Strukturella förändringar skapar fortsatt lönsam tillväxt
Alfa Laval ser fortsatta möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt baserat på strukturförändringar inom ett antal områden. Inom ett av områdena, energi- och energirelaterad industri, är den strukturella ökningen av efterfrågan så viktig att Alfa Lavals styrelse angav den som ett av tre skäl när företagets mål för rörelsemarginalen höjdes under hösten 2006.
På de följande sidorna beskrivs Alfa Lavals möjligheter till strukturell tillväxt inom energi- och energirelaterad industri, de så kallade BRIC-länderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, samt tack vare teknologiska förändringar.
40 procent av försäljningen till energirelaterad industri
Idag sker cirka 40 procent av Alfa Lavals försäljning till energi- och energirelaterad industri. Försäljningen är lika fördelad mellan Process Technology- och Equipment-divisionen och produkterna används inom såväl utvinning, bearbetning som användning av energi.
Alfa Laval har analyserat tillväxtmöjligheterna och allokerat ökade resurser för att ytterligare öka försäljningen, framför allt inom olje- och gasproduktion, bio-bränslen, kraftgenerering samt raffinaderi och petrokemi.
Olja och Gas
Närvaro allt viktigare för oljeindustrin
Alfa Lavals kompakta och högeffektiva produkter spelar en allt större roll inom utvinning av olja och gas, till exempel oljeborrning på allt större djup. En leverantör av dessa applikationer måste naturligtvis ha de rätta produkterna. Det har emellertid blivit allt viktigare att också finnas där slutkunderna finns, eftersom dessa allt oftare direkt deltar i inköpsbesluten.
Alfa Laval har en stor konkurrensfördel genom den närvaro företaget har med applikationskunnig personal och serviceanläggningar i till exempel flera länder i Mellanöstern. Att bygga upp motsvarande kompetens tar tid.
Minst lika viktigt för konkurrenskraften är Alfa Lavals globala organisation. Den kan koordinera projekten för de globala nätverk som bygger dagens anläggningar på ett sätt som de flesta konkurrenter inte klarar av.
Nya användningssätt kräver nya anläggningar
LNG, flytande naturgas, och GTL, gas i vätskeform, är stora trender inom gas just nu. LNG är ett effektivt sätt att transportera gas medan GTL är ett helt nytt sätt att använda gas. Utbyggnaden av utvinningen av gas för transport till andra länder (LNG) har vuxit kraftigt de senaste åren. Det har gynnat Alfa Laval som fått flera stora projekt i Mellanöstern, vilket resulterat i ett par av företagets största order någonsin. Ytterligare framtida utvinning av gas för detta ändamålet är fullt möjlig, men en tidpunkt är svårt att sia om. Däremot kommer det att byggas flera mindre mottagningsstationer i USA och troligtvis även i England.
Den mest intressanta utvecklingen inom gas sker inom GTL. Nu kan gas förädlas till flytande produkter som till exempel fordonsbränsle. Även mindre gaskällor, som hittills inte varit tillräckligt ekonomiska att utvinna, blir nu lönsamma. De stora process- och patent-ägarna är Exxon och Shell. Vid utgången av 2006 fanns tio pilotanläggningar i världen. Vid samma tidpunkt fanns 25-30 större projekt på ritbordet. Qatar, det land som varit ledande inom LNG, har speciellt uttalat sig att det vill bli ledande även inom GTL. Alfa Lavals produkter är väl positionerade för användning inom GTL.
Raffinaderi/petrokemi
Kapacitetsutbyggnaden fortsätter
Inom raffinaderi och petrokemi görs för närvarande större investeringar för att öka kapaciteten och för att effektivisera befintliga anläggningar. Det finns också ett nytt behov av lättare fraktioner, vilket kan driva både om- och nybyggnation av anläggningar.
Dessutom kommer ny miljölagstiftning. Till exempel togs det för ett år sedan beslut i Europa och Nordamerika om minskat svavelinnehåll, vilket gynnar Alfa Lavals unika Packinox-värmeväxlare.
Alfa Lavals försäljning till raffinaderier har vuxit från 100 miljoner kronor till cirka 1 000 miljoner kronor på två år. Ökningen har främst skett tack vare förvärvet av Packinox. Förvärvet har gett dubbla effekter. Packinox goda relationer med raffinaderikunder har dragit med sig försäljningen av Alfa Lavals värmeväxlare till raffinaderiindustrin.
Den totala marknaden för värmeöverföringsprodukter till raffinaderi/petrokemi bedöms vara sex miljarder kronor.
El- och värmeproduktion
En outnyttjad potential
Här har Alfa Laval i princip följt branschens utveckling. Men Alfa Laval har ambitionen att växa fortare än marknaden. För att nå detta anpassas produkterna till huvud-processen, det vill säga ångprocessen. Det gör Alfa Laval genom vidareutveckling av existerande teknologier samt att säkra andra teknologier utanför företaget.
Alfa Laval bedömer att det finns en intressant framtida marknad inom el- och värmeproduktion. Den installerade basen av kraftverken är tämligen gammal. I snitt är cirka 75 procent av anläggningarna mer än tio år gamla och hela 60 procent är äldre än 20 år.
50 procent av investeringarna som går till kraftgenerering går till underhåll och ombyggnad av existerande anläggningar.
Biobränslen
Fortsätter att växa på global nivå
Efterfrågan på biobränslen har ökat kraftigt de senaste åren och bedöms göra så även framöver, drivet av miljö-aspekter och oljepriset. Tillväxten sker i princip på samtliga geografiska marknader. I USA, som idag har den kraftigaste tillväxten, har utvecklingen tagit fart de senaste åren.
Bioetanol utvinns huvudsakligen ur majs och socker-rör medan biodiesel använder olika typer av oljor som råvara, till exempel rapsolja eller palmolja. Alfa Lavals produkter behövs i båda processerna.
Det sker en mycket snabb marknadsutveckling inom biobränslen och utmaningarna för leverantörer till industrin är att kontinuerligt arbeta med processutvecklingen.
Alfa Lavals försäljning till biobränslemarknaden växte under 2006 till över en miljard kronor. Produkter för framställning av bioetanol tredubblades medan försäljningen till produktion av biodiesel ökade nästan fyra gånger jämfört med 2005.
Översikt energi
Ökade globala krav på komfort driver effektivare energianvändning
Traditionellt har komfortabla innemiljöer betytt värme i länderna längst upp i norr. Förbättrad levnadsstandard i världens södra delar driver efterfrågan på kyla, som är lika energikrävande. Ökad konsumtion av knappa energiresurser betyder att energin måste användas effektivare. I den processen är värmeöverföring central, ett område inom vilket Alfa Laval är världsledande.
God tillväxt inom oljeraffinaderier
Raffinaderier är en kundgrupp som växer snabbt inom Alfa Laval. Inte minst är det en följd av det strategiska förvärvet av Packinox, vilket dessutom dragit med sig en ökad försäljning av Alfa Lavals övriga sortiment.
Starka positioner inom framtidens energikällor
Många spår att biobränslen som bioetanol och biodiesel kommer att bli framtidens energikällor. Alfa Laval har teknologier för att processa båda och försäljningen ökar stadigt.

