Alfa Lavals Affärsprinciper publicerades under 2003. Dessa principer har under många år varit en integrerad och naturlig del i Alfa Lavals företagskultur och sammanställdes då för första gången i ett dokument. Att göra affärer bygger på förtroende och det är där Affärsprinciperna kommer in. Tillsammans med Alfa Lavals kärnvärden definierar de hur företaget skall agera. För att skapa en långsiktig utveckling är det grundläggande att principerna integreras i det vardagliga arbetet.
Företagsledningen lägger stor vikt vid att principerna efterlevs och följer upp dem genom bland annat den interna revisionsfunktionen och andra koncerngemensamma initiativ.
Affärsprinciperna basen för en hållbar tillväxt
”För Alfa Laval är långsiktig hållbar utveckling balansen mellan att leverera starka finansiella resultat och företagets mål att hushålla med naturresurser, skydda miljön och vara med och bidra till vår omvärld. Medan det är tämligen enkelt att mäta starka finansiella resultat är det mer komplext att exakt kvantifiera hur företaget bidrar positivt till omvärlden. Alfa Lavals Affärsprinciper är grunden i detta arbete. Det är därför viktigt att vi utvecklar verktyg för såväl styrning som mätning för att kunna visa upp för omvärlden att våra Affärsprinciper fungerar i vardagen.”
Affärsprinciperna har varit till stor hjälp i arbetet att identifiera områden där företaget kan mäta och sedan förbättra arbetet inom sociala, miljö- och etiska områden. Här beskrivs kortfattat hur Alfa Laval under 2006 arbetat inom dessa områden vad beträffar företagets produkter, leverantörer samt etiska uppträdande.
Produkter som hjälper till att skydda miljön
Alfa Lavals produkter används frekvent i många applikationer för att skydda miljön, för att producera förnyelse-bar energi och för att hjälpa kunderna att minska deras påverkan på miljön.
Sedan 2004 arbetar koncernen i ett projekt för att för-
Det franska bolaget Francaise de Mécanique tillverkar motorer åt såväl Peugeot, Citroën som Renault. Tack vare ett nytt rengöringssystem från Alfa Laval varar de reningsvätskor som används i processen numera i cirka sju månader, en markant förlängning jämfört med det gamla systemet då vätskorna varade i endast mellan två och tio dagar
Företaget är en av världens största motortillverkare med en produktion av över 10 000 motorer om dagen.
Bolaget har installerat en central enhet med bland annat tre separatorer från Alfa Laval som arbetar dygnet runt och renar ett betydande vätskeflöde från fem sammankopplade tankar. Ett centralt system innebär lägre kostnader, en enklare process samt högre kapacitet.
Renare rengöringsvätska
bättra de interna miljöledningssystemen. Vid utgången av 2006 var 47 procent av produktionsvärdet utförda i anläggningar med ISO 14001 certifiering. Det nuvarande målet är att 80 procent av värdet skall utföras i ISO 14001 godkända anläggningar vid utgången av 2007. I målet ligger också mål som inrymmer anläggningarnas påverkan på den externa miljön.
För att praktiskt visa hur Alfa Lavals produkter minskar kundernas miljöpåverkan har ett antal kunders resonemang vid val av produkterna kartlagts i detalj. Det har resulterat i ett omfattande växande arkiv med artiklar om olika kunders syn på sina val av produkter ur miljö-hänsyn. Artiklarna finns på www.alfalaval.com, under Corporate Business Principles. Texterna finns endast på engelska.
Plan för att reducera koldioxidutsläpp
En total miljökartläggning inklusive energianvändningen inom koncernen pågår.
Under 2007 kommer en plan för att reducera utsläppen av koldioxid att lanseras.
Utveckla leverantörer i snabbväxande länder
Globaliseringen är en möjlighet för alla företag och en snabb ekonomisk utveckling ger världens befolkning möjlighet till förbättrade levnadsvillkor. Det ger också Alfa Laval nya affärsmöjligheter, såväl vad gäller ökad försäljning som lägre kostnader för att framställa produkterna.
Men när delar av leverantörskedjan flyttar till länder med lägre kostnader konfronteras företaget ofta med etiska frågor på ett tydligare sätt. Hälso-, säkerhets- och arbetsförhållanden för de anställda hos företagets leverantörer är viktiga områden att kontrollera.
När Alfa Laval köper in produkter från snabbt växande ekonomier som Kina och Indien är det viktigt att företaget försäkrar sig om att möjligheter att minska kostnader inte går ut över de som utför arbetet. Alfa Laval ser det som en skyldighet att se till att förhållandena hos dessa leverantörer utvecklas snabbt till acceptabla nivåer vad gäller arbets-, hälso- och säkerhetsförhållandena.
Etisk affärspraxis
Samtliga affärsuppgörelser som Alfa Laval gör bygger på ärlighet och uppriktighet. I den globala värld som Alfa Laval arbetar i ställs då och då företagets försäljare och inköpare inför att nya eller existerande kunder eller leverantörer uttrycker önskemål som kan gå över gränsen för etisk eller till och med laglig affärspraxis. Den grundläggande frågan är var den gränsen går.
Under 2006 har Alfa Laval haft detta område under speciell uppsikt och också arbetat med frågan internt. Några av företagets mest erfarna säljare och inköps-chefer, inklusive de som arbetar i länder med hög risk, har deltagit i arbetet. Det har resulterat i ett utbildningsprogram, som hanterar dessa och liknande frågeställningar för inköps- och försäljningsorganisationen i hela koncernen. Programmet implementeras nu systematiskt i hela koncernen.
1. Miljö
”Att utnyttja jordens naturresurser på effektivaste sätt.”
Alfa Laval och företagets produkter bidrar på ett signifikant sätt till att minska industriella processers påverkan på miljön.
2. Socialt
”Respekt för mänskliga rättigheter är en naturlig grund.”
Alfa Laval respekterar de mänskliga rättigheterna och de vitt skilda samhällskulturer i vilka företaget finns och levererar sina produkter och tjänster.
3. Affärsintegritet
”Höga etiska krav styr vårt sätt att agera.”
Alfa Laval skapar affärer på ett ärligt sätt, med integritet och respekt för andra.
4. Transparens
”Vårt löfte om öppenhet bygger förtroende.”
Alfa Laval tror på öppen kommunikation, men är samtidigt noga med att inte lämna ut information som är kommersiellt känslig eller värdefull.
De fullständiga ”Affärsprinciperna” finns på www.alfalaval.com.
Alfa Lavals fyra affärsprinciper i korthet
Naturlig värme
Stiebel Eltron ligger i frontlinjen när det gäller att utveckla effektivare uppvärmnings- och varmvattensystem som skonar naturens tillgångar. En ny produkt från Alfa Laval hjälpte företaget att utveckla en mycket konkurrenskraftig värmepump baserad på vatten-till-vatten.
Tyska Stiebel Eltron och Alfa Laval har samarbetat i flera år, och Stiebel Eltron har nu integrerat AlfaNova, den innovativa värmeväxlaren helt i rostfritt stål, i sina värmepumpar. AlfaNova eliminerar problemet med korrosion som grundvattnet orsakade i tidigare värmepumpar. Tack vare AlfaNova kan Stiebel Eltron erbjuda sina kunder en mycket effektivare värmepump.
läs mer på www.alfalaval.com

