Redovisning per division
Equipment-divisionen
Equipment-divisionen består av sex kundsegment: Comfort & Refrigeration, Fluids & Utility Equipment, Marine & Diesel, OEM (Original Equipment Manufacturers), Sanitary Equipment och eftermarknadssegmentet Parts & Service.
Orderingång och nettoomsättning
(samtliga kommentarer är efter justering för valutaförändringar)
Under 2006 har orderingången ökat med 27,7 procent och nettoomsättningen ökat med 26,9 procent jämfört med föregående år. Exklusive förvärvet av Tranter är motsvarande siffror 16,4 procent och 17,2 procent.
Alla segment inom Equipment divisionen har utvecklats positivt. Den kraftigaste tillväxten finns inom segmentet OEM följt av segmentet Fluids & Utility Equipment.
Rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster)
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 072,0 (1 162,5) (1 100,4) under 2006. Ökningen i rörelseresultat under 2006 jämfört med föregående år förklaras huvudsakligen av ett högre bruttoresultat beroende på fördelaktig produktmix, produktivitetsförbättringar och ett högt kapacitetsutnyttjande, marginellt motverkat av ökade F & U kostnader.
pRocEss tEchnology-divisionEn
Process Technology-divisionen består av fem kundsegment: Energy & Environment, Food Technology, Life Science, Process Industry och eftermarknadssegmentet Parts & Service.
orderingång och nettoomsättning
(samtliga kommentarer är efter justering för valutaförändringar)
Under 2006 har orderingången ökat med 33,1 procent och nettoomsättningen ökat med 15,2 procent jämfört med föregående år. Exklusive förvärvet av Tranter är motsvarande siffror 30,0 procent och 13,3 procent.
Alla segment inom Process Technology divisionen har rapporterat stora ökningar i orderingången jämfört med 2005. Tillväxten har varit störst inom segmentet Process Industry följt av segmenten Food Technology och Energy & Environment.
Rörelseresultat
(exklusive jämförelsestörande poster)
Rörelseresultatet ökade till MSEK 1 060,2 (698,8) (634,3) under 2006. Ökningen i rörelseresultat under 2006 jämfört med föregående år beror främst på ett högre bruttoresultat, marginellt reducerat av ökade F & U kostnader.
Operations-divisionen och övrigt
Operations ansvarar för inköp, produktion och logistik. Övrigt avser företagsledning och icke-kärnverksamheter.
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 460,4 (-410,8) (-333,0) under 2006.
Redovisning per geografisk marknad
Koncernens sekundära segmentsindelning är i geografiska marknader. Samtliga kommentarer är efter justering för valuta-förändringar.
 
orderingång
Under 2006 ökade orderingången mest i Nordamerika och Central- och Östeuropa följt av Asien jämfört med föregående år.
Nettoomsättning
Under 2006 ökade faktureringen mest i Nordamerika och Central- och Östeuropa följt av Västeuropa och Asien, medan Latinamerika endast rapporterade marginellt ökad fakturering jämfört med föregående år.
Personal
Moderbolaget har inte några anställda.
Koncernen har i medeltal haft 9 923 (9 524) (9 400) anställda. Vid utgången av december 2006 hade koncernen 10 115 (9 429) anställda. Personalomsättningen för 2006 uppgår till 10,2 (13,2) procent och avser huvudsakligen anställda inom tillverkningsenheter, interna ”shared service” centra och försäljningsorganisationen.
Alfa Laval driver flera interna utbildningsprogram för anställda på olika nivåer och funktioner inom koncernen inom ramen för Alfa Laval University, till exempel Booster programmet för de 100 högsta cheferna som rapporterar till koncernledningen, Challenger programmet för 50 potentiella blivande ledare och Adept för anställda som är inblandade i säljprocessen.
Alfa Laval arbetar för att uppnå likvärdiga karriärmöjligheter oberoende av till exempel kön eller etnisk härkomst. Det senare är inte minst viktigt i ett internationellt verksamt företag. Likaså skall antalet kvinnliga chefer öka så att det bättre reflekterar kvinnornas andel av det totala antalet anställda.
Fördelningen av antalet anställda per land och per kommun i Sverige och mellan män och kvinnor framgår av not 2 i kommentaren till bokslutet. Specifikation av löner, ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader återfinns i not 3 i kommentarerna till bokslutet.
 
