Oberoende ledamöter
Samtliga ledamöter i Alfa Lavals styrelse som valts av årsstämman anses vara oberoende av bolaget, utom Lars Renström som är verkställande direktör och koncernchef i företaget. Två ledamöter, Finn Rausing och Jörn Rausing, anses vara i icke oberoendeställning till Tetra Laval, som per den 31 december 2006 ägde 17,7 procent av aktierna. Övriga ledamöter är oberoende av bolagets störste ägare. Ledamöterna är skyldiga att ägna uppdraget den tid och omsorg och att ha den kunskap som erfordras för att på bästa sätt tillvarata bolagets och dess ägares intressen.
Styrelsens arbete 2006
Under 2006 uppgick antalet styrelsemöten till tio, varav sex var ordinarie möten. Mötena varade normalt i fyra timmar. Styrelsens sammanträden är normalt förlagda till Lund. Möten per capsulam hölls vid fyra tillfällen.
Till styrelsemötenas ordinarie punkter hör resultatutfall, orderutveckling, investeringar, förvärvsläge och ägarutveckling.
Utöver de ordinarie punkterna på dagordningen har styrelsemötena 2006 bland annat hanterat:
 • bolagets fortsatta strategiska inriktning
 • genomgång och revidering av bolagets finansiella mål
 • asbeststämningar
 • pensionsfrågor för ledande befattningshavare
 • revisionsplanering
 • övergripande finansiering.
 • Besluten i styrelsen fattas efter en öppen diskussion som leds av ordföranden. Under året har ingen avvikande ståndpunkt i någon beslutsfråga tagits till protokollet.
  Revisionsutskottet
  Vid årsstämman 2006 inrättades ett särskilt revisionsutskott. Ledamöter i revisionsutskottet utses årsvis inom styrelsen. Det bestod under 2006 av Finn Rausing (ordförande), Gunilla Berg och Anders Narvinger. Alfa Lavals chefsjusrist är utskottets sekreterare. Revisionsutskottet hade 2006 tre möten som i genomsnitt varade cirka tre timmar. Varje möte i revisionsutskottet protokollförs och delges styrelsen. Revisionsutskottet äger beslutanderätt om den interna revisionen samt utformningen av riktlinjer för den ekonomiska rapporteringen och uppföljningen. Dessutom beslutar revisionsutskottet i samråd med de externa revisorerna om inriktningen på den externa revisionen.
  I revisionsutskottets arbete ingår att löpande följa upp effektiviteten i de interna kontrollerna. I revisionsutskottets arbete ingår även att utvärdera och diskutera väsentliga frågeställningar inom områdena redovisning och rapportering.
  Revisionsutskottet granskar rutinerna för redovisning och finansiell kontroll, revisorernas arbete, deras kvalifikationer och oberoende. Övervakningen omfattar också andra väsentliga frågor som har samband med den ekonomiska redovisningen. Revisionsutskottet bistår ledningen i att identifiera och utvärdera de främsta riskerna i verksamheten och ser till att ledningen inriktar arbetet på att hantera dessa.
  Ersättningsutskottet
  Alfa Lavals ersättningsutskott utses årsvis inom styrelsen. Det bestod under 2006 av Anders Narvinger (ordförande) och Jörn Rausing. Ersättningssutskottet har hållit två möten under 2006. Härutöver agerar ersättningsutskottet i samband med anställningar och när andra villkorsfrågor som berör den verkställande direktören eller andra personer i den verkställande ledningen är uppe för diskussion. Varje möte i ersättningsutskottet protokollförs och innehållet delges styrelsen.
  Ersättningsutskottets uppgift är att hantera frågor rörande löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören och för de ledande befattningshavare som rapporterar direkt till verkställande direktören samt ge förslag till principer för anställningsvillkor för den verkställande ledningen för godkännande av stämman.
  Utvärdering av styrelsens arbete
  Styrelsen utvärderar fortlöpande sitt arbete genom öppna diskussioner och intervjuer mellan styrelsens ordförande och de enskilda styrelseledamöterna. Dessutom ser styrelsens ordförande till att styrelsens arbete årligen utvärderas. Utvärderingen av styrelsens arbete fokuserar på styrelsens arbetsformer, arbetsklimatet samt tillgången till och behovet av särskild styrelsekompetens. Utvärderingen utgör bland annat underlag till valberedningen i dess arbete att nominera styrelseledamöter och föreslå ersättningsnivåer.
