Operationella risker
Risk för kundförluster
Risken för kundförluster avser risken att kunden inte kan betala levererade produkter på grund av finansiella problem. Koncernen säljer till ett stort antal kunder i länder över hela världen. Att några av dessa kunder emellanåt drabbas av betalningsproblem eller går i konkurs hör dessvärre till verkligheten i en verksamhet av Alfa Lavals omfattning. Alla kunder utom Tetra Laval representerar mindre än 1 procent av omsättningen och representerar därför en begränsad risk. Alfa Laval tar regelmässigt in kreditupplysningar på nya kunder och vid behov på gamla kunder. Tidigare betalningsbeteende påverkar om nya order skall accepteras. På marknader med politiska eller ekonomiska risker eftersträvas kreditförsäkringslösningar. Koncernens kostnader för kundförluster har netto uppgått till MSEK 60,7 (38,4) (75,4).
Risk för reklamationer
Risken för reklamationer avser de kostnader som Alfa Laval drabbas av för att rätta till uppkomna fel i produkter eller systemlösningar samt eventuella skadeståndskostnader. Alfa Laval strävar efter att hålla nere dessa kostnader genom en ISO certifierad kvalitetssäkring. De största reklamationsriskerna uppstår i samband med nya tekniska lösningar eller nya applikationer. Genom omfattande tester på fabriken och hos kunden begränsas riskerna. Koncernens reklamationskostnader har netto uppgått till MSEK 492,5 (199,4) (160,5).
Risk förknippad med teknisk utveckling
Denna risk avser risken för att någon konkurrent tar fram en ny teknisk lösning som gör Alfa Lavals produkter tekniskt obsoleta och därmed svåra att sälja. Alfa Laval möter denna risk genom en medveten satsning på forskning och utveckling med sikte på att ligga i absoluta frontlinjen vad avser teknisk utveckling.
Ekonomisk risk
Konkurrens
Koncernen är verksam inom konkurrens-utsatta marknader. För att möta denna konkurrens har koncernen till exempel:
 • organiserat verksamheten i divisioner baserade på kundsegment för att få en kundnära bearbetning av marknaden,
 • en strategi för förvärv av verksamheter för att till exempel förstärka närvaron på vissa marknader eller bredda koncernens produkterbjudande,
 • arbetat med att utifrån sin internationella närvaro skapa en konkurrenskraftig kostnadsbild och
 • arbetat med att säkra tillgången till strategiska metaller och komponenter för att upprätthålla leveransförmågan.
 • Konjunkturläge
  Vid en generell ekonomisk nedgång tenderar koncernen att påverkas med en eftersläpning om 6 till 12 månader beroende på kundsegment. Samma sak gäller vid en ekonomisk uppgång. Det faktum att koncernen är verksam på ett stort antal geografiska marknader och inom ett vitt spektrum av kundsegment innebär en diversifiering som begränsar effekten av fluktuationer i det ekonomiska klimatet. Historiskt har fluktuationer i det ekonomiska klimatet inte genererat minskningar i orderingången större än 10 procent.
  Råvarupriser
  Koncernen är beroende av leveranser av rostfritt stål, gjutgods, koppar och titan med mera för tillverkningen av produkter. Priserna på vissa av dessa marknader är volatila och ett bristande utbud har förekommit för titan. När det gäller titan är antalet möjliga leverantörer begränsat. Risken för kraftigt höjda priser eller bristande tillgång utgör allvarliga risker för verksamheten. Möjligheterna att föra högre insatspriser vidare till slutkund
  varierar från tid till annan och mellan olika marknader beroende på hur konkurrensläget ser ut. Koncernen möter denna risk genom att säkra långsiktiga leveransåtaganden och genom fasta priser från leverantörerna under sex till tolv månaders tid. Under 2006 har koncernen erfarit högre priser för många råmaterial, men i synnerhet för rostfritt stål, gjutgods, koppar och titan. Koncernen har i begränsad omfattning börjat använda metallterminer för att säkra priset på strategiska metaller.
  Miljörisker
