Koncernens kassaflödesanalys
    1.1-31.12 1.1-31.12 1.1 31.12
Belopp i MSEK Not 2006 2005 2004
Rörelseverksamheten        
Rörelseresultat   2 551,9 1 377,2 1 438,4
Återläggning av avskrivningar   601,4 579,5 554,3
Återläggning av icke kassaposter   206,4 -44,1 15,4
    3 359,7 1 912,6 2 008,1
         
Betalda skatter   -548,6 -429,2 -335,6
    2 811,1 1 483,4 1 672,5
Förändring av rörelsekapitalet:        
(Ökning)/minskning av fordringar   -1 308,3 49,0 -389,4
(Ökning)/minskning av lager   -724,7 -282,1 -297,0
Ökning/(minskning) av skulder   1 418,2 482,6 131,9
Ökning/(minskning) av avsättningar   422,5 -116,4 85,3
    -192,3 133,1 -469,2
         
Kassaflöde från rörelseverksamheten   2 618,8 1 616,5 1 203,3
         
Investeringsverksamheten        
Investeringar i anläggningstillgångar   -373,1 -323,7 -387,5
Försäljning av anläggningstillgångar   18,6 163,8 361,5
Tilläggsköpeskilling   - - -9,4
Förvärv av verksamheter 24 -1 226,7 -504,7 -
Nedsättning av köpeskilling 24 - - 61,2
Avyttring av verksamheter 24 3,7 - 10,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 577,5 -664,6 35,8
         
Finansieringsverksamheten        
Finansiellt netto, betalt   -114,8 -351,3 -201,4
Utdelningar till aktieägare i moderbolaget   -569,5 -530,4 -446,7
Utdelningar till minoritetsägare i dotterbolag   -29,0 -26,3 -
(Ökning)/minskning av övriga finansiella fordringar   80,4 -31,0 472,4
Kapitaliserade finansieringskostnader, förvärvslån   -4,1 -4,4 -7,3
Ökning/(minskning) av upplåning 27 -298,4 -29,3 -1 170,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -935,4 -972,7 -1 353,2
         
Årets kassaflöde   105,9 -20,8 -114,1
         
Kassa och bank vid årets början   478,8 414,8 554,6
Omräkningsdifferens i kassa och bank   -38,7 84,8 -25,7
Kassa och bank vid periodens slut 23 546,0 478,8 414,8
         
