den inkomst och de utgifter som är hänförliga till uppdraget som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen. En befarad förlust redovisas omedelbart som kostnad. Färdigställandegraden för ett pågående arbete fastställs normalt sett genom en bedömning av förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på balansdagen och beräknade totala uppdragsutgifter.
Upplysningar skall lämnas om:
 • intäktsförda uppdragsersättningar,
 • summan av uppdragsutgifter och redovisade vinster efter avdrag för redovisade förluster,
 • av kunden innehållna belopp,
 • fordringar på kunder för pågående arbeten,
 • förskott och
 • skulder till kunder för pågående arbeten.
 • Intäktsförda uppdragsersättningar är det belopp som redovisas i resultaträkningen som en återspegling av den successiva vinstavräkningen av projekten. Det har ingenting att göra med volymen av delfaktureringen i perioden. Siffran visar hur mycket av koncernens nettoomsättning som härstammar från projektförsäljning.
  Summan av uppdragsutgifter och redovisade vinster efter avdrag för redovisade förluster visar den totala volymen av nedlagt arbete på pågående projekt per balansdagen. Det har ingenting att göra med redovisade kostnader i resultaträkningen.
  Av kunden innehållna belopp avser belopp som har delfakturerats enligt fastställd plan och som kunden innehåller enligt kontraktsvillkoren tills samtliga i kontraktet angivna villkor har uppfyllts eller fel åtgärdats. Detta har en negativ effekt på lönsamheten av projektet. Delfakturering enligt fastställd plan avser fakturering som sker på basis av utfört arbete, oavsett om betalning erhållits från kunden eller inte.
  Fordringar på kunder för pågående arbeten i anläggningsprojekt är nettot av:
  1. + uppdragsutgifter
  2. + redovisade vinster
  3. - redovisade förluster
  4. - delfakturerade belopp
  för varje pågående projekt där nettot av de första tre punkterna är större än punkt 4. Siffran visar hur mycket delfaktureringen släpar efter nedlagt arbete.
  Förskott är belopp som erhållits från kunden innan motsvarande arbete utförts och är vanligen mycket viktigt för den totala lönsamheten på projektet.
  Skulder till kunder för pågående arbeten i anläggningsprojekt är nettot av:
  1. + uppdragsutgifter
  2. + redovisade vinster
  3. - redovisade förluster
  4. - delfakturerade belopp
  för varje pågående projekt där nettot av de första tre punkterna är mindre än punkt 4. Siffran visar i vilken omfattning delfaktureringen sker innan arbete läggs ned.
  Anläggningstillgångar (materiella och immateriella)
  Anläggningar har redovisats till anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna baseras på anläggningarnas anskaffningsvärden och beräknas med hänsyn till uppskattad ekonomisk livslängd.
  Följande avskrivningstider har använts:
  Materiella:  
  Datorprogram, datorer 3,3 år
  Kontorsmaskiner 4 år
  Fordon 5 år
  Maskiner och inventarier 7-14 år
  Markanläggningar 20 år
  Byggnader 25-33 år
  Immateriella:
  Efterträdaren: alfa laval aB (publ), från 24 augusti 2000
  Patent och varumärken 20 år
  Övervärden avseende teknologi 7,5 år
  Goodwill,strategisk 20 år
  Ingen avskrivning efter 1 januari 2004  
  Goodwill,övrig 10 år
  Ingen avskrivning efter 1 januari 2004  
  Företrädaren: alfa laval holding aB, till och med 23 augusti 2000
  Immateriella tillgångar 10 år
  Goodwill, harmonisering 5 år
  Goodwill, övrigt 10 år
  Några tillägg till köpeskillingen i samband med investeringar i anläggningstillgångar eller förvärv av verksamheter skrivs av över samma period som den ursprungliga köpeskillingen. Detta inne-bär att tidpunkten när tillgången är fullt ut avskriven är identisk oberoende av när betalningarna gjordes. Detta är en återspegling av det faktum att den förväntade ekonomiska livslängden för tillgången är den samma.