  Denna risk avser de kostnader som koncernen kan drabbas av för att reducera utsläpp enligt ny eller strängare miljö-lagstiftning, att sanera mark vid tidigare eller nu ägda industrifastigheter, ordna effektivare avfallshantering, erhålla fortsatta eller nya etableringstillstånd etc. Koncernen har en ambition att ligga väl inom de ramar som lokal lagstiftning ger, vilket torde reducera riskerna. Koncernens verksamhet kan inte heller betecknas som tungt miljöpåverkande.
  Politisk risk
  Politisk risk avser risken att myndigheterna, i de länder där koncernen verkar, genom politiska beslut eller myndighetsutövning försvårar, fördyrar eller omöjliggör fortsatt verksamhet för koncernen. Koncernen är huvudsakligen verksam i länder där den politiska risken bedöms som försumbar eller ringa. Den verksamhet som bedrivs i länder där den politiska risken bedöms som högre är marginell.
  Risk för och i samband med rätts-tvister
  Denna risk avser de kostnader som koncernen kan drabbas av för att driva rättsprocesser, kostnader i samband med förlikning och kostnader för utdömda skadestånd. Koncernen är inblandad i en handfull rättsliga tvister, huvudsakligen med kunder. Eventuella bedömda förlust-risker är fullt ut reserverade.
  desert storm-stämningar
  Några av Alfa Lavals dotterbolag, jämte ett 70-tal andra svaranden, stämdes 1994 i två mål i en domstol i Brazoria County, Texas, USA. Kraven rörde skador som påstods ha uppkommit under Gulfkriget 1991, även känt som ”Desert Storm”.
  Alfa Laval framförde tidigt en begäran om att avföras från målen och har sedan november 1995 väntat på ett avgörande från domstolen.
  Domstolen i Brazoria County meddelade under augusti 2006 sitt beslut att avföra samtliga Alfa Lavals dotterbolag som svaranden i stämningar kring Gulfkriget. Avförandet har möjliggjort för Alfa Laval att frigöra MSEK 40 i avsättningar för förväntade kostnader relaterade till stämningarna, vilket har förbättrat resultatet i tredje kvartalet motsvarande.
  asbestrelaterade stämningar
  Alfa Laval koncernen var per den 31 december 2006, instämt som en av många svaranden i sammanlagt 210 asbestrelaterade mål omfattande totalt cirka 348 käranden.
  Alfa Laval är fast övertygat om att kraven är grundlösa och avser att kraftfullt bestrida varje krav.
  Mot bakgrund av vad som är känt för Alfa Laval idag och den information som Alfa Laval har beträffande de asbest-relaterade målen, vidhåller Alfa Laval sin tidigare bedömning att kraven inte i väsentlig grad kommer att påverka koncernens finansiella ställning eller resultat.
  Risk för teknikrelaterade skador
  Denna risk avser de kostnader Alfa Laval kan drabbas av i samband med att någon produkt som koncernen har levererat havererar och orsakar skador på liv och egendom. Den största risken i detta sammanhang rör höghastighetsseparatorer, på grund av de stora krafter som är inblandade när kulan i separatorn roterar med mycket höga varvtal. Vid ett haveri kan skadorna bli omfattande. Alfa Laval motverkar dessa risker genom ett omfat- tande testarbete och en ISO certifierad kvalitetssäkring. Koncernen har en produktansvarsförsäkring. Antalet skador är lågt och få skador har förekommit historiskt.
  Försäkringsrisker
  Dessa risker avser de kostnader Alfa Laval kan erfara på grund av ett otillräckligt försäkringsskydd avseende egendom, avbrott, ansvar, transport, liv och pensioner. Koncernen strävar efter att upprätthålla ett försäkringsskydd som håller risknivån på en acceptabel nivå för en koncern av Alfa Lavals storlek och som samtidigt är kostnadseffektivt. Samtidigt pågår ett ständigt arbete med att minimera riskerna i verksamheten genom proaktiva åtgärder.
  Risker förknippade med kreditvillkor
  Denna risk avser den begränsade handlingsfrihet som koncernen kan påföras genom restriktioner som är förknippade med kreditvillkoren i låneavtal. Låneavtalet med de nya syndikatbankerna innehåller inga sådana restriktioner.