Fritt kassaflöde per aktie (SEK) *   9,32 8,52 11,10
         
Genomsnittligt antal aktier   111 671 993 111 671 993 111 671 993
* Fritt kassaflöde är summan av kassaflödena från rörelse- och investeringsverksamheterna.
Kommentarer till kassaflödesanalysen
För närmare kommentarer kring vissa enskilda rader i kassaflödesanalysen hänvisas till not 23, 24 och 27.
Kassaflöde
Kassaflödet från rörelseverksamheten och investeringsverksamheten uppgick till MSEK 1 041,3 (951,9) (1 239,1) under 2006. Av detta utgjorde företagsförvärv MSEK -1 226,7 (-504,7) (51,8) medan avyttringar genererade MSEK 22,3 (163,8) (371,5). Kassaflödet från rörelseverksamheten har, i jämförelse med föregående år, framför allt påverkats av det högre rörelseresultatet.
Poster som inte påverkar kassaflödet
Poster som inte påverkar kassaflödet avser främst realiserade vinster och förluster i samband med försäljning av tillgångar. Dessa måste elimineras eftersom kassaeffekten av avyttringar av anläggningstillgångar och verksamheter rapporteras separat under kassaflöde från investeringsaktiviteter. Poster som inte påverkar kassaflödet är utöver den icke-kassamässiga effekten av avskrivningar på raden ovanför.
Rörelsekapital
Rörelsekapitalet ökade med MSEK 192,3 under 2006, medan motsvarande siffror för 2005 och 2004 var en minskning med MSEK 133,1 respektive en ökning med MSEK 469,2.
Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar har uppgått till MSEK 373,1 (323,7) (387,5) under 2006. Allmänt har ytterligare investeringar för de flesta produktgrupperna fortsatt i både Kina och Indien för att möta den totala tillväxten i regionen. Av siffran för 2004 utgjorde förvärvade produkträttigheter MSEK 36,6.
Investeringarna för de enskilda produktgrupperna är som följer:
värmeväxlare
Under de tre senaste åren har betydande investeringar skett i produktionsanlägg- ningen för plattvärmeväxlare i Lund i Sverige för att öka kapaciteten och möjliggöra en effektivare produktion. Under samma period har ytterligare kapacitets-investeringar och produktivitetsförbättrande investeringar gjorts i Ronneby och Lund i Sverige samt i Alonte i Italien för lödda värmeväxlare. Under 2005 och 2004 gjordes investeringar i Ronneby för den nyligen introducerade Alfa Nova värmeväxlaren.
dekantrar
Under 2005 gjordes en stor investering i svarvkapacitet för stora dekantrar i Söborg i Danmark och en monteringsenhet för dekantrar startades i Kina.
höghastighetsseparatorer
Som en konsekvens av beslutet att stänga separatorfabriken i Madrid i Spanien har investeringar gjorts under 2006 och 2005 för att skapa en helt ny lösning för produktion av separatorer i Sverige, Kina, Polen och Indien.
Avskrivningar
De planenliga avskrivningarna, exklusive allokerade övervärden, uppgick till MSEK 262,7 (264,3) (260,9) under året.
Tilläggsköpeskilling
Under 2004 betaldes en tilläggsköpeskilling om MSEK 7,9 för Danish Separation Systems och MSEK 1,5 för Toftejorg.
Förvärv och avyttring av verksamheter
För en analys av den påverkan på kassaflödet som förvärv och avyttring av verksamheter har haft, se not 24.
Nedsättning av köpeskilling
Under 2004 erhöll Alfa Laval en nedsättning av köpeskillingen med MSEK 61,2 avseende förvärvet av bioKinetics.
Fritt kassaflöde per aktie
Det fria kassaflödet per aktie uppgår till SEK 9,32 (8,52) (11,10).

SID 48


Koncernens kassaflödesanalys
 

    1.1-31.12 1.1-31.12 1.1 31.12
Belopp i MSEK Not 2006 2005 2004
Rörelseverksamheten        
Rörelseresultat   2 551,9 1 377,2 1 438,4
Återläggning av avskrivningar   601,4 579,5 554,3
Återläggning av icke kassaposter   206,4 -44,1 15,4
    3 359,7 1 912,6 2 008,1
         
Betalda skatter   -548,6 -429,2 -335,6
    2 811,1 1 483,4 1 672,5
Förändring av rörelsekapitalet:        
(Ökning)/minskning av fordringar   -1 308,3 49,0 -389,4
(Ökning)/minskning av lager   -724,7 -282,1 -297,0
Ökning/(minskning) av skulder   1 418,2 482,6 131,9
Ökning/(minskning) av avsättningar   422,5 -116,4 85,3
    -192,3 133,1 -469,2
         
Kassaflöde från rörelseverksamheten   2 618,8 1 616,5 1 203,3
         
Investeringsverksamheten        
Investeringar i anläggningstillgångar   -373,1 -323,7 -387,5
Försäljning av anläggningstillgångar   18,6 163,8 361,5
Tilläggsköpeskilling   - - -9,4
Förvärv av verksamheter 24 -1 226,7 -504,7 -
Nedsättning av köpeskilling 24 - - 61,2
Avyttring av verksamheter 24 3,7 - 10,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 577,5 -664,6 35,8
         
Finansieringsverksamheten        
Finansiellt netto, betalt   -114,8 -351,3 -201,4
Utdelningar till aktieägare i moderbolaget   -569,5 -530,4 -446,7
Utdelningar till minoritetsägare i dotterbolag   -29,0 -26,3 -
(Ökning)/minskning av övriga finansiella fordringar   80,4 -31,0 472,4
Kapitaliserade finansieringskostnader, förvärvslån   -4,1 -4,4 -7,3
Ökning/(minskning) av upplåning 27 -298,4 -29,3 -1 170,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -935,4 -972,7 -1 353,2
         
Årets kassaflöde   105,9 -20,8 -114,1
         
Kassa och bank vid årets början   478,8 414,8 554,6
Omräkningsdifferens i kassa och bank   -38,7 84,8 -25,7
Kassa och bank vid periodens slut 23 546,0 478,8 414,8
         
Fritt kassaflöde per aktie (SEK) *   9,32 8,52 11,10
         
Genomsnittligt antal aktier   111 671 993 111 671 993 111 671 993
 
* Fritt kassaflöde är summan av kassaflödena från rörelse- och investeringsverksamheterna.
 
