Koncernens balansräkning
TILLGÅNGAR
Belopp i MSEK Not 2006 2005
Anläggningstillgångar      
immateriella anläggningstillgångar 15, 16    
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt      
liknande rättigheter   1 188,4 1 065,1
Hyresrätter och liknande rättigheter   2,2 2,4
Goodwill   3 706,3 3 530,6
    4 896,9 4 598,1
materiella anläggningstillgångar 15, 17    
Byggnader och mark   951,9 1 006,2
Maskiner och andra tekniska anläggningar   875,8 798,2
Inventarier, verktyg och installationer   529,9 624,5
Pågående nyanläggningar och förskott avseende      
materiella anläggningstillgångar   156,7 123,9
    2 514,3 2 552,8
övriga anläggningstillgångar      
Andra långfristiga värdepappersinnehav 12, 13, 18 4,3 4,8
Pensionstillgångar 25 54,7 49,2
Kapitaliserade finansieringskostnader, förvärvslån   13,9 17,9
Uppskjuten skattefordran 14 711,4 604,6
    784,3 676,5
       
Summa anläggningstillgångar   8 195,5 7 827,4
       
Omsättningstillgångar      
Varulager 19 3 792,4 3 090,7
       
Tillgångar för försäljning      
Byggnader och mark   0,9 -
       
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar 12, 20 3 972,4 2 991,6
Övriga fordringar 12, 21 1 661,4 1 328,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 73,9 84,4
Derivattillgångar 12, 13 269,9 55,6
Kapitaliserade finansieringskostnader, förvärvslån   7,8 7,4
    5 985,4 4 467,1
Kortfristiga placeringar      
Övriga kortfristiga placeringar 12, 22 229,4 342,4
       
Kassa och bank 12, 23 546,0 478,8
       
Summa omsättningstillgångar   10 554,1 8 379,0
       
SUMMA TILLGÅNGAR   18 749,6 16 206,4
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i MSEK Not 2006 2005
Eget kapital
hänförligt till aktieägarna i moderbolaget
     
Aktiekapital, 111 671 993 aktier   1 116,7 1 116,7
Övrigt tillskjutet kapital   2 769,8 2 769,8
Övriga reserver   -228,8 -144,4
Ansamlad vinst   3 054,9 1 937,6
    6 712,6 5 679,7
       
hänförligt till minoritetsägare 11 118,2 131,7
       
Totalt eget kapital   6 830,8 5 811,4
       
långfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 27 1 250,9 2 701,8
Riktad låneemission 27 755,4 -
Avsättningar till pensioner och liknande 25 940,5 902,8
Avsättning för skatter 14 949,5 766,8
Övriga avsättningar 26 317,5 307,1
       
Summa långfristiga skulder   4 213,8 4 678,5
       
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 27 219,8 99,8
Förskott från kunder   1 751,1 969,7
Leverantörsskulder   1 968,2 1 406,2
Växelskulder   175,4 154,5
Skatteskulder   950,4 669,1
Övriga skulder 28 668,2 608,3
Övriga avsättningar 26 963,3 650,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 869,2 978,9
Derivatskulder 12, 13 139,4 179,7
       
Summa kortfristiga skulder   7 705,0 5 716,5
       
Summa skulder   11 918,8 10 395,0
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   18 749,6 16 206,4
       
postER inom linJEn      
       
Ställda säkerheter 30 27,2 68,4
       
Ansvarsförbindelser 30 2 487,5 1 617,5