Tioårsöversikt**
        Efterträdaren          
        Alfa Laval       Företrädaren Alfa Laval Holding
              pro forma      
Belopp i MSEK, om inget annat anges 2006 2005 2004 * 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Resultatinformation                    
Nettoomsättning 19 801,5 16 330,4 14 985,8 13 909,3 14 594,9 15 829,6 15 012,3 14 405,4 14 733,6 15 676,4
Jämförelsestörande poster -119,9 -73,3 36,7 5,6 -29,2 5,3 129,9 29,8 497,2 236,3
Rörelseresultat 2 551,9 1 377,2 1 438,4 1 138,5 1 219,5 1 231,4 810,1 248,9 772,4 562,5
Finansnetto -176,6 -278,2 -176,8 -321,1 -542,6 -1 189,6 -1 106,6 -132,9 -204,8 -394,3
Resultat efter finansiella poster 2 375,3 1 099,0 1 261,6 817,4 372,1 41,8 -296,5 116,0 567,6 168,2
Minoritetens andel i resultatet       -41,6 -33,6 -32,0 -47,6 -26,7 -15,6 4,0
Skatt -650,3 -171,0 -421,5 -130,0 -218,3 26,3 -60,6 -333,3 39,7 -278,8
ÅRETS RESULTAT 1 725,0 928,0 840,1 645,8 120,2 36,1 -404,7 -244,0 591,6 -120,1
                     
Balansinformation                    
Goodwill 3 706,3 3 530,6 2 977,6 3 098,5 3 369,0 3 372,9 3 314,2 1 692,2 2 069,1 2 758,8
Övriga immateriella anläggningstillg. 1 190,6 1 067,5 923,9 1 101,5 1 334,3 1 640,4 1 805,4 22,9 24,8 32,6
Materiella anläggningstillgångar 2 514,3 2 552,8 2 480,3 2 756,5 3 082,7 3 598,9 4 111,8 2 882,5 2 913,0 3 070,0
Finansiella anläggningstillgångar 784,3 676,5 601,4 670,7 751,9 1 102,4 1 094,5 324,4 635,1 135,9
Varulager 3 792,4 3 090,7 2 452,5 2 217,8 2 279,0 2 623,9 2 882,0 2 930,4 3 321,1 3 432,3
Kortfristiga fordringar 5 986,3 4 467,1 3 976,3 3 631,3 3 590,3 4 333,7 4 353,3 3 891,1 4 037,6 4 883,4
Kortfristiga placeringar 229,4 342,4 257,2 658,6 414,3 293,3 595,5 283,1 95,7 163,9
Kassa och bank 546,0 478,8 414,8 554,6 605,9 666,4 634,5 677,0 550,7 506,2
SUMMA TILLGÅNGAR 18 749,6 16 206,4 14 084,0 14 689,5 15 427,3 17 631,8 18 791,2 12 703,5 13 647,1 14 983,1
                     
Eget kapital 6 830,8 5 811,4 5 269,2 4 897,0 4 512,3 1 445,1 1 312,3 3 342,6 3 652,1 2 967,4
Minoritet       104,2 108,2 131,8 169,5 147,7 119,0 173,0
Avsättningar till pensioner etc 940,5 902,8 788,9 754,8 720,6 774,9 658,3 520,5 671,8 745,8
Avsättning för skatter 949,5 766,8 760,3 817,0 990,3 1 143,6 1 413,1 199,1 182,0 240,0
Övriga avsättningar 1 280,8 957,4 948,2 891,2 989,3 1 063,2 1 179,1 949,7 0,0 0,0
Långfristiga skulder 2 006,3 2 701,8 2 307,1 3 491,8 4 233,4 8 321,4 8 899,3 449,3 2 957,4 3 313,0
Kortfristiga skulder 6 741,7 5 066,2 4 010,3 3 733,5 3 873,3 4 751,6 5 159,6 7 094,7 6 064,8 7 543,9
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 18 749,6 16 206,4 14 084,0 14 689,5 15 427,3 17 631,8 18 791,2 12 703,5 13 647,1 14 983,1
* Omräknad till IFRS. ** 2003 och tidigare enligt svensk GAAP
          Efterträdaren          
          Alfa Laval       Företrädaren Alfa Laval Holding
                pro forma      
Belopp i MSEK, om inget annat anges 2006 2005 2004 * 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
                       
NYCKELTAL                      
Orderingång   24 018,1 18 516,3 15 740,0 14 145,3 14 674,8 15 893,9 15 374,4 13 896,8 13 865,7 14 551,3
Orderstock vid utgången av året 12 359,5 7 496,9 4 763,4 4 021,1 4 340,1 4 313,5 4 063,0 3 532,0 3 906,7 4 362,9
EBITA   2 890,6 1 692,4 1 731,8 1 632,6 1 726,2 1 743,3 1 289,8 964,0 1 462,1 1 252,2
EBITDA   3 153,3 1 956,7 1 992,7 1 925,7 2 057,5 2 143,6 1 756,0 1 439,8 1 957,9 1 776,6
EBITA-marginal %   14,6 10,4 11,6 11,7 11,8 11,0 8,6 6,7 9,9 8,0
EBITDA-marginal %   15,9 12,0 13,3 13,8 14,1 13,5 11,7 10,0 13,3 11,3
Justerad EBITA   3 010,5 1 765,7 1 695,1 1 627,0 1 755,4 1 738,0 1 159,9 934,2 964,9 1 015,9
Justerad EBITDA   3 273,2 2 030,0 1 956,0 1 920,1 2 086,7 2 138,3 1 626,1 1 410,0 1 460,7 1 540,3
Justerad EBITA-marginal % 15,2 10,8 11,3 11,7 12,0 11,0 7,7 6,5 6,5 6,5
Justerad EBITDA-marginal % 16,5 12,4 13,1 13,8 14,3 13,5 10,8 9,8 9,9 9,8
Vinstmarginal %   12,0 6,7 8,4 5,9 2,5 0,3 -2,0 0,8 3,9 1,1
                       