  Arvodering av styrelsen
  Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman på förslag av valberedningen. Till ordförande i revisionsutskottet, liksom ledamöter i revisions- och ersättningsutskottet, utgår tillägg. Ingen i styrelsen äger rätt till pensionsutbetalningar från bolaget.
  Tabellen nedan redogör för samtliga styrelseledamöters mottagna ersättningar från Alfa Laval för perioden från ordinarie årsstämman 2006 till årsstämman 2007.
  Verkställande ledning
  Alfa Lavals verkställande ledning består av elva personer och leds av verkställande direktören Lars Renström som dessutom är koncernchef för Alfa Laval-koncernen. Verkställande direktören leder koncernens dagliga arbete och ansvarar för att styrelsen får information och nödvändigt beslutsunderlag. Denne ansvarar för att företagets redovisning följer gällande lagar och bestämmelser.
  Koncernens ledningsgrupp består av koncernchefen och de personer som på förslag av koncernchefen utsetts av styrelsen. För ytterligare information om den verkställande ledningen, se sidorna 110-111.
  Personerna i ledningsgruppen har ansvar för sitt operativa område och kollektivt för koncernen som helhet. Ledningsgruppen höll sex protokollförda möten under 2006. Utöver protokollförda ledningsgruppsmöten sker kvartalsvis genomgångar av verksamheten med divisions- och regionansvariga. Dessa behandlar affärsläge, resultat, resultatbedömning
  Arvodering av styrelsen
  Ersättningen är fast, någon rörlig del finns inte. Ersättning för stämmovalda styrelseleda möter anställda i bolaget utgår inte.
    Huvudstyrelsen Ersättningsutskott Revisionsutskott
  Anders Narvinger (ordförande) 725 000 50 000 50 000
  Gunilla Berg 300 000 0 50 000
  Björn Hägglund 300 000 0 0
  Ulla Litzén 300 000 0 0
  Finn Rausing 300 000 0 100 000
  Jörn Rausing 300 000 50 000 0
  Lars Renström 0 0 0
  Waldemar Schmidt 300 000 0 0
  Totalt 2 525 000 100 000 200 000
  de närmaste tolv månaderna samt specifika frågor för de olika verksamhetsdelarna.
  Ersättning, fast och rörlig
  Ersättningsprinciperna för verkställande direktören och övriga medlemmar i den verkställande ledningen bestäms av årsstämman. Den princip som tillämpas vid fastställande av ersättningen till ledande befattningshavare är att ersättningen i huvudsak baseras på en fast månadslön, med möjlighet till tjänstebil och därutöver en rörlig ersättning på mellan 15 och 60 procent av den fasta ersättningen beroende på befattning. Storleken på den rörliga ersättningen beror på graden av uppfyllelsen av utfallet av uppsatta finansiella mål och i begränsad omfattning även kvalitativa mål såsom utfall av vissa speciella projekt.
  Tabellen nedan sammanfattar ersättningarna till den verkställande ledningen under 2006 och 2005 (KSEK):
    2006 2005
    Fast Rörlig Fast Rörlig
  Lars Renström, VD 5 214 1 456 4 000 Max 50%
  Övriga 18 700 3 200 18 700 Max 30%
  Ytterligare info not nr 3 sidan 73.
  Koncernchefen och verkställande direktören Lars Renström har för närvarande en baslön om 5 miljoner kronor per år. Han har en rörlig lön om maximalt 60 procent.
  Andra ledande befattningshavare utgörs av de tio medlemmarna i koncernledningen utöver verkställande direktören. Deras ersättning har uppgått till 21,9 miljoner kronor (21,1), varav rörlig lön utgjorde 3,2 (2,4). Rörlig lön avser vad som utbetalades under året.
  Pensioner
  Verkställande direktören Lars Renström har inget avtal om förtida pension. Den ordinarie ITP:n upp till en lön om 30 basbelopp betalas så att full ITP erhålls vid 60 års ålder. Om Lars Renström fortsätter att arbeta för Alfa Laval efter 60 års ålder erhåller han ingen pension under den tid han erhåller lön. Ovanpå den ordinarie ITP:n har han en premiebestämd förmån på 50 procent av baslönen.
  Nya principer har antagits för framtida pensionsutfästelser för medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Principerna inne-bär att personerna, beroende på befattning erhåller en premiebaserad pensionsutfästelse med pensionering från 62 års ålder. Denna premiebaserade lösning innebär att premier betalas från 50 års ålder till 62 års ålder motsvarande 15 procent av bas-lönen. Under året har Alfa Laval haft kostnader för pensionspremier om 387,6 miljoner kronor (376,9).