SID 40


Alfa Lavals Affärsprinciper publicerades under 2003. Dessa principer har under många år varit en integrerad och naturlig del i Alfa Lavals företagskultur och sammanställdes då för första gången i ett dokument. Att göra affärer bygger på förtroende och det är där Affärsprinciperna kommer in. Tillsammans med Alfa Lavals kärnvärden definierar de hur företaget skall agera. För att skapa en långsiktig utveckling är det grundläggande att principerna integreras i det vardagliga arbetet.
Företagsledningen lägger stor vikt vid att principerna efterlevs och följer upp dem genom bland annat den interna revisionsfunktionen och andra koncerngemensamma initiativ.
 
Affärsprinciperna basen för en hållbar tillväxt
 
”För Alfa Laval är långsiktig hållbar utveckling balansen mellan att leverera starka finansiella resultat och företagets mål att hushålla med naturresurser, skydda miljön och vara med och bidra till vår omvärld. Medan det är tämligen enkelt att mäta starka finansiella resultat är det mer komplext att exakt kvantifiera hur företaget bidrar positivt till omvärlden. Alfa Lavals Affärsprinciper är grunden i detta arbete. Det är därför viktigt att vi utvecklar verktyg för såväl styrning som mätning för att kunna visa upp för omvärlden att våra Affärsprinciper fungerar i vardagen.”
 
Affärsprinciperna har varit till stor hjälp i arbetet att identifiera områden där företaget kan mäta och sedan förbättra arbetet inom sociala, miljö- och etiska områden. Här beskrivs kortfattat hur Alfa Laval under 2006 arbetat inom dessa områden vad beträffar företagets produkter, leverantörer samt etiska uppträdande.
 
Produkter som hjälper till att skydda miljön
Alfa Lavals produkter används frekvent i många applikationer för att skydda miljön, för att producera förnyelse-bar energi och för att hjälpa kunderna att minska deras påverkan på miljön.
Sedan 2004 arbetar koncernen i ett projekt för att för-
 
Det franska bolaget Francaise de Mécanique tillverkar motorer åt såväl Peugeot, Citroën som Renault. Tack vare ett nytt rengöringssystem från Alfa Laval varar de reningsvätskor som används i processen numera i cirka sju månader, en markant förlängning jämfört med det gamla systemet då vätskorna varade i endast mellan två och tio dagar
Företaget är en av världens största motortillverkare med en produktion av över 10 000 motorer om dagen.
Bolaget har installerat en central enhet med bland annat tre separatorer från Alfa Laval som arbetar dygnet runt och renar ett betydande vätskeflöde från fem sammankopplade tankar. Ett centralt system innebär lägre kostnader, en enklare process samt högre kapacitet.
 