  Vid försäljning eller utrangering av
  anläggningar beräknas resultatet i förhållande till det planenliga restvärdet. Resultatet av försäljning av anläggningstillgångar ingår i rörelseresultatet.
  nedskrivning av tillgångar
  När det finns indikationer om att värdet på en materiell tillgång eller en immateriell tillgång med en ändlig ekonomisk livslängd har minskat sker en värdering om den behöver skrivas ned enligt IAS 36 Nedskrivningar. Om det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet sker en nedskrivning som belastar årets resultat. När tillgångar är till försäljning, till exempel fastigheter, erhålles en tydlig indikation om återvinningsvärdet, vilket kan utlösa en nedskrivning.
  Goodwill och immateriella tillgångar med oändliga ekonomiska livslängder skrivs inte av. Dessa tillgångar testas istället för nedskrivningsbehov både årligen och när det finns en indikation. Testen av nedskrivningsbehovet görs enligt IAS 36 Nedskrivningar.
  För testen av nedskrivningsbehov av goodwill har Alfa Lavals primära segment, det vill säga de två divisionerna “Equipment” och “Process Technology” identifierats som de kassagenererande enheterna inom Alfa Laval. Tekniskt kan en nyligen förvärvad affärsverksamhet följas fristående under en inledande period, men förvärvade affärsverksamheter tenderar att integreras in i divisionerna i snabb takt. Detta innebär att den oberoende spårbarheten förloras ganska snart och då blir en fristående mätning och testning ogenomförbar. Nuvärdet baseras på de prognostiserade EBITDA siffrorna för de kommande tjugo åren, med avdrag för prognostiserade investeringar och förändringar i rörelsekapitalet under samma period. Den använda diskonteringsräntan är den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden före skatt (WACC). Tillväxttakten för divisionerna under perioden är den uppskattade förväntade genomsnittliga tillväxttakten inom industrin. Inget evigt värde har beräknats i och med att detta skulle resultera i ett mycket stort och osäkert värde, som skulle kunna ge ett felaktigt intryck att inget nedskrivningsbehov existerar.
  Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter
  Koncernen tillämpar IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter.
  IFRS 5 anger hur anläggningstillgångar som innehas för försäljning skall redovisas och vilka upplysningar som skall lämnas om avvecklade verksamheter.
  Tillgångar som innehas för försäljning ska värderas till det lägre av bokfört värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Ingen avskrivning görs av sådana tillgångar. En tillgång som innehas för försäljning är en tillgång vars bokförda värde kommer att återvinnas huvudsakligen genom en försäljning snarare än genom fortsatt bruk. Den måste vara tillgänglig för omedelbar försäljning i sitt nuvarande skick. Försäljningen måste vara högst sannolik, det vill säga att ett beslut måste ha fattats och en aktiv försäljningsansträngning måste ha initierats. Försäljningen måste förväntas kunna slutföras inom ett år. Anläggningstillgångar omklassificeras till omsättningstillgångar och redovisas separat i balansräkningen.
  Övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader
  Övriga rörelseintäkter avser till exempel kommissions-, royalty- och licensintäkter. Övriga rörelsekostnader avser främst omstruktureringskostnader, men också royaltykostnader.
  Avsättningar
  Koncernen tillämpar IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar för redovisning av avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar.
  En avsättning redovisas när, och endast när:
  • det finns ett aktuellt legalt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse;
  • det är sannolikt att en kostnad kommer att uppstå för att reglera åtagandet; och
  • en tillförlitlig uppskattning kan göras av åtagandets belopp.
  Det belopp som redovisas som en avsättning är den bästa uppskattningen av den kostnad som krävs för att reglera det aktuella åtagandet per balansdagen.
  Vid beräkning av avsättningen skall:
  • risk och osäkerhet beaktas;
  • avsättningen nuvärdesberäknas om effekten av pengars tidsvärde är materiell. När diskontering sker, redovisas ökningen av avsättningen över tiden som en räntekostnad;
  • hänsyn tas till framtida händelser, såsom ändringar i lagstiftning och teknologi, när det finns tillräckliga objek-
  tiva omständigheter som talar för att de
  kommer att inträffa; och
  • vinster vid en förväntad försäljning av tillgångar inte beaktas, även om den förväntade avyttringen är nära förknippad med den händelse som ger upphov till avsättningen.