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare fastställs av årsstämman, se vidare beskrivning i not 3.
Forskning och utveckling
Alfa Laval har genom en intensiv och konsekvent satsning under många år på forskning och utveckling uppnått en världsledande ställning inom områdena separation och värmeöverföring. Produktutvecklingen inom flödeshantering har resulterat i en stark marknads-ställning för ett antal produkter. För att befästa ställningen och för att stödja den organiska tillväxten, genom att finna såväl nya användningsområden för existerande produkter som att utveckla nya produkter, är forskning och utveckling alltid en högprioriterad verksamhet. Forskning och utveckling bedrivs vid ett tjugotal anläggningar över hela världen.
Kostnaderna för forskning och utveckling har uppgått till MSEK 526,1 (447,8) (403,9), motsvarande 2,7 (2,7) (2,7) procent av nettoomsättningen. Justerat för växelkursdifferenser och förvärvet av Tranter har kostnaderna för forskning och utveckling ökat med 14,5 procent jämfört med föregående år. Detta under-stryker Alfa Lavals ansträngningar att ytterligare stärka sin position.
Etik och sociala hänsyn
Två av Alfa Lavals fyra affärsprinciper är: ”Respekt för mänskliga rättigheter är en naturlig grund” och ”Höga etiska krav styr vårt sätt att agera”. Med detta menas att Alfa Laval respekterar de mänskliga rättigheterna och de vitt skilda samhälls-kulturer i vilka företaget finns och levererar sina produkter och tjänster och att Alfa Laval skapar affärer på ett ärligt sätt, med integritet och respekt för andra.
Globaliseringen ger Alfa Laval nya affärsmöjligheter, såväl för ökad försäljning som lägre kostnader för att framställa produkterna. När delar av leverantörskedjan flyttar till länder med lägre kostnader konfronteras företaget dock ofta med etiska frågor på ett mer påtagligt sätt. Hälso-, säkerhets- och arbetsförhållandena för de anställda hos företagets leverantörer är några av Alfa Lavals huvudområden. När Alfa Laval köper in produkter från snabbt växande ekonomier som Kina och Indien är det viktigt att företaget försäkrar sig om att möjligheterna att minska kostnaderna inte går ut över dem som utför arbetet i respektive land. Alfa Laval ser det som en
skyldighet att se till att dess leverantörer utvecklas snabbt om inte arbets-, hälso-eller säkerhets-förhållandena ligger på acceptabla nivåer.
Alfa Laval har tagit fram ett internt utbildningsprogram för att ge säljare och inköpare kunskap om laglig affärspraxis i motsats till vad skall betraktas som mutor och korruption.
Miljö
En av Alfa Lavals fyra affärsprinciper är: ”Att utnyttja jordens naturresurser på effektivaste sätt är Alfa Lavals affär.” Företagets produkter bidrar på ett signifikant sätt till att minska industriella processers påverkan på miljön och används för att producera förnyelsebar energi.
Sedan 2004 driver koncernen ett projekt för att förbättra de interna miljölednings-systemen. Vid utgången av 2006 var 43 procent av produktions-värdet utförda i anläggningar med ISO 14001 certifiering. Det nuvarande målet är att 80 procent av värdet ska utföras i ISO 14001 godkända anläggningar vid utgången av 2007. I målet ligger också mål som inrymmer anläggningarnas påverkan på den externa miljön.
Dotterbolaget Alfa Laval Corporate AB bedriver anmälningspliktig och tillståndspliktig verksamhet enligt den svenska miljöbalken. Tillstånden avser i huvudsak tillverkning av värmeväxlare i Lund och Ronneby samt tillverkning av separatorer i Tumba och Eskilstuna. Påverkan på den yttre miljön sker genom begränsade utsläpp i luft, via vatten, genom avfall samt buller.
Vid de utländska tillverkningsenheterna inom Alfa Laval koncernen bedrivs verksamhet som har en liknande påverkan på den yttre miljön. I vilken utsträckning denna verksamhet är anmälningspliktig och/eller tillståndspliktig enligt lokal miljölagstiftning varierar från land till land. Alfa Laval har generellt en avsikt att arbeta väl inom de ramar som lokal lagstiftning ställer upp.
Asbestrelaterade stämningar
