Kommentarer till balansräkningen
För kommentarer till de enskilda balans-posterna hänvisas till not 11 till och med 33. För kommentarer kring segmenten, se not 1.
Sysselsatt kapital
Sysselsatt kapital inklusive goodwill och övervärden uppgick till MSEK 8 061,9 (7 469,8) vid utgången av året.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övervärden uppgick till MSEK 3 136,5 (2 957,5) vid utgången av året.
Avkastning på sysselsatt kapital
Avkastningen på sysselsatt kapital inklusive goodwill och koncernmässiga övervärden uppgick till 35,9 (22,7) procent under 2006.
Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive goodwill och koncernmässiga övervärden uppgick till 92,2 (57,2) procent under 2006.
Kapitalomsättningshastighet
Kapitalomsättningshastigheten räknat på genomsnittligt sysselsatt kapital inklusive goodwill och övervärden uppgick till 2,5 (2,2) gånger för året. Kapitalomsättningshastigheten räknat på genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill och övervärden uppgick till 6,3 (5,5) gånger för året.
Avkastning på eget kapital
Årets resultat i förhållande till eget kapital uppgick till 25,3 (16,0) procent.
Soliditet
Soliditeten, det vill säga eget kapital i förhållande till totala tillgångar, uppgick till 36,4 (35,9) procent vid årets utgång.
Nettoskuld
Nettoskulden uppgick till MSEK 1 477,6 (2 012,7) per utgången av året.
Nettoskuld jämfört med EBITDA
Nettoskulden i relation till EBITDA var 0,5 (1,0) gånger i slutet av december.
Skuldsättningsgrad
Skuldsättningsgraden, det vill säga nettoskulden i förhållande till eget kapital, uppgick till 0,22 (0,35) gånger vid utgången av december.
Förändringar i koncernens egna kapital
Hänförligt till:   Aktieägare i moderbolaget   Minoritet Total
    Övrigt          
  Aktie- tillskjutet Övriga Ansamlad      
Belopp i MSEK kapital kapital reserver vinst Deltotal    
Per 31 december 2003 1 116,7 2 769,8 -224,7 1 235,2 4 897,0 - 4 897,0
Justering: ändrade redovisningsprinciper - - - - - 104,2 104,2
Justerad öppningsbalans 1 116,7 2 769,8 -224,7 1 235,2 4 897,0 104,2 5 001,2
2004              
Omräkningsdifferens - - -95,0 - -95,0 -8,0 -103,0
Årets resultat              
Årets resultat för 2004 - - - 794,7 794,7 45,4 840,1
Summa av intäkter och kostnader - - -95,0 794,7 699,7 37,4 737,1
Transaktioner med aktieägare              
Utdelningar till ägare av moderbolaget - - - -446,7 -446,7 - -446,7
Utdelningar till minoritetsägare i dotterbolag - - - - - -22,4 -22,4
Per 31 december 2004 1 116,7 2 769,8 -319,7 1 583,2 5 150,0 119,2 5 269,2
Justering: ändrade redovisningsprinciper - - 159,3 - 159,3 - 159,3
Uppskjuten skatt på justering - - -52,6 - -52,6 - -52,6
Justerad öppningsbalans 1 116,7 2 769,8 -213,0 1 583,2 5 256,7 119,2 5 375,9
2005              
Resultatposter bokade direkt till eget kapital              
Kassaflödessäkringar - - -290,5 - -290,5 - -290,5
Omräkningsdifferens - - 268,3 - 268,3 -4,4 263,9
Uppskjuten skatt - - 90,8 - 90,8 - 90,8
Netto poster bokade direkt till eget kapital - - 68,6 - 68,6 -4,4 64,2
Årets resultat              
Årets resultat för 2005 - - - 884,8 884,8 43,2 928,0
Summa av intäkter och kostnader - - 68,6 884,8 953,4 38,8 992,2
Transaktioner med aktieägare              
Utdelningar till ägare av moderbolaget - - - -530,4 -530,4 - -530,4
Utdelningar till minoritetsägare i dotterbolag - - - - - -26,3 -26,3
Per 31 december 2005 1 116,7 2 769,8 -144,4 1 937,6 5 679,7 131,7 5 811,4
2006              
Resultatposter bokade direkt till eget kapital              
Kassaflödessäkringar - - 227,5 - 227,5 - 227,5
Omräkningsdifferens - - -246,8 - -246,8 -22,7 -269,5
Uppskjuten skatt - - -65,1 - -65,1 - -65,1
Netto poster bokade direkt till eget kapital - - -84,4 - -84,4 -22,7 -107,1
Årets resultat              
Årets resultat för 2006 - - - 1 686,8 1 686,8 38,2 1 725,0
Summa av intäkter och kostnader - - -84,4 1 686,8 1 602,4 15,5 1 617,9
Transaktioner med aktieägare              
Utdelningar till ägare av moderbolaget - - - -569,5 -569,5 - -569,5
Utdelningar till minoritetsägare i dotterbolag - - - - - -29,0 -29,0
Per 31 december 2006 1 116,7 2 769,8 -228,8 3 054,9 6 712,6 118,2 6 830,8