Innehåll
Under fliken
Alfa Laval på 2 minuter
1 Viktiga händelser
  År 2006 i korthet
2 Kraftigt förbättrad lönsamhet och
  mycket stark orderingång
  Koncernchefen har ordet
6 Fortsatt mycket god utveckling: +80%
  Aktien
   
MÅL OCH STRATEGIER
8 Att optimera prestanda hos kunderna –
  och i Alfa Laval
  Affärsmodell och mål
10 Tre strategier mot lönsam tillväxt
  Tillväxtstrategi
12 40% av försäljningen till energirelaterad industri
  Strukturell tillväxt – energi
14 Fördel Alfa Laval!
  Strukturell tillväxt – teknologi
16 Mångårig närvaro skapar stark tillväxt
  Strukturell tillväxt – BRIC-länderna
 
KUNDERBJUDANDEN
18 Globalt ledande inom samtliga nyckelteknologier
  Nyckelteknologier
20 Produktcenter kortar tiden till marknaden
  Forskning och Utveckling
22 Fortsatt stor potential
  Parts & Service (eftermarknaden)
 
AFFÄRERNA 2006
24 Koncernöversikt
26 Equipment-divisionen
28 Process Technology-divisionen
30 Ökad produktion i Kina och Indien
  Operations-divisionen
32 Global bredd – lokal styrka
  Regional utveckling
ANSVARET
34 Utveckling av medarbetarna säkrar
  morgondagens framgång
  Human Resources
36 Affärsprinciperna basen för en hållbar tillväxt
  Hållbar utveckling
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
39 Innehållsförteckning
44 Koncernens kassaflödesanalys
46 Koncernens resultaträkning
50 Koncernens balansräkning
53 Förändringar i koncernens egna kapital
55 Moderbolagets bokslut
58 Kommentarer till boksluten
65 Riskhantering
70 Noter
97 Förslag till vinstdisposition
98 Revisionsberättelse
 
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
99 Bolagsstyrningsrapport
100 Innehållsförteckning
106 Styrelsens rapport om internkontroll
  för räkenskapsåret 2006
108 Styrelse och revisorer
110 Ledningsgrupp
112 Tioårsöversikt
 
På fliken
Årsstämma Finansiell information
 
Under fliken
Definitioner
Omslagsbilden:
Den naturliga drivkraften
C2H5OH. Eller etanol i mer lättförståeliga bokstäver. Det utvinns ur korn, vete och andra jordbruksprodukter. Används som en tillsats i bränslet du tankar din bil med. Omvandlas till rent vatten och koldioxid I förbränningsprocessen. Förser växter med den perfekta atmosfären att frodas i. Och sluter på så sätt naturens kretslopp. Alfa Laval har en nyckelroll I denna ständigt pågående process. Vi är världsledande då det gäller värmeväxlare, evaporatorer, kondensatorer och separatorer för etanolproduktion och företaget står berett att möta det växande behovet av nya anläggningar.
Viktiga händelser
 • Styrelsen beslöt att höja målet för rörelsemarginalen (EBITA-marginalen) med två procentenheter till 12-15 procent. Skälen bakom höjningen är en förbättrad produktmix, produktivitetsförbättringar samt en strukturell ökning av efterfrågan från energirelaterad industri.
 •  
 • Rörelsemarginalen för 2006 steg till 15,2 procent (10,8).
 • Fortsatt mycket stark efterfrågan från de flesta av bolagets slutmarknader, i första hand energi och energi-relaterad industri, bidrog till att orderingången ökade med 30 procent jämfört med 2005.
 • God tillväxt av basaffären, det vill säga order under 0,5 miljoner euro som står för cirka 80 procent av den totala orderingången.
 • Förvärvet av Tranter från den amerikanska koncernen Dover Corporation slutfördes. Tranter omsätter cirka en miljard kronor och har cirka 450 anställda. Tranter förvärvade sin distributör i Kina som omsätter cirka 100 miljoner kronor.
 •  
 • Förvärv av fruktkoncentreringsenhet från Tetra Pak med en omsättning på cirka 45 miljoner kronor.
 • Avyttring av projektdelen inom bioteknik, med en omsättning på cirka 100 miljoner kronor.
 • Alfa Laval avfördes som svarande i de så kallade ”Desert Storm-stämningarna”, det vill säga krav rörande skador som påstods ha uppkommit under Gulfkriget (”Desert Storm”) 1991.
 • Stängningen av produktionsenheten i Madrid slutfördes. Åtgärderna innebar en besparing med minst 50 miljoner kronor per år från mitten av 2006.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 6:25 kronor (5:10) per aktie för 2006.
 • Styrelsen föreslår ett mandat för återköp av upp till 10 procent av utestående aktier.
 • Alfa Laval avser att förvärva ytterligare 26 procent av Alfa Laval (India) Ltd. via ett publikt erbjudande för att nå en ägarandel om 90 procent.
 • MSEK om inget annat anges +/- %6) 2006 2005 2004 7) 2003 2002
  Orderingång +30 24 018 18 516 15 740 14 145 14 675
  Nettoomsättning +21 19 802 16 330 14 986 13 909 14 595
  Justerad EBITDA 1) +61 3 273 2 030 1 956 1 920 2 087
  Justerad EBITA 2) +70 3 010 1 766 1 695 1 627 1 755
  Rörelsemarginal (justerad EBITA 2)), % +41 15,2 10,8 11,3 11,7 12,0
  Resultat efter finansiella poster +116 2 375 1 099 1 262 817 372
  Avkastning på sysselsatt kapital, % +58 35,9 22,7 23,7 21,3 20,2
  Avkastning på eget kapital, % +58 25,3 16,0 15,9 13,2 2,7
  Vinst per aktie, SEK +91 15:10 7:92 7:12 5:78 1:41
  Utdelning per aktie, SEK +23 6:25 3) 5:10 4:75 4:00 2:00
  Eget kapital per aktie, SEK +18 61:2 52:0 47:2 43:8 40:4
  Fritt kassaflöde per aktie, SEK 4) +9 9:32 8:52 11:10 10:71 16:10
  Soliditet, % +1 36,4 35,9 37,4 33,3 29,2
  Skuldsättningsgrad, % -37 22 35 36 49 78
  Antal anställda 5) +7 10 115 9 429 9 527 9 358 9 125
  1) Justerad EBITDA – Rörelseresultat före avskrivningar och goodwillavskriv-
    ningar samt avskrivningar på övriga övervärden, justerat för jämförelse-
    störande poster.
  2) Justerad EBITA – Rörelseresultat före goodwillavskrivningar och avskriv-
    ningar på övriga övervärden, justerat för jämförelsestörande poster.
  3) Styrelsens förslag till årsstämman.
  4) Fritt kassaflöde är summan av kassaflödena från rörelse- och
    investeringsverksamheterna.
  5) Antal anställda i slutet av perioden.
  6) Procentuell förändring mellan 2005 och 2006.
  7) Omräknat till IFRS.