Alfa Laval koncernen var per den 31 december 2006, instämt som en av många svaranden i sammanlagt 210 asbestrelaterade mål omfattande totalt cirka 348 käranden.
Alfa Laval är fast övertygat om att kraven är grundlösa och avser att kraftfullt bestrida varje krav.
Mot bakgrund av vad som är känt för Alfa Laval idag och den information som Alfa Laval har beträffande de asbest-relaterade målen, vidhåller Alfa Laval sin tidigare bedömning att kraven inte i
väsentlig grad kommer att påverka koncernens finansiella ställning eller resultat.
Desert Storm-stämningar
Några av Alfa Lavals dotterbolag, jämte ett 70-tal andra svaranden, stämdes 1994 i två mål i en domstol i Brazoria County, Texas, USA. Kraven rörde skador som påstods ha uppkommit under Gulfkriget 1991, även känt som ”Desert Storm”.
Alfa Laval framförde tidigt en begäran om att avföras från målen och har sedan november 1995 väntat på ett avgörande från domstolen.
Domstolen i Brazoria County meddelade under augusti 2006 sitt beslut att avföra samtliga Alfa Lavals dotterbolag som svaranden i stämningar kring Gulfkriget. Avförandet har möjliggjort för Alfa Laval att frigöra MSEK 40 i avsättningar för förväntade kostnader relaterade till stämningarna, vilket har förbättrat resultatet för 2006 motsvarande.
Moderbolagets resultat
Moderbolagets resultat efter finansiella poster var MSEK 1 993,2 (-16,3) (-2,6), varav netto räntor MSEK 7,0 (-5,7) (2,8), realiserade och orealiserade kursvinster och kursförluster MSEK -1,9 (0,3) (-), utdelningar från dotterbolag MSEK 2 000,0 (-) (-), börskostnader MSEK -1,1 (-2,3) (-0,7), styrelsearvoden MSEK -3,7 (-2,7) (-3,8), kostnader för årsredovisning och årsstämma MSEK -3,4 (-4,0) (-) (togs ej i moderbolaget före 2005) och övriga administrationskostnader resterande MSEK -3,7 (-1,9) (-0,9). Avsättning till periodiseringsfond har gjorts med MSEK -254,4 (-25,0) (-80,4). Inkomstskatten uppgår till MSEK -213,7 (-21,0) (-67,6). Skatt avseende mottaget koncernbidrag uppgår till MSEK 286,3 (31,9) (95,3) och uppskjuten skatt avseende förlustavdrag till MSEK (-) (-) (-4,5). Årets resultat uppgick till MSEK 1 811,4 (-30,4) (-59,8).
Fritt eget kapital i moderbolaget
Det fria egna kapitalet i Alfa Laval AB (publ) uppgick till MSEK 3 806,9 (1 828,8) (807,5). MSEK 1 500,0 av ökningen under 2005 beror på den överföring från bundet till fritt eget kapital som beslutades av årsstämman 2005 och godkändes av tingsrätten 2005.
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 6,25 (5,10) (4,75) per aktie motsvarande totalt MSEK 697,9 (569,5) (530,4) och att resterande disponibla vinstmedel i Alfa Laval AB (publ) om MSEK 3 109,0 (1 259,3) (277,1) balanseras i ny räkning, se sida 97.
Enligt styrelsens uppfattning är den
föreslagna utdelningen i linje med de krav som typen och storleken av verksamheten och de risker som förknippas med densamma ställer på det egna kapitalet och också bolagets kapitalbehov, likviditet och finansiella ställning.
Förslag om återköp av aktier
Alfa Lavals finansiella ställning är mycket stark. För att anpassa koncernens balansräkning till en mer effektiv struktur samtidigt som den finansiella flexibiliteten bibehålls, kommer styrelsen föreslå årsstämman att stämman godkänner att ge styrelsen mandat att besluta om återköp av bolagets aktier, om styrelsen så finner lämpligt, fram till nästa ordinarie årsstämma. Mandatet skall avse återköp av upp till 10 procent av utestående aktier i syfte att annullera de återköpta aktierna och nedsätta aktiekapitalet. Återköpet skall ske genom transaktioner på OMX Stockholmsbörsen. Inga Alfa Laval aktier ägs för närvarande av bolaget.
Händelser efter utgången av året
Balansräkningarna och resultaträkningarna skall fastställas på ordinarie årsstämma den 23 april 2007.
Utsikter för den närmaste framtiden
I bokslutskommunikén som avgavs den 7 februari 2007 uppgav bolagets Verkställande Direktör och Koncernchef Lars Renström:
”Inom de flesta av de marknader, såväl geografiska som kundsegment som Alfa Laval tjänar, förväntas en fortsatt mycket stark efterfrågan.”
 
