Ökad produktion i Kina och Indien
Operations-divisionen ansvarar för produktionsinköp, tillverkning och logistik.
Genom att dessa funktioner har centraliserats skapas bästa möjliga leveranssäkerhet, ökad produktivitet och minskade driftkostnader. Med ett globalt perspektiv och samordningen av dessa funktioner strävar Alfa Laval efter att säkerställa tillgången på företagets produkter över hela världen.
Tillverkning
Utbyggnad för att möta den ökande orderingången
Inom Alfa Lavals produktion finns cirka 4 300 (4 000) anställda fördelade på 25 större tillverkningsenheter, varav 16 i Europa, sex i Asien och tre i USA. Under de senaste åren har produktionen koncentrerats till färre, produktspecialiserade fabriker, lokaliserade efter närhet till marknaden och kostnadsfördelar. Samtidigt har bolagets förvärv adderat nya enheter.
Under de senaste åren har ett flertal anläggningar byggts ut som en förberedelse för att möta den ökade orderingången. Under 2006 slutfördes en större utbyggnad av produktionen av plattvärmeväxlare i Lund. Detta är Alfa Lavals enskilt största produktionsanläggning. Här produceras bland annat samtliga plattvärmeväxlare av typen T 50, världens största plattvärmeväxlare speciellt framtagen för att hantera stora vätskeflöden.
Under 2006 slutfördes dessutom en rad större investeringar i USA för att möta den ökande efterfrågan inom etanolmarknaden, inom Alfa Laval Packinox, Chalon sur Saone i Frankrike, för att möta de ökande investeringarna inom raffinaderier i Fontanil, Frankrike, för att möta efterfrågan på stora, kompakta värmeväxlare samt i Kina för att möta den fortsatt starka orderingången inom marinindustrin på bland annat separatorer.
Högvärdesprodukter som kräver avancerad teknisk kompetens tillverkas i produktionscentra i framför allt Västeuropa. Under 2006 har huvuddelen av produk- tionsenheterna fortsatt att anpassa och öka kapaciteten för en högre orderingång, vilket kommer att fortsätta även under 2007.
Ökad närvaro i Asien
Under 2006 utfördes cirka 42 procent av de direkta arbetstimmarna i lågkostnadsländer i Asien. Alfa Laval har som mål att nå minst 45 procent vid utgången av 2007. Detta kommer huvudsakligen att nås via mindre kontinuerliga omflyttningar.
Under 2006 stängdes tillverkningen för höghastighetsseparatorer i Madrid i Spanien. För att bibehålla och öka kapaciteten har en monteringsenhet för höghastighetsseparatorer byggts i Kina. På så sätt skapas också konkurrensfördelar genom en ökad närvaro på den viktiga asiatiska marknaden. Där har nordöstra Asien utvecklats till den globalt ledande marknaden för varvs-industrin. Nyckelkomponenterna till separatorerna produceras i befintliga anläggningar i Sverige och Polen. Åtgärderna gav besparingar på minst 50 miljoner kronor per år från mitten av 2006.
Geografisk fördelning av antalet direkta arbetade timmar i produktionen, %
I Kina och Indien har Alfa Laval en betydande produktion. Eftersom dessa stora marknader är i kraftig tillväxt ser Alfa Laval över sin produktionsnärvaro i dessa båda länder.
Kontinuerligt arbetar Alfa Laval med att bredda produktsortimentet i produktionsanläggningarna för att i takt med tillväxten så snabbt och effektivt som möjligt kunna leverera rätt produkter och rätt service till kunderna.
EU-anpassning
Sedan den 1 november 2006 finns det bestämmelser inom EU som reglerar spårbarhet av alla produkter som hanterar flytande livsmedel. För att möta dessa krav har Alfa Laval byggt upp ett system som registrerar samtliga produkter till dessa industrier.
Kvalitet
Satsning på Lean SixSigma och ISO 14001
Lean SixSigma är ett förbättringsprogram som också är ett sätt att ändra de anställdas inställning till förändringsarbetet. Programmet består av två delar: en som förbättrar nuvarande processer och en som utvecklar nya processer. Under 2006 har satsningen på Lean SixSigma fortsatt vid produktionsenheterna i Lund, Ronneby, Kolding, Danmark samt Alonte, Italien. Under andra halvåret har Lean SixSigma börjat introduceras vid enheterna i Kunshan, Kina, och Eastbourne, England. Arbetet med certifiering enligt ISO 14001 har fortsatt under året. Vid utgången av 2006 var enheterna i Lund,
Eskilstuna, Alonte och Monza i Italien, samt Jiang Yin i Kina, certifierade enligt ISO 14001.
Vid utgången av 2006 kom totalt 47 procent av leveransvärdet från certifierade enheter.
Inköp
Inköpsorganisationen i Ryssland uppbyggd
Samtidigt som den nuvarande Alfa Laval-organisationen kom på plats under 2000, placerades ett par ”spjutspetsar” för inköp i Kina, Indien, Mexiko och Polen. Beslut togs därefter att sätta upp mindre inköps-organisationer i Kina, Indien och Ryssland för att arbeta upp långsiktiga kontakter med nya underleverantörer i regionerna. Med lokala inköpare bedömer Alfa Laval möjligheterna till betydande besparingar som goda.
Inköpsorganisationerna i Kina och Indien kom på plats under 2005. Inköpsorganisationen i Ryssland byggdes upp under 2006 och effekterna från denna förväntas ge resultat under 2007.
Råmaterial
Fortsatt höga prisnivåer på många råmaterial
Rostfritt stål står för den klart största delen av Alfa Lavals råvaruinköp. Priset på rostfritt stål består av två komponenter: baspriset på stål och priset på legeringsmetaller. Baspriset steg under senare delen av året och de viktigaste legeringsmetallerna, nickel och molybden, har legat på mycket höga nivåer. Även koppar och aluminium har legat på mycket höga nivåer under hela 2006.
Titan är också en viktig råvara för Alfa Laval. På marknaden råder sedan ett par år brist på titan. Det är Alfa Lavals bedömning att denna bristsituation kommer att råda även under 2007 och 2008 och att priset därmed kommer att vara fortsatt mycket högt. Efterfrågan på titan styrs främst av produktionen av flygplan, såväl civila som militära, men även viss utrustning för kraft-produktion förbrukar mycket titan.
Mål
Minst 45 procent av de direkta arbetstimmarna i Asien vid utgången av 2007.