Renare rengöringsvätska
 
bättra de interna miljöledningssystemen. Vid utgången av 2006 var 47 procent av produktionsvärdet utförda i anläggningar med ISO 14001 certifiering. Det nuvarande målet är att 80 procent av värdet skall utföras i ISO 14001 godkända anläggningar vid utgången av 2007. I målet ligger också mål som inrymmer anläggningarnas påverkan på den externa miljön.
För att praktiskt visa hur Alfa Lavals produkter minskar kundernas miljöpåverkan har ett antal kunders resonemang vid val av produkterna kartlagts i detalj. Det har resulterat i ett omfattande växande arkiv med artiklar om olika kunders syn på sina val av produkter ur miljö-hänsyn. Artiklarna finns på www.alfalaval.com, under Corporate Business Principles. Texterna finns endast på engelska.
 
Plan för att reducera koldioxidutsläpp
En total miljökartläggning inklusive energianvändningen inom koncernen pågår.
Under 2007 kommer en plan för att reducera utsläppen av koldioxid att lanseras.
 
Utveckla leverantörer i snabbväxande länder
Globaliseringen är en möjlighet för alla företag och en snabb ekonomisk utveckling ger världens befolkning möjlighet till förbättrade levnadsvillkor. Det ger också Alfa Laval nya affärsmöjligheter, såväl vad gäller ökad försäljning som lägre kostnader för att framställa produkterna.
Men när delar av leverantörskedjan flyttar till länder med lägre kostnader konfronteras företaget ofta med etiska frågor på ett tydligare sätt. Hälso-, säkerhets- och arbetsförhållanden för de anställda hos företagets leverantörer är viktiga områden att kontrollera.
När Alfa Laval köper in produkter från snabbt växande ekonomier som Kina och Indien är det viktigt att företaget försäkrar sig om att möjligheter att minska kostnader inte går ut över de som utför arbetet. Alfa Laval ser det som en skyldighet att se till att förhållandena hos dessa leverantörer utvecklas snabbt till acceptabla nivåer vad gäller arbets-, hälso- och säkerhetsförhållandena.
 
Etisk affärspraxis
Samtliga affärsuppgörelser som Alfa Laval gör bygger på ärlighet och uppriktighet. I den globala värld som Alfa Laval arbetar i ställs då och då företagets försäljare och inköpare inför att nya eller existerande kunder eller leverantörer uttrycker önskemål som kan gå över gränsen för etisk eller till och med laglig affärspraxis. Den grundläggande frågan är var den gränsen går.
Under 2006 har Alfa Laval haft detta område under speciell uppsikt och också arbetat med frågan internt. Några av företagets mest erfarna säljare och inköps-chefer, inklusive de som arbetar i länder med hög risk, har deltagit i arbetet. Det har resulterat i ett utbildningsprogram, som hanterar dessa och liknande frågeställningar för inköps- och försäljningsorganisationen i hela koncernen. Programmet implementeras nu systematiskt i hela koncernen.
 
1. Miljö
”Att utnyttja jordens naturresurser på effektivaste sätt.”
Alfa Laval och företagets produkter bidrar på ett signifikant sätt till att minska industriella processers påverkan på miljön.
2. Socialt
”Respekt för mänskliga rättigheter är en naturlig grund.”
Alfa Laval respekterar de mänskliga rättigheterna och de vitt skilda samhällskulturer i vilka företaget finns och levererar sina produkter och tjänster.
3. Affärsintegritet
”Höga etiska krav styr vårt sätt att agera.”
Alfa Laval skapar affärer på ett ärligt sätt, med integritet och respekt för andra.
4. Transparens
”Vårt löfte om öppenhet bygger förtroende.”
Alfa Laval tror på öppen kommunikation, men är samtidigt noga med att inte lämna ut information som är kommersiellt känslig eller värdefull.
De fullständiga ”Affärsprinciperna” finns på www.alfalaval.com.
 
Alfa Lavals fyra affärsprinciper i korthet
 
Naturlig värme
Stiebel Eltron ligger i frontlinjen när det gäller att utveckla effektivare uppvärmnings- och varmvattensystem som skonar naturens tillgångar. En ny produkt från Alfa Laval hjälpte företaget att utveckla en mycket konkurrenskraftig värmepump baserad på vatten-till-vatten.
Tyska Stiebel Eltron och Alfa Laval har samarbetat i flera år, och Stiebel Eltron har nu integrerat AlfaNova, den innovativa värmeväxlaren helt i rostfritt stål, i sina värmepumpar. AlfaNova eliminerar problemet med korrosion som grundvattnet orsakade i tidigare värmepumpar. Tack vare AlfaNova kan Stiebel Eltron erbjuda sina kunder en mycket effektivare värmepump.
 
läs mer på www.alfalaval.com