(Utsikterna för den närmaste framtiden har inte förändrats sedan utsikterna i bokslutkommunikén för fjärde kvartalet och årsbokslutet för 2005 avgiven den 9 februari 2006.)
Datum för kommande rapport-tillfällen 2007
Alfa Laval kommer att lämna delårsrapporter under 2007 vid följande tillfällen:
Rapport för första kvartalet 23 april
Rapport för andra kvartalet 19 juli
Rapport för tredje kvartalet 23 oktober

SID 46


Redovisning per division
 
Equipment-divisionen
Equipment-divisionen består av sex kundsegment: Comfort & Refrigeration, Fluids & Utility Equipment, Marine & Diesel, OEM (Original Equipment Manufacturers), Sanitary Equipment och eftermarknadssegmentet Parts & Service.
 
Orderingång och nettoomsättning
(samtliga kommentarer är efter justering för valutaförändringar)
Under 2006 har orderingången ökat med 27,7 procent och nettoomsättningen ökat med 26,9 procent jämfört med föregående år. Exklusive förvärvet av Tranter är motsvarande siffror 16,4 procent och 17,2 procent.
Alla segment inom Equipment divisionen har utvecklats positivt. Den kraftigaste tillväxten finns inom segmentet OEM följt av segmentet Fluids & Utility Equipment.
 
Rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster)
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 072,0 (1 162,5) (1 100,4) under 2006. Ökningen i rörelseresultat under 2006 jämfört med föregående år förklaras huvudsakligen av ett högre bruttoresultat beroende på fördelaktig produktmix, produktivitetsförbättringar och ett högt kapacitetsutnyttjande, marginellt motverkat av ökade F & U kostnader.
 
pRocEss tEchnology-divisionEn
Process Technology-divisionen består av fem kundsegment: Energy & Environment, Food Technology, Life Science, Process Industry och eftermarknadssegmentet Parts & Service.
 
orderingång och nettoomsättning
(samtliga kommentarer är efter justering för valutaförändringar)
Under 2006 har orderingången ökat med 33,1 procent och nettoomsättningen ökat med 15,2 procent jämfört med föregående år. Exklusive förvärvet av Tranter är motsvarande siffror 30,0 procent och 13,3 procent.
Alla segment inom Process Technology divisionen har rapporterat stora ökningar i orderingången jämfört med 2005. Tillväxten har varit störst inom segmentet Process Industry följt av segmenten Food Technology och Energy & Environment.
 