  SID 72


  Operationella risker
   
  Risk för kundförluster
  Risken för kundförluster avser risken att kunden inte kan betala levererade produkter på grund av finansiella problem. Koncernen säljer till ett stort antal kunder i länder över hela världen. Att några av dessa kunder emellanåt drabbas av betalningsproblem eller går i konkurs hör dessvärre till verkligheten i en verksamhet av Alfa Lavals omfattning. Alla kunder utom Tetra Laval representerar mindre än 1 procent av omsättningen och representerar därför en begränsad risk. Alfa Laval tar regelmässigt in kreditupplysningar på nya kunder och vid behov på gamla kunder. Tidigare betalningsbeteende påverkar om nya order skall accepteras. På marknader med politiska eller ekonomiska risker eftersträvas kreditförsäkringslösningar. Koncernens kostnader för kundförluster har netto uppgått till MSEK 60,7 (38,4) (75,4).
   
  Risk för reklamationer
  Risken för reklamationer avser de kostnader som Alfa Laval drabbas av för att rätta till uppkomna fel i produkter eller systemlösningar samt eventuella skadeståndskostnader. Alfa Laval strävar efter att hålla nere dessa kostnader genom en ISO certifierad kvalitetssäkring. De största reklamationsriskerna uppstår i samband med nya tekniska lösningar eller nya applikationer. Genom omfattande tester på fabriken och hos kunden begränsas riskerna. Koncernens reklamationskostnader har netto uppgått till MSEK 492,5 (199,4) (160,5).
   
  Risk förknippad med teknisk utveckling
  Denna risk avser risken för att någon konkurrent tar fram en ny teknisk lösning som gör Alfa Lavals produkter tekniskt obsoleta och därmed svåra att sälja. Alfa Laval möter denna risk genom en medveten satsning på forskning och utveckling med sikte på att ligga i absoluta frontlinjen vad avser teknisk utveckling.
   
  Ekonomisk risk
  Konkurrens
  Koncernen är verksam inom konkurrens-utsatta marknader. För att möta denna konkurrens har koncernen till exempel:
   
 • organiserat verksamheten i divisioner baserade på kundsegment för att få en kundnära bearbetning av marknaden,
 • en strategi för förvärv av verksamheter för att till exempel förstärka närvaron på vissa marknader eller bredda koncernens produkterbjudande,
 • arbetat med att utifrån sin internationella närvaro skapa en konkurrenskraftig kostnadsbild och
 • arbetat med att säkra tillgången till strategiska metaller och komponenter för att upprätthålla leveransförmågan.
 •  
  Konjunkturläge
  Vid en generell ekonomisk nedgång tenderar koncernen att påverkas med en eftersläpning om 6 till 12 månader beroende på kundsegment. Samma sak gäller vid en ekonomisk uppgång. Det faktum att koncernen är verksam på ett stort antal geografiska marknader och inom ett vitt spektrum av kundsegment innebär en diversifiering som begränsar effekten av fluktuationer i det ekonomiska klimatet. Historiskt har fluktuationer i det ekonomiska klimatet inte genererat minskningar i orderingången större än 10 procent.
   
  Råvarupriser
  Koncernen är beroende av leveranser av rostfritt stål, gjutgods, koppar och titan med mera för tillverkningen av produkter. Priserna på vissa av dessa marknader är volatila och ett bristande utbud har förekommit för titan. När det gäller titan är antalet möjliga leverantörer begränsat. Risken för kraftigt höjda priser eller bristande tillgång utgör allvarliga risker för verksamheten. Möjligheterna att föra högre insatspriser vidare till slutkund
   
  varierar från tid till annan och mellan olika marknader beroende på hur konkurrensläget ser ut. Koncernen möter denna risk genom att säkra långsiktiga leveransåtaganden och genom fasta priser från leverantörerna under sex till tolv månaders tid. Under 2006 har koncernen erfarit högre priser för många råmaterial, men i synnerhet för rostfritt stål, gjutgods, koppar och titan. Koncernen har i begränsad omfattning börjat använda metallterminer för att säkra priset på strategiska metaller.
   