SID 34


Ökad produktion i Kina och Indien
 
Operations-divisionen ansvarar för produktionsinköp, tillverkning och logistik.
 
 
Genom att dessa funktioner har centraliserats skapas bästa möjliga leveranssäkerhet, ökad produktivitet och minskade driftkostnader. Med ett globalt perspektiv och samordningen av dessa funktioner strävar Alfa Laval efter att säkerställa tillgången på företagets produkter över hela världen.
 
Tillverkning
Utbyggnad för att möta den ökande orderingången
Inom Alfa Lavals produktion finns cirka 4 300 (4 000) anställda fördelade på 25 större tillverkningsenheter, varav 16 i Europa, sex i Asien och tre i USA. Under de senaste åren har produktionen koncentrerats till färre, produktspecialiserade fabriker, lokaliserade efter närhet till marknaden och kostnadsfördelar. Samtidigt har bolagets förvärv adderat nya enheter.
Under de senaste åren har ett flertal anläggningar byggts ut som en förberedelse för att möta den ökade orderingången. Under 2006 slutfördes en större utbyggnad av produktionen av plattvärmeväxlare i Lund. Detta är Alfa Lavals enskilt största produktionsanläggning. Här produceras bland annat samtliga plattvärmeväxlare av typen T 50, världens största plattvärmeväxlare speciellt framtagen för att hantera stora vätskeflöden.
Under 2006 slutfördes dessutom en rad större investeringar i USA för att möta den ökande efterfrågan inom etanolmarknaden, inom Alfa Laval Packinox, Chalon sur Saone i Frankrike, för att möta de ökande investeringarna inom raffinaderier i Fontanil, Frankrike, för att möta efterfrågan på stora, kompakta värmeväxlare samt i Kina för att möta den fortsatt starka orderingången inom marinindustrin på bland annat separatorer.
 
Högvärdesprodukter som kräver avancerad teknisk kompetens tillverkas i produktionscentra i framför allt Västeuropa. Under 2006 har huvuddelen av produk- tionsenheterna fortsatt att anpassa och öka kapaciteten för en högre orderingång, vilket kommer att fortsätta även under 2007.
 