Rörelseresultat
(exklusive jämförelsestörande poster)
Rörelseresultatet ökade till MSEK 1 060,2 (698,8) (634,3) under 2006. Ökningen i rörelseresultat under 2006 jämfört med föregående år beror främst på ett högre bruttoresultat, marginellt reducerat av ökade F & U kostnader.
 
Operations-divisionen och övrigt
Operations ansvarar för inköp, produktion och logistik. Övrigt avser företagsledning och icke-kärnverksamheter.
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 460,4 (-410,8) (-333,0) under 2006.
 
Redovisning per geografisk marknad
Koncernens sekundära segmentsindelning är i geografiska marknader. Samtliga kommentarer är efter justering för valuta-förändringar.
 
orderingång
Under 2006 ökade orderingången mest i Nordamerika och Central- och Östeuropa följt av Asien jämfört med föregående år.
 
Nettoomsättning
Under 2006 ökade faktureringen mest i Nordamerika och Central- och Östeuropa följt av Västeuropa och Asien, medan Latinamerika endast rapporterade marginellt ökad fakturering jämfört med föregående år.
 
Personal
Moderbolaget har inte några anställda.
Koncernen har i medeltal haft 9 923 (9 524) (9 400) anställda. Vid utgången av december 2006 hade koncernen 10 115 (9 429) anställda. Personalomsättningen för 2006 uppgår till 10,2 (13,2) procent och avser huvudsakligen anställda inom tillverkningsenheter, interna ”shared service” centra och försäljningsorganisationen.
Alfa Laval driver flera interna utbildningsprogram för anställda på olika nivåer och funktioner inom koncernen inom ramen för Alfa Laval University, till exempel Booster programmet för de 100 högsta cheferna som rapporterar till koncernledningen, Challenger programmet för 50 potentiella blivande ledare och Adept för anställda som är inblandade i säljprocessen.
Alfa Laval arbetar för att uppnå likvärdiga karriärmöjligheter oberoende av till exempel kön eller etnisk härkomst. Det senare är inte minst viktigt i ett internationellt verksamt företag. Likaså skall antalet kvinnliga chefer öka så att det bättre reflekterar kvinnornas andel av det totala antalet anställda.
Fördelningen av antalet anställda per land och per kommun i Sverige och mellan män och kvinnor framgår av not 2 i kommentaren till bokslutet. Specifikation av löner, ersättningar, sociala kostnader
 
och pensionskostnader återfinns i not 3 i kommentarerna till bokslutet.
 
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare fastställs av årsstämman, se vidare beskrivning i not 3.
 
Forskning och utveckling
Alfa Laval har genom en intensiv och konsekvent satsning under många år på forskning och utveckling uppnått en världsledande ställning inom områdena separation och värmeöverföring. Produktutvecklingen inom flödeshantering har resulterat i en stark marknads-ställning för ett antal produkter. För att befästa ställningen och för att stödja den organiska tillväxten, genom att finna såväl nya användningsområden för existerande produkter som att utveckla nya produkter, är forskning och utveckling alltid en högprioriterad verksamhet. Forskning och utveckling bedrivs vid ett tjugotal anläggningar över hela världen.
Kostnaderna för forskning och utveckling har uppgått till MSEK 526,1 (447,8) (403,9), motsvarande 2,7 (2,7) (2,7) procent av nettoomsättningen. Justerat för växelkursdifferenser och förvärvet av Tranter har kostnaderna för forskning och utveckling ökat med 14,5 procent jämfört med föregående år. Detta under-stryker Alfa Lavals ansträngningar att ytterligare stärka sin position.
 