  Om en gottgörelse för delar av eller hela kostnaden för att reglera avsättningen förväntas (t ex genom försäkringsavtal, ansvarsfrihetsklausuler eller leverantörs-garantier) skall gottgörelsen redovisas:
  • när, och endast när, det är så gott som säkert att gottgörelsen kommer att erhållas om åtagandet regleras. Det belopp som redovisas för gottgörelsen får ej överstiga avsättningen; och
  • som en separat tillgång (brutto). I resultaträkningen kvittas intäkten avseende gottgörelsen emellertid mot kostnaden för avsättningen.
  Avsättningar prövas vid varje balansdag och justeras för att återspegla den nuvarande bästa uppskattningen. Om det inte längre är troligt att en kostnad kommer att uppstå för att reglera åtagandet återförs avsättningen.
  En avsättning får endast användas för det ändamål den ursprungligen gjordes för. Avsättningar görs inte för framtida rörelseförluster. En förväntan om framtida rörelseförluster är dock en indikation på att det kan finnas ett nedskrivningsbehov för vissa tillgångar i verksamheten. Om ett kontrakt är förlustbringande, görs en avsättning för det aktuella åtagandet enligt kontraktet.
  En avsättning för omstruktureringskostnader görs endast när de allmänna kriterierna är uppfyllda. Ett informellt åtagande att omstrukturera uppstår endast när det finns:
 • en detaljerad fastställd plan för omstruktureringen, av vilken det åtminstone framgår:
 • a) den verksamhet eller del av en verk-
    samhet som omfattas;
  b) vilka anläggningar som berörs;
  c) vilka platser och vilka funktioner pla-
    nen avser och det ungefärliga antalet
    anställda som kommer att erhålla
    uppsägningslön;
  d) kostnaderna som kommer att vidtas;
    och
  e) när planen kommer att genomföras;
    och
 • en välgrundad förväntan hos dem som berörs att omstruktureringen kommer att genomföras. Ett beslut i företagsledningen eller styrelsen om att omstrukturera ger inte upphov till ett informell åtagande på balansdagen om inte bolaget före balansdagen har:
  • börjat genomföra omstruktureringsplanen; eller
  • meddelat huvuddragen i omstruktureringsplanen till dem som berörs av den på ett tillräckligt detaljerat sätt så att det ger upphov till välgrundad förväntan hos dem att omstruktureringen kommer att genomföras.
  När en omstrukturering involverar en avyttring av en verksamhet uppstår inget åtagande att sälja förrän bolaget är förbundet att sälja, t ex genom ett bindande försäljningsavtal.
  En avsättning för omstrukturering innehåller endast de direkta kostnader som uppstår i samband med omstruktureringen, vilket är dem som både:
   
 • är betingade av omstruktureringen; och
 • saknar samband med bolagets pågående verksamheter.
 • Forskning och utveckling
  Forskningskostnaderna belastar resultatet det år de uppstår. Utvecklingskostnader belastar resultatet det år de uppstår förutsatt att de inte uppfyller villkoren för att istället aktiveras enligt IAS 38 Immateriella tillgångar.
  Intäktsredovisning
  Intäktsredovisningen sker enligt IAS 18 Intäkter. Intäkter från försäljning av varor redovisas när samtliga av följande villkor är uppfyllda:
  • säljaren har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande till köparen;
  • säljaren behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande och utövar heller inte någon reell kontroll över de sålda varorna;
  • intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt;
  • det är sannolikt att säljaren kommer att få betalt; och
  • de utgifter som uppkommit eller kommer att uppkomma avseende transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
  Intäktsredovisningen styrs normalt av de leveransvillkor som används i försäljningen. Nettoomsättningen avser försäljningsvärdet med avdrag för varu-