Mångårig närvaro skapar stark tillväxt
LAND MARKnAD I FOKUS
BRASILIEn närvaro: sedan 1959. 115 anställda inom försäljning, service och tillverkning. Nätverk av agenter och distributörer så att företagets produkter och service når alla potentiella kunder.
Orderingång: Cirka 500 miljoner kronor. Brasilien är ett land med stora naturresurser. Det är därför naturligt att Process Technology-divisionen står för huvuddelen av orderingången. Det finns en stor installerad bas, vilket ger goda förutsättningar för fortsatt god tillväxt inom eftermarknaden.
Satsningar på biobränsle sedan 1970-talet
Etanolprogrammet i Brasilien startade på 1970-talet och produktionen har ökat från en miljon liter till 16 miljarder liter per år, vilket gjort bioetanol till en betydande exportvara. Alfa Lavals produkter är en viktig del i denna utveckling. Ambitionen de närmaste åren är att bygga tio nya bioetanolanläggningar per år. Biodiesel, som ersättning för vanlig fordonsdiesel, är en ny trend i Brasilien. Landet har stora möjligheter att utvinna biodiesel ur till exempel sojabönor. Investeringar görs nu inom biodiesel i framför allt olika raffineringsprocesser. Alfa Laval fick order till fem av de sju nya anläggningar som byggdes under 2006.
RySSLAnD närvaro: sedan 1903. 265 anställda inom försäljning, service och tillverkning. Produktion utanför Moskva. Elva regionala försäljningskontor från Murmansk till Vladivostok. Två nya kontor är på väg att etableras.
Orderingång: Cirka 900 miljoner kronor. Med en stor installerad bas som växer snabbt tillsammans med de satsningar på ökad närvaro som görs är utsikterna att öka eftermarknaden mycket goda.
Världens största fjärrvärmesystem
Ryssland är ett stort land inom fjärrvärme. 70 procent av befolkningen bor i hus som är anslutna till fjärrvärme och 40 procent av den totala energikonsumtionen kommer från fjärrvärme. De befintliga systemen är utslitna och har låg effektivitet. Alfa Laval ser tillväxtmöjligheter inom tre områden: • Rekonstruktion av existerande fjärrvärmestationer, inklusive utbyte av
teknologi, där tubvärmeväxlare ersätts av plattvärmeväxlare. Endast 25
procent av de gamla installationerna har byggts om. • Rekonstruktion av hela fjärrvärmesystemet. Systemet ägs av stat och
kommun men allt fler privata ägare tar över driften via en avgift. Detta ger
inkomster som kan användas för modernisering. • Nybyggnationen av fastigheter ökar starkt.
InDIEn närvaro: sedan 1937. Alfa Laval äger 64 procent i ett publikt bolag som är noterat på Mumbaibörsen. 1 150 anställda, inom försäljning, service och produktionen i Puna, där produkter inom samtliga tre teknologier tillverkas.
Orderingång: Cirka 900 miljoner kronor. Process Technology-divisionen står för den största delen. Såväl Equipment-divisionen som eftermarknaden har ökat kraftigt det senaste året.
Inflyttning till städerna skapar miljöproblem som måste lösas
Idag bor 340 miljoner människor i städerna i Indien. Om tio år beräknas den siffran vara 430 miljoner. Det betyder att den totala befolkningen i ett land av Sveriges storlek varje år flyttar till städerna.
Myndigheterna har tagit fram en övergripande miljöplan för att klara de nya krav som detta ställer på samhället. Cirka elva miljarder dollar har öron-märkts för miljöåtgärder i 65 städer, vara 1,5 miljarder dollar för kommunal avloppsrening.
Alfa Laval har, i första hand tack vare sina kundanpassade och lokalt producerade dekantrar, en stark position inom avfallshantering i Indien.
KInA närvaro: sedan 1984 625 anställda. Två helägda produktionsanläggningar med tillverkning av produkter inom samtliga tre teknologiområden.
Orderingång: Cirka två miljarder kronor. Det gör Kina till Alfa Lavals näst största marknad. Orderingången balanseras väl mellan Alfa Lavals båda säljande divisioner. Eftermarknaden har vuxit kraftigt, tack vare den ökande installerade basen och kundernas behov av ökad service.
Marinmarknaden flyttar österut
1970 byggdes 50 procent av världens fartyg i Europa och 40 procent i Asien. Idag byggs 70 procent i Asien. Kina är redan idag nummer ett i världen räknat i antalet skepp och nummer två räknat i tonnage. Marinmarknaden bedöms fortsätta växa i Kina.
Kina har investerat mycket för att kunna bygga fartyg med högre värde, till exempel fartyg för råoljetransporter (VLCC) samt en helt ny generation av containerfartyg.
Alfa Laval har varit närvarande på den marina marknaden i Kina sedan 1960 och har en ledande position inom samtliga nyckelteknologier. Under de senaste två åren har produktionen i Kina utökats med separatorer och tankrengöringsprodukter för marina applikationer.
Med BRIC-länderna avses Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, fyra stora och snabbt växande ekonomier vars BNP-tillväxt överstiger det globala snittet. Kina och Indien har varit drivkraften i den globala tillväxten de senaste åren.
Alfa Laval har varit närvarande i dessa länder i flera decennier. Den starka tillväxten i BRIC-länderna har resulterat i att de tagit en allt större del av koncernens totala orderingång. Under 2002 representerade de 13 procent av orderingången, under 2006 var denna del 18 procent.
Orderingången under denna period har i samtliga fyra länder ökat med 70 procent eller mer medan Alfa Laval-koncernen vuxit 40 procent. Alfa Laval har varit selektivt i sina satsningar så att tillväxten i dessa länder bidrar till koncernens övergripande mål att växa på ett lönsamt sätt.
Cirka18 procent av Alfa Lavals försäljning går till BRIC-länderna.
AnDEL AV KOnCERnEnS ORDERInGÅnG PROCEnTUELL öKnInG AV
ORDERInGÅnGEn 2002-2006
ALFA LAVALS nÄRVARO*
* Försäljning, produktion, distribution och service.