  Miljörisker
  Denna risk avser de kostnader som koncernen kan drabbas av för att reducera utsläpp enligt ny eller strängare miljö-lagstiftning, att sanera mark vid tidigare eller nu ägda industrifastigheter, ordna effektivare avfallshantering, erhålla fortsatta eller nya etableringstillstånd etc. Koncernen har en ambition att ligga väl inom de ramar som lokal lagstiftning ger, vilket torde reducera riskerna. Koncernens verksamhet kan inte heller betecknas som tungt miljöpåverkande.
   
  Politisk risk
  Politisk risk avser risken att myndigheterna, i de länder där koncernen verkar, genom politiska beslut eller myndighetsutövning försvårar, fördyrar eller omöjliggör fortsatt verksamhet för koncernen. Koncernen är huvudsakligen verksam i länder där den politiska risken bedöms som försumbar eller ringa. Den verksamhet som bedrivs i länder där den politiska risken bedöms som högre är marginell.
   
  Risk för och i samband med rätts-tvister
  Denna risk avser de kostnader som koncernen kan drabbas av för att driva rättsprocesser, kostnader i samband med förlikning och kostnader för utdömda skadestånd. Koncernen är inblandad i en handfull rättsliga tvister, huvudsakligen med kunder. Eventuella bedömda förlust-risker är fullt ut reserverade.
   
  desert storm-stämningar
  Några av Alfa Lavals dotterbolag, jämte ett 70-tal andra svaranden, stämdes 1994 i två mål i en domstol i Brazoria County, Texas, USA. Kraven rörde skador som påstods ha uppkommit under Gulfkriget 1991, även känt som ”Desert Storm”.
  Alfa Laval framförde tidigt en begäran om att avföras från målen och har sedan november 1995 väntat på ett avgörande från domstolen.
  Domstolen i Brazoria County meddelade under augusti 2006 sitt beslut att avföra samtliga Alfa Lavals dotterbolag som svaranden i stämningar kring Gulfkriget. Avförandet har möjliggjort för Alfa Laval att frigöra MSEK 40 i avsättningar för förväntade kostnader relaterade till stämningarna, vilket har förbättrat resultatet i tredje kvartalet motsvarande.
   
  asbestrelaterade stämningar
  Alfa Laval koncernen var per den 31 december 2006, instämt som en av många svaranden i sammanlagt 210 asbestrelaterade mål omfattande totalt cirka 348 käranden.
  Alfa Laval är fast övertygat om att kraven är grundlösa och avser att kraftfullt bestrida varje krav.
  Mot bakgrund av vad som är känt för Alfa Laval idag och den information som Alfa Laval har beträffande de asbest-relaterade målen, vidhåller Alfa Laval sin tidigare bedömning att kraven inte i väsentlig grad kommer att påverka koncernens finansiella ställning eller resultat.
   
  Risk för teknikrelaterade skador
  Denna risk avser de kostnader Alfa Laval kan drabbas av i samband med att någon produkt som koncernen har levererat havererar och orsakar skador på liv och egendom. Den största risken i detta sammanhang rör höghastighetsseparatorer, på grund av de stora krafter som är inblandade när kulan i separatorn roterar med mycket höga varvtal. Vid ett haveri kan skadorna bli omfattande. Alfa Laval motverkar dessa risker genom ett omfat- tande testarbete och en ISO certifierad kvalitetssäkring. Koncernen har en produktansvarsförsäkring. Antalet skador är lågt och få skador har förekommit historiskt.
   
  Försäkringsrisker
  Dessa risker avser de kostnader Alfa Laval kan erfara på grund av ett otillräckligt försäkringsskydd avseende egendom, avbrott, ansvar, transport, liv och pensioner. Koncernen strävar efter att upprätthålla ett försäkringsskydd som håller risknivån på en acceptabel nivå för en koncern av Alfa Lavals storlek och som samtidigt är kostnadseffektivt. Samtidigt pågår ett ständigt arbete med att minimera riskerna i verksamheten genom proaktiva åtgärder.
   
  Risker förknippade med kreditvillkor
  Denna risk avser den begränsade handlingsfrihet som koncernen kan påföras genom restriktioner som är förknippade med kreditvillkoren i låneavtal. Låneavtalet med de nya syndikatbankerna innehåller inga sådana restriktioner.