Etik och sociala hänsyn
Två av Alfa Lavals fyra affärsprinciper är: ”Respekt för mänskliga rättigheter är en naturlig grund” och ”Höga etiska krav styr vårt sätt att agera”. Med detta menas att Alfa Laval respekterar de mänskliga rättigheterna och de vitt skilda samhälls-kulturer i vilka företaget finns och levererar sina produkter och tjänster och att Alfa Laval skapar affärer på ett ärligt sätt, med integritet och respekt för andra.
Globaliseringen ger Alfa Laval nya affärsmöjligheter, såväl för ökad försäljning som lägre kostnader för att framställa produkterna. När delar av leverantörskedjan flyttar till länder med lägre kostnader konfronteras företaget dock ofta med etiska frågor på ett mer påtagligt sätt. Hälso-, säkerhets- och arbetsförhållandena för de anställda hos företagets leverantörer är några av Alfa Lavals huvudområden. När Alfa Laval köper in produkter från snabbt växande ekonomier som Kina och Indien är det viktigt att företaget försäkrar sig om att möjligheterna att minska kostnaderna inte går ut över dem som utför arbetet i respektive land. Alfa Laval ser det som en
 
skyldighet att se till att dess leverantörer utvecklas snabbt om inte arbets-, hälso-eller säkerhets-förhållandena ligger på acceptabla nivåer.
Alfa Laval har tagit fram ett internt utbildningsprogram för att ge säljare och inköpare kunskap om laglig affärspraxis i motsats till vad skall betraktas som mutor och korruption.
 
Miljö
En av Alfa Lavals fyra affärsprinciper är: ”Att utnyttja jordens naturresurser på effektivaste sätt är Alfa Lavals affär.” Företagets produkter bidrar på ett signifikant sätt till att minska industriella processers påverkan på miljön och används för att producera förnyelsebar energi.
Sedan 2004 driver koncernen ett projekt för att förbättra de interna miljölednings-systemen. Vid utgången av 2006 var 43 procent av produktions-värdet utförda i anläggningar med ISO 14001 certifiering. Det nuvarande målet är att 80 procent av värdet ska utföras i ISO 14001 godkända anläggningar vid utgången av 2007. I målet ligger också mål som inrymmer anläggningarnas påverkan på den externa miljön.
Dotterbolaget Alfa Laval Corporate AB bedriver anmälningspliktig och tillståndspliktig verksamhet enligt den svenska miljöbalken. Tillstånden avser i huvudsak tillverkning av värmeväxlare i Lund och Ronneby samt tillverkning av separatorer i Tumba och Eskilstuna. Påverkan på den yttre miljön sker genom begränsade utsläpp i luft, via vatten, genom avfall samt buller.
Vid de utländska tillverkningsenheterna inom Alfa Laval koncernen bedrivs verksamhet som har en liknande påverkan på den yttre miljön. I vilken utsträckning denna verksamhet är anmälningspliktig och/eller tillståndspliktig enligt lokal miljölagstiftning varierar från land till land. Alfa Laval har generellt en avsikt att arbeta väl inom de ramar som lokal lagstiftning ställer upp.
 
Asbestrelaterade stämningar
Alfa Laval koncernen var per den 31 december 2006, instämt som en av många svaranden i sammanlagt 210 asbestrelaterade mål omfattande totalt cirka 348 käranden.
Alfa Laval är fast övertygat om att kraven är grundlösa och avser att kraftfullt bestrida varje krav.
Mot bakgrund av vad som är känt för Alfa Laval idag och den information som Alfa Laval har beträffande de asbest-relaterade målen, vidhåller Alfa Laval sin tidigare bedömning att kraven inte i
 
väsentlig grad kommer att påverka koncernens finansiella ställning eller resultat.
 
Desert Storm-stämningar
Några av Alfa Lavals dotterbolag, jämte ett 70-tal andra svaranden, stämdes 1994 i två mål i en domstol i Brazoria County, Texas, USA. Kraven rörde skador som påstods ha uppkommit under Gulfkriget 1991, även känt som ”Desert Storm”.
Alfa Laval framförde tidigt en begäran om att avföras från målen och har sedan november 1995 väntat på ett avgörande från domstolen.
Domstolen i Brazoria County meddelade under augusti 2006 sitt beslut att avföra samtliga Alfa Lavals dotterbolag som svaranden i stämningar kring Gulfkriget. Avförandet har möjliggjort för Alfa Laval att frigöra MSEK 40 i avsättningar för förväntade kostnader relaterade till stämningarna, vilket har förbättrat resultatet för 2006 motsvarande.
 