Ökad närvaro i Asien
Under 2006 utfördes cirka 42 procent av de direkta arbetstimmarna i lågkostnadsländer i Asien. Alfa Laval har som mål att nå minst 45 procent vid utgången av 2007. Detta kommer huvudsakligen att nås via mindre kontinuerliga omflyttningar.
Under 2006 stängdes tillverkningen för höghastighetsseparatorer i Madrid i Spanien. För att bibehålla och öka kapaciteten har en monteringsenhet för höghastighetsseparatorer byggts i Kina. På så sätt skapas också konkurrensfördelar genom en ökad närvaro på den viktiga asiatiska marknaden. Där har nordöstra Asien utvecklats till den globalt ledande marknaden för varvs-industrin. Nyckelkomponenterna till separatorerna produceras i befintliga anläggningar i Sverige och Polen. Åtgärderna gav besparingar på minst 50 miljoner kronor per år från mitten av 2006.
 
Geografisk fördelning av antalet direkta arbetade timmar i produktionen, %
 
I Kina och Indien har Alfa Laval en betydande produktion. Eftersom dessa stora marknader är i kraftig tillväxt ser Alfa Laval över sin produktionsnärvaro i dessa båda länder.
Kontinuerligt arbetar Alfa Laval med att bredda produktsortimentet i produktionsanläggningarna för att i takt med tillväxten så snabbt och effektivt som möjligt kunna leverera rätt produkter och rätt service till kunderna.
 
EU-anpassning
Sedan den 1 november 2006 finns det bestämmelser inom EU som reglerar spårbarhet av alla produkter som hanterar flytande livsmedel. För att möta dessa krav har Alfa Laval byggt upp ett system som registrerar samtliga produkter till dessa industrier.
 
Kvalitet
Satsning på Lean SixSigma och ISO 14001
Lean SixSigma är ett förbättringsprogram som också är ett sätt att ändra de anställdas inställning till förändringsarbetet. Programmet består av två delar: en som förbättrar nuvarande processer och en som utvecklar nya processer. Under 2006 har satsningen på Lean SixSigma fortsatt vid produktionsenheterna i Lund, Ronneby, Kolding, Danmark samt Alonte, Italien. Under andra halvåret har Lean SixSigma börjat introduceras vid enheterna i Kunshan, Kina, och Eastbourne, England. Arbetet med certifiering enligt ISO 14001 har fortsatt under året. Vid utgången av 2006 var enheterna i Lund,
 
Eskilstuna, Alonte och Monza i Italien, samt Jiang Yin i Kina, certifierade enligt ISO 14001.
Vid utgången av 2006 kom totalt 47 procent av leveransvärdet från certifierade enheter.
 
Inköp
Inköpsorganisationen i Ryssland uppbyggd
Samtidigt som den nuvarande Alfa Laval-organisationen kom på plats under 2000, placerades ett par ”spjutspetsar” för inköp i Kina, Indien, Mexiko och Polen. Beslut togs därefter att sätta upp mindre inköps-organisationer i Kina, Indien och Ryssland för att arbeta upp långsiktiga kontakter med nya underleverantörer i regionerna. Med lokala inköpare bedömer Alfa Laval möjligheterna till betydande besparingar som goda.
Inköpsorganisationerna i Kina och Indien kom på plats under 2005. Inköpsorganisationen i Ryssland byggdes upp under 2006 och effekterna från denna förväntas ge resultat under 2007.
 
Råmaterial
Fortsatt höga prisnivåer på många råmaterial
Rostfritt stål står för den klart största delen av Alfa Lavals råvaruinköp. Priset på rostfritt stål består av två komponenter: baspriset på stål och priset på legeringsmetaller. Baspriset steg under senare delen av året och de viktigaste legeringsmetallerna, nickel och molybden, har legat på mycket höga nivåer. Även koppar och aluminium har legat på mycket höga nivåer under hela 2006.
Titan är också en viktig råvara för Alfa Laval. På marknaden råder sedan ett par år brist på titan. Det är Alfa Lavals bedömning att denna bristsituation kommer att råda även under 2007 och 2008 och att priset därmed kommer att vara fortsatt mycket högt. Efterfrågan på titan styrs främst av produktionen av flygplan, såväl civila som militära, men även viss utrustning för kraft-produktion förbrukar mycket titan.
 
Mål
Minst 45 procent av de direkta arbetstimmarna i Asien vid utgången av 2007.