procent. Avkastningen på börsen i genomsnitt under samma period uppgår till 15 procent.
Fortsatt hög omsättning
Under året omsattes sammanlagt 151,8 (165,8) miljoner aktier till ett värde av 35,0 (20,9) miljarder kronor. Det innebär att 136 (148) procent av aktiestocken i Alfa Laval omsattes under året. Motsvarande siffra för börsen i Stockholm var 145 procent. Under året gjordes i genomsnitt 650 (326) avslut per dag i Alfa Lavals aktie. Ett avslut omfattade i genomsnitt drygt 900 (2 000) aktier. En handelspost i Alfa Lavals aktie uppgår till 100 aktier.
Med ett börsvärde på 34,5 miljarder kronor tillhör Alfa Laval Large Cap-segmentet på den nordiska börsen OMX. Aktien tillhör också de mest omsatta aktierna som handlas på den nordiska börsen i Stockholm och ingår därmed i indexet OMXS30. I börsens branschmässiga sektorindelning tillhör Alfa Laval sektorn Industrials. Andra större bolag i samma sektor är exempelvis de svenska bolagen Atlas Copco, Sandvik, SKF, Volvo och det finska bolaget KONE.
Alfa Lavals aktie är undantagen från förmögenhets-skatt för svenska fysiska personer.
Aktiekapital
Aktiekapitalet i Alfa Laval uppgår till 1 117 miljoner kronor. Totalt finns 111,7 miljoner aktier med ett kvotvärde på 10 kr per aktie. Alla aktier har lika röstvärde och ger lika rätt till andel i bolagets tillgångar. Det finns inga utställda optioner eller annat som kan innebära utspädning för aktieägarna.
Förslag om återköp av aktier
Alfa Lavals finansiella ställning är mycket stark. För att anpassa koncernens balansräkning till en mer effektiv struktur samtidigt som den finansiella flexibiliteten bibehålls, kommer styrelsen föreslå stämman att ge styrelsen mandat att besluta om återköp av bolagets aktier fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Mandatet skall avse återköp av upp till 10 procent av utestående aktier i syfte att annullera de återköpta aktierna och nedsätta aktiekapitalet. Återköpet skall ske genom transaktioner på OMX Stockholmsbörsen.
Utdelningspolicy
Det är styrelsens målsättning att regelbundet föreslå utdelningar som speglar koncernens utveckling, finansiella status samt nuvarande och förväntat kapitalbehov. I beaktande av koncernens förmåga till kassagenerering är målet en utdelning över en konjunkturcykel på 40-50 procent av nettoresultatet, justerat för övervärden. För 2006 har styrelsen föreslagit stämman en utdelning om 6:25 (5:10) kronor.
Alfa Lavals aktieägare
Vid utgången av 2006 hade Alfa Laval 12 178 (10 964) aktieägare. Tetra Laval BV är bolagets största ägare med 17,68 (17,68) procent av aktierna. De tio största ägarna ägde vid utgången av 2006 51 (51) procent av aktierna.
Data per aktie          
  2006 2005 2004 2003 2002 1)
Börskurs vid årets slut, SEK 308:50 171 107 109 77
Högst betalt, SEK 312 172:50 125:50 110 98:50
Lägst betalt, SEK 157 98:50 96 58 43:10
Eget kapital, SEK 61:16 52:0 47:2 43:8 40:4
Vinst per aktie 15:10 7:92 7:12 5:78 1:41
Utdelning, SEK 6:253) 5:10 4:75 4 2
Fritt kassaflöde, SEK 2) 9:32 8:52 11:10 10:71 16:10
Kursförändring under året, % +80 + 60 -1,8 +40,3 -15,4
Utdelning som andel av          
vinst per aktie, % 41,4 64,4 88,0 69,2 141,8
Direktavkastning, % 2,0 3,0 4,4 3,7 2,6
Börskurs / eget kapital, % 5,0 3,6 2,4 2,5 1,9
P/E-tal 20 22 20 19 55
Antal aktieägare 12 178 10 964 11 758 7 254 5 746
         
1) Aktien noterades den 17 maj 2002        
2) Fritt kassaflöde är summan av kassaflödena från rörelse- och investeringsverksamheten.    
3) Styrelsens förslag till årsstämman.        
De tio största ägarna per 31 december 2006      
  Antal aktier Kapital/   Förändring
    Röster, %   under 2006
Tetra Laval B.V. 19 744 014 17,68   +/- 0
Fidelity 11 278 871 10,10   + 5 248 848
AMF-Pension 7 269 200 6,51   - 1 569 000
Swedbank Robur fonder 4 425 432 3,96   + 131 641
Fjärde AP-fonden 2 998 000 2,68   - 947 000
Handelsbanken (inkl XACT) 2 872 753 2,57   + 98 543
Afa försäkring 2 682 825 2,40   - 147 588
SEB fonder 2 366 871 2,12   - 1 309 809
Nordea fonder 1 837 229 1,65      
Lannebo fonder 1 656 545 1,48   - 761 350
Övriga 54 540 253 48,85      
Summa 111 671 993 100,00      
 
Inga optionsprogram eller andra instrument som kan orsaka utspädning finns.
Ägarstorleksfördelning per 31 december 2006  
Innehav Antal aktieägare Antal aktier Innehav (%)
1 - 500 8 493 1 680 090 1,50
501 – 1 000 1 735 1 471 577 1,32
1 001 – 5 000 1 255 2 912 229 2,61
5 001 – 10 000 211 1 621 328 1,45
10 001 – 15 000 82 1 034 140 0,93
15 001 – 20 000 65 1 173 731 1,05
20 001 – 337 101 778 898 91,14
Summa 12 178 111 671 993 100,00
Ägarkategorier per 31 december 2006    
Kategori Antal aktier Kapital/röster, %
Finansiella företag* 30 635 920 27,43
Övriga finansiella företag 128 142 0,11
Socialförsäkringsfonder 6 595 805 5,91
Staten 297 611 0,27
Kommuner och landsting 89 162 0,08
Intresseorganisationer 1 202 660 1,08
Övriga svenska juridiska personer 1 783 536 1,60
Ej kategoriserade juridiska personer 157 676 0,14
Utlandsboende ägare 64 406 000 57,67
Svenska fysiska personer 6 375 481 5,71
Summa 111 671 993 100,00
* Banker, värdepappersbolag och fondkommissionärer, fondbolag, försäkringsbolag och pensionsinstitut, pensionsstiftelser samt finansiella företags icke vinstdrivande organisationer.
Kategori Antal aktier Kapital/röster, %
Fysiska personer 6 637 846 5,94
Juridiska personer 105 034 147 94,06
  20061) 20051) 20042) 20033) 20024)
Sverige 51 68 75 52 44
USA 16 11 8 20 19
Storbritannien 15 11 5 9 11
Luxemburg 7 3 4 6 9
Övriga 11 7 8 13 14
1) Exklusive Tetra Laval (Nederländerna) cirka 18 procent
2) Exklusive Industri Kapital (Storbritannien) cirka 9 procent och Tetra Laval
  (Nederländerna) cirka 18 procent
3) Exklusive Industri Kapital (Storbritannien) cirka 18 procent och Tetra Laval
  (Nederländerna) cirka 18 procent
4) Exklusive Industri Kapital (Storbritannien) cirka 27 procent och Tetra Laval
  (Nederländerna) cirka 18 procent