SID 16


Strukturella förändringar skapar fortsatt lönsam tillväxt
Alfa Laval ser fortsatta möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt baserat på strukturförändringar inom ett antal områden. Inom ett av områdena, energi- och energirelaterad industri, är den strukturella ökningen av efterfrågan så viktig att Alfa Lavals styrelse angav den som ett av tre skäl när företagets mål för rörelsemarginalen höjdes under hösten 2006.
På de följande sidorna beskrivs Alfa Lavals möjligheter till strukturell tillväxt inom energi- och energirelaterad industri, de så kallade BRIC-länderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, samt tack vare teknologiska förändringar.
 
40 procent av försäljningen till energirelaterad industri
 
Idag sker cirka 40 procent av Alfa Lavals försäljning till energi- och energirelaterad industri. Försäljningen är lika fördelad mellan Process Technology- och Equipment-divisionen och produkterna används inom såväl utvinning, bearbetning som användning av energi.
Alfa Laval har analyserat tillväxtmöjligheterna och allokerat ökade resurser för att ytterligare öka försäljningen, framför allt inom olje- och gasproduktion, bio-bränslen, kraftgenerering samt raffinaderi och petrokemi.
 
Olja och Gas
Närvaro allt viktigare för oljeindustrin
Alfa Lavals kompakta och högeffektiva produkter spelar en allt större roll inom utvinning av olja och gas, till exempel oljeborrning på allt större djup. En leverantör av dessa applikationer måste naturligtvis ha de rätta produkterna. Det har emellertid blivit allt viktigare att också finnas där slutkunderna finns, eftersom dessa allt oftare direkt deltar i inköpsbesluten.
Alfa Laval har en stor konkurrensfördel genom den närvaro företaget har med applikationskunnig personal och serviceanläggningar i till exempel flera länder i Mellanöstern. Att bygga upp motsvarande kompetens tar tid.
Minst lika viktigt för konkurrenskraften är Alfa Lavals globala organisation. Den kan koordinera projekten för de globala nätverk som bygger dagens anläggningar på ett sätt som de flesta konkurrenter inte klarar av.
 