Moderbolagets resultat
Moderbolagets resultat efter finansiella poster var MSEK 1 993,2 (-16,3) (-2,6), varav netto räntor MSEK 7,0 (-5,7) (2,8), realiserade och orealiserade kursvinster och kursförluster MSEK -1,9 (0,3) (-), utdelningar från dotterbolag MSEK 2 000,0 (-) (-), börskostnader MSEK -1,1 (-2,3) (-0,7), styrelsearvoden MSEK -3,7 (-2,7) (-3,8), kostnader för årsredovisning och årsstämma MSEK -3,4 (-4,0) (-) (togs ej i moderbolaget före 2005) och övriga administrationskostnader resterande MSEK -3,7 (-1,9) (-0,9). Avsättning till periodiseringsfond har gjorts med MSEK -254,4 (-25,0) (-80,4). Inkomstskatten uppgår till MSEK -213,7 (-21,0) (-67,6). Skatt avseende mottaget koncernbidrag uppgår till MSEK 286,3 (31,9) (95,3) och uppskjuten skatt avseende förlustavdrag till MSEK (-) (-) (-4,5). Årets resultat uppgick till MSEK 1 811,4 (-30,4) (-59,8).
 
Fritt eget kapital i moderbolaget
Det fria egna kapitalet i Alfa Laval AB (publ) uppgick till MSEK 3 806,9 (1 828,8) (807,5). MSEK 1 500,0 av ökningen under 2005 beror på den överföring från bundet till fritt eget kapital som beslutades av årsstämman 2005 och godkändes av tingsrätten 2005.
 
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 6,25 (5,10) (4,75) per aktie motsvarande totalt MSEK 697,9 (569,5) (530,4) och att resterande disponibla vinstmedel i Alfa Laval AB (publ) om MSEK 3 109,0 (1 259,3) (277,1) balanseras i ny räkning, se sida 97.
Enligt styrelsens uppfattning är den

Page 47

 
föreslagna utdelningen i linje med de krav som typen och storleken av verksamheten och de risker som förknippas med densamma ställer på det egna kapitalet och också bolagets kapitalbehov, likviditet och finansiella ställning.
 
Förslag om återköp av aktier
Alfa Lavals finansiella ställning är mycket stark. För att anpassa koncernens balansräkning till en mer effektiv struktur samtidigt som den finansiella flexibiliteten bibehålls, kommer styrelsen föreslå årsstämman att stämman godkänner att ge styrelsen mandat att besluta om återköp av bolagets aktier, om styrelsen så finner lämpligt, fram till nästa ordinarie årsstämma. Mandatet skall avse återköp av upp till 10 procent av utestående aktier i syfte att annullera de återköpta aktierna och nedsätta aktiekapitalet. Återköpet skall ske genom transaktioner på OMX Stockholmsbörsen. Inga Alfa Laval aktier ägs för närvarande av bolaget.
 
Händelser efter utgången av året
Balansräkningarna och resultaträkningarna skall fastställas på ordinarie årsstämma den 23 april 2007.
 
Utsikter för den närmaste framtiden
I bokslutskommunikén som avgavs den 7 februari 2007 uppgav bolagets Verkställande Direktör och Koncernchef Lars Renström:
”Inom de flesta av de marknader, såväl geografiska som kundsegment som Alfa Laval tjänar, förväntas en fortsatt mycket stark efterfrågan.”
 
(Utsikterna för den närmaste framtiden har inte förändrats sedan utsikterna i bokslutkommunikén för fjärde kvartalet och årsbokslutet för 2005 avgiven den 9 februari 2006.)
 
Datum för kommande rapport-tillfällen 2007
Alfa Laval kommer att lämna delårsrapporter under 2007 vid följande tillfällen:
Rapport för första kvartalet 23 april
Rapport för andra kvartalet 19 juli
Rapport för tredje kvartalet 23 oktober