  Avgångsvederlag/Uppsägning
  Alfa Laval har givit utfästelser om avgångsvederlag till en begränsad grupp av ledande befattningshavare. Utfästelserna anger en maximal ersättning om högst motsvarande två årslöner. Utfästelserna definierar de förutsättningar som skall vara uppfyllda för att ersättning skall utgå.
  Lars Renström erhåller ett avgångsvederlag motsvarande två årslöner vid uppsägning från företagets sida före 58 års ålder, som successivt minskar till sex månader vid 60 års ålder.
  Finansiell rapportering
  Styrelsen övervakar den ekonomiska rapporteringen genom instruktioner till verkställande direktören. Revisionsutskottet behandlar samtliga de finansiella rapporter som bolaget lämnar och styrelsen i sin helhet behandlar bolagets kvartalsrapporter och bokslutskommuniké. Revisionsutskottet behandlar också kvartalsvis riskrapportering, information om riskbedömningar, tvister och eventuella oegentligheter.
  Policydokument
  Som styrinstrument har styrelsen tagit beslut om ett antal policydokument, vilka skall användas i det dagliga arbetet i bolaget. Exempel på sådana dokument är styrelsens arbetsordning, verkställande direktörens instruktioner, rapportinstruktion, affärsprinciper, investeringspolicy, finanspolicy och kommunikationspolicy. Styrelsen prövar årligen dessa instruktioners relevans och aktualitet.
  Intern kontroll
  Styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll vars övergripande syfte är att skydda ägarnas investering och bolagets tillgångar. Styrelsen i sin helhet har vid ett styrelsemöte under 2006 fått rapportering från bolagets externa revisorer. Vidare har styrelsens revisionsutskott fått rapportering från bolagets externa revisorer vid tre tillfällen.
  Styrelsen har vid ett tillfälle fått rapport från bolagets externa revisor utan att verkställande direktören eller någon annan person från den verkställande ledningen varit närvarande.
  Internrevisionen har deltagit i samtliga möten med revisionsutskottet.
  För ytterligare beskrivning av den interna kontrollen, se beskrivning av intern kontroll nedan i bolagsstyrningsrap-
  porten. Denna behandlar kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollverksamhet, information och kommunikation samt övervakning av det interna kontrollsystemet.
  Internrevision
  Internrevisionen består av två revisorer kompletterat med bolagsinterna specialist-resurser och revisorer från revisionsbyrån KPMGs organisation för internrevision.
  Under 2006 genomfördes 27 internrevisioner. Revisionerna omfattar ett brett spektrum av funktioner och frågeställningar. Omfattningen har fastställts av styrelsen och utgör exempelvis att granska:
  • Effektiviteten inom de nuvarande
  enheterna.
  • De processer som försäkrar att princi-
  perna för ”Best Practice” används och att de kontroller som systematiskt byggts in är relevanta.
  • Att det finns system som försäkrar att
  ekonomiska transaktioner genomförs, arkiveras och rapporteras på ett noggrant och lagenligt sätt.
  • De system och processer som etablerats
  av ledningsgruppen för att försäkra att affärsverksamheten utförs i enlighet med de policies och de förfaringssätt som ledningen har satt upp.
  Möjligheter för att förbättra ledningens kontroll, bolagets lönsamhet och organisationens image kan komma att identifieras under revisionerna.
  Internrevisionen rapporterar till revisionsutskottet om resultatet av genomförda revisioner, som också fastlägger planeringen för kommande sex till åtta månader. Internrevisionen distribuerar därutöver rapporter från enskilda revisioner till berörda medlemmar av koncernledningen. För att säkerställa konkreta effekter av internrevisionen finns en rutin för löpande uppföljning av överenskomna åtgärder.
  Riskhantering
  Alfa Lavals riskhanteringsprocess beskrivs i avsnittet Riskhantering på sidorna 65-69 i årsredovisningen.
  Revision och revisorer
  Stämman 2004 gav förnyat mandat åt revisor Ingvar Ganestam och nyvalde revisor Kerstin Mouchard. Dessa är valda fram till årsstämman 2008. Som revisorssuppleanter omvalde stämman 2004 Håkan Olsson och nyvalde Thomas Swenson. Dessa är också valda fram till årsstämman 2008. Samtliga är auktoriserade revisorer hos Ernst & Young AB.
  Ingvar Ganestam, född 1949, har varit