Nya användningssätt kräver nya anläggningar
LNG, flytande naturgas, och GTL, gas i vätskeform, är stora trender inom gas just nu. LNG är ett effektivt sätt att transportera gas medan GTL är ett helt nytt sätt att använda gas. Utbyggnaden av utvinningen av gas för transport till andra länder (LNG) har vuxit kraftigt de senaste åren. Det har gynnat Alfa Laval som fått flera stora projekt i Mellanöstern, vilket resulterat i ett par av företagets största order någonsin. Ytterligare framtida utvinning av gas för detta ändamålet är fullt möjlig, men en tidpunkt är svårt att sia om. Däremot kommer det att byggas flera mindre mottagningsstationer i USA och troligtvis även i England.
Den mest intressanta utvecklingen inom gas sker inom GTL. Nu kan gas förädlas till flytande produkter som till exempel fordonsbränsle. Även mindre gaskällor, som hittills inte varit tillräckligt ekonomiska att utvinna, blir nu lönsamma. De stora process- och patent-ägarna är Exxon och Shell. Vid utgången av 2006 fanns tio pilotanläggningar i världen. Vid samma tidpunkt fanns 25-30 större projekt på ritbordet. Qatar, det land som varit ledande inom LNG, har speciellt uttalat sig att det vill bli ledande även inom GTL. Alfa Lavals produkter är väl positionerade för användning inom GTL.
 
Raffinaderi/petrokemi
Kapacitetsutbyggnaden fortsätter
Inom raffinaderi och petrokemi görs för närvarande större investeringar för att öka kapaciteten och för att effektivisera befintliga anläggningar. Det finns också ett nytt behov av lättare fraktioner, vilket kan driva både om- och nybyggnation av anläggningar.
Dessutom kommer ny miljölagstiftning. Till exempel togs det för ett år sedan beslut i Europa och Nordamerika om minskat svavelinnehåll, vilket gynnar Alfa Lavals unika Packinox-värmeväxlare.
Alfa Lavals försäljning till raffinaderier har vuxit från 100 miljoner kronor till cirka 1 000 miljoner kronor på två år. Ökningen har främst skett tack vare förvärvet av Packinox. Förvärvet har gett dubbla effekter. Packinox goda relationer med raffinaderikunder har dragit med sig försäljningen av Alfa Lavals värmeväxlare till raffinaderiindustrin.
Den totala marknaden för värmeöverföringsprodukter till raffinaderi/petrokemi bedöms vara sex miljarder kronor.
 
El- och värmeproduktion
En outnyttjad potential
Här har Alfa Laval i princip följt branschens utveckling. Men Alfa Laval har ambitionen att växa fortare än marknaden. För att nå detta anpassas produkterna till huvud-processen, det vill säga ångprocessen. Det gör Alfa Laval genom vidareutveckling av existerande teknologier samt att säkra andra teknologier utanför företaget.
Alfa Laval bedömer att det finns en intressant framtida marknad inom el- och värmeproduktion. Den installerade basen av kraftverken är tämligen gammal. I snitt är cirka 75 procent av anläggningarna mer än tio år gamla och hela 60 procent är äldre än 20 år.
50 procent av investeringarna som går till kraftgenerering går till underhåll och ombyggnad av existerande anläggningar.
 
Biobränslen
Fortsätter att växa på global nivå
Efterfrågan på biobränslen har ökat kraftigt de senaste åren och bedöms göra så även framöver, drivet av miljö-aspekter och oljepriset. Tillväxten sker i princip på samtliga geografiska marknader. I USA, som idag har den kraftigaste tillväxten, har utvecklingen tagit fart de senaste åren.
Bioetanol utvinns huvudsakligen ur majs och socker-rör medan biodiesel använder olika typer av oljor som råvara, till exempel rapsolja eller palmolja. Alfa Lavals produkter behövs i båda processerna.
Det sker en mycket snabb marknadsutveckling inom biobränslen och utmaningarna för leverantörer till industrin är att kontinuerligt arbeta med processutvecklingen.
Alfa Lavals försäljning till biobränslemarknaden växte under 2006 till över en miljard kronor. Produkter för framställning av bioetanol tredubblades medan försäljningen till produktion av biodiesel ökade nästan fyra gånger jämfört med 2005.
 
Översikt energi
 
Ökade globala krav på komfort driver effektivare energianvändning
Traditionellt har komfortabla innemiljöer betytt värme i länderna längst upp i norr. Förbättrad levnadsstandard i världens södra delar driver efterfrågan på kyla, som är lika energikrävande. Ökad konsumtion av knappa energiresurser betyder att energin måste användas effektivare. I den processen är värmeöverföring central, ett område inom vilket Alfa Laval är världsledande.
 
God tillväxt inom oljeraffinaderier
Raffinaderier är en kundgrupp som växer snabbt inom Alfa Laval. Inte minst är det en följd av det strategiska förvärvet av Packinox, vilket dessutom dragit med sig en ökad försäljning av Alfa Lavals övriga sortiment.
 
 
Starka positioner inom framtidens energikällor
Många spår att biobränslen som bioetanol och biodiesel kommer att bli framtidens energikällor. Alfa Laval har teknologier för att processa båda och försäljningen ökar stadigt.

Page 17