Kommentarer till kassaflödesanalysen
 
För närmare kommentarer kring vissa enskilda rader i kassaflödesanalysen hänvisas till not 23, 24 och 27.
 
Kassaflöde
Kassaflödet från rörelseverksamheten och investeringsverksamheten uppgick till MSEK 1 041,3 (951,9) (1 239,1) under 2006. Av detta utgjorde företagsförvärv MSEK -1 226,7 (-504,7) (51,8) medan avyttringar genererade MSEK 22,3 (163,8) (371,5). Kassaflödet från rörelseverksamheten har, i jämförelse med föregående år, framför allt påverkats av det högre rörelseresultatet.
 
Poster som inte påverkar kassaflödet
Poster som inte påverkar kassaflödet avser främst realiserade vinster och förluster i samband med försäljning av tillgångar. Dessa måste elimineras eftersom kassaeffekten av avyttringar av anläggningstillgångar och verksamheter rapporteras separat under kassaflöde från investeringsaktiviteter. Poster som inte påverkar kassaflödet är utöver den icke-kassamässiga effekten av avskrivningar på raden ovanför.
 
Rörelsekapital
Rörelsekapitalet ökade med MSEK 192,3 under 2006, medan motsvarande siffror för 2005 och 2004 var en minskning med MSEK 133,1 respektive en ökning med MSEK 469,2.
 
Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar har uppgått till MSEK 373,1 (323,7) (387,5) under 2006. Allmänt har ytterligare investeringar för de flesta produktgrupperna fortsatt i både Kina och Indien för att möta den totala tillväxten i regionen. Av siffran för 2004 utgjorde förvärvade produkträttigheter MSEK 36,6.
Investeringarna för de enskilda produktgrupperna är som följer:
 
värmeväxlare
Under de tre senaste åren har betydande investeringar skett i produktionsanlägg- ningen för plattvärmeväxlare i Lund i Sverige för att öka kapaciteten och möjliggöra en effektivare produktion. Under samma period har ytterligare kapacitets-investeringar och produktivitetsförbättrande investeringar gjorts i Ronneby och Lund i Sverige samt i Alonte i Italien för lödda värmeväxlare. Under 2005 och 2004 gjordes investeringar i Ronneby för den nyligen introducerade Alfa Nova värmeväxlaren.
 
dekantrar
Under 2005 gjordes en stor investering i svarvkapacitet för stora dekantrar i Söborg i Danmark och en monteringsenhet för dekantrar startades i Kina.
 
höghastighetsseparatorer
Som en konsekvens av beslutet att stänga separatorfabriken i Madrid i Spanien har investeringar gjorts under 2006 och 2005 för att skapa en helt ny lösning för produktion av separatorer i Sverige, Kina, Polen och Indien.
 
Avskrivningar
De planenliga avskrivningarna, exklusive allokerade övervärden, uppgick till MSEK 262,7 (264,3) (260,9) under året.
 
Tilläggsköpeskilling
Under 2004 betaldes en tilläggsköpeskilling om MSEK 7,9 för Danish Separation Systems och MSEK 1,5 för Toftejorg.
 
Förvärv och avyttring av verksamheter
För en analys av den påverkan på kassaflödet som förvärv och avyttring av verksamheter har haft, se not 24.
 
Nedsättning av köpeskilling
Under 2004 erhöll Alfa Laval en nedsättning av köpeskillingen med MSEK 61,2 avseende förvärvet av bioKinetics.
 
Fritt kassaflöde per aktie
Det fria kassaflödet per aktie uppgår till SEK 9,32 (8,52) (11,10).