Exkl. goodwill och övervärden:                    
Kapitalomsättningshastighet, ggr 6,3 5,5 5,3 5,0 4,4 4,1 3,4 3,2 3,4 3,7
Sysselsatt kapital   3 136,5 2 957,5 2 821,5 2 807,2 3 283,0 3 901,0 4 385,1 4 475,8 4 367,0 4 281,7
Avkastning på sysselsatt kapital % 92,2 57,2 61,4 58,2 52,6 44,7 29,4 21,5 33,5 29,2
                       
Inkl. goodwill och övervärden:                    
Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,5 2,2 2,0 1,8 1,7 1,7 1,9 2,3 2,2 2,4
Sysselsatt kapital   8 061,9 7 469,8 7 317,3 7 667,2 8 564,5 9 401,2 8 010,8 6 356,5 6 781,0 6 631,4
Avkastning på sysselsatt kapital % 35,9 22,7 23,7 21,3 20,2 18,5 16,1 15,2 21,6 18,9
                       
Avkastning på eget kapital % 25,3 16,0 15,9 13,2 2,7 2,5 -30,8 -7,3 16,2 -4,0
Soliditet %   36,4 35,9 37,4 33,3 29,2 8,2 7,0 26,3 26,8 19,8
Nettoskuld   1 477,6 2 012,7 1 883,5 2 401,1 3 498,5 7 777,5 8 422,4 2 854,5 2 808,7 4 079,5
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr 0,5 1,0 0,9 1,2 1,7 3,6 4,8 2,0 1,4 2,3
Skuldsättningsgrad, ggr 0,22 0,35 0,36 0,49 0,78 5,38 6,42 0,85 0,77 1,37
Räntetäckningsgrad, ggr 14,4 6,9 7,4 5,0 3,0 1,9 1,6 5,9 6,2 4,1
                       
Kassaflöde från:                      
rörelseverksamheten   2 618,8 1 616,5 1 203,3 1 653,5 1 923,8 1 998,7 1 630,4 1 324,4 911,0 -83,0
investeringsverksamheten -1 577,5 -664,6 35,8 -457,4 -547,8 114,9 -8 284,0 -599,5 -256,4 -3 199,0
finansieringsverksamheten -935,4 -972,7 -1 353,2 -1 167,2 -1 320,3 -2 095,0 6 617,9 -586,4 -625,7 3 042,1
                       
Investeringar   373,1 323,7 387,5 258,5 276,7 274,9 311,7 431,2 438,4 485,9
Medeltal anställda   9 923 9 524 9 400 9 194 9 292 9 693 11 001 11 696 12 613 13 704
Resultat per aktie SEK 15,10 7,92 7,12 5,78 1,41 0,96 -10,79 -19,52 47,30 -4,00
Fritt kassaflöde per aktie SEK 9,32 8,52 11,10 10,71 16,10 56,37 -177,45 57,99 52,37 -109,40
                       
* Omräknad till IFRS. ** 2003 och tidigare enligt svensk GAAP                
Produktion: Alfa Laval AB, Investor Relations / Corporate Communications / RHR Corporate Communications Repro och Tryck: JMS Mediacenter Syd

SID 116


Tioårsöversikt**
 

        Efterträdaren          
        Alfa Laval       Företrädaren Alfa Laval Holding
              pro forma      
Belopp i MSEK, om inget annat anges 2006 2005 2004 * 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Resultatinformation                    
Nettoomsättning 19 801,5 16 330,4 14 985,8 13 909,3 14 594,9 15 829,6 15 012,3 14 405,4 14 733,6 15 676,4
Jämförelsestörande poster -119,9 -73,3 36,7 5,6 -29,2 5,3 129,9 29,8 497,2 236,3
Rörelseresultat 2 551,9 1 377,2 1 438,4 1 138,5 1 219,5 1 231,4 810,1 248,9 772,4 562,5
Finansnetto -176,6 -278,2 -176,8 -321,1 -542,6 -1 189,6 -1 106,6 -132,9 -204,8 -394,3
Resultat efter finansiella poster 2 375,3 1 099,0 1 261,6 817,4 372,1 41,8 -296,5 116,0 567,6 168,2
Minoritetens andel i resultatet       -41,6 -33,6 -32,0 -47,6 -26,7 -15,6 4,0
Skatt -650,3 -171,0 -421,5 -130,0 -218,3 26,3 -60,6 -333,3 39,7 -278,8
ÅRETS RESULTAT 1 725,0 928,0 840,1 645,8 120,2 36,1 -404,7 -244,0 591,6 -120,1
                     
Balansinformation                    
Goodwill 3 706,3 3 530,6 2 977,6 3 098,5 3 369,0 3 372,9 3 314,2 1 692,2 2 069,1 2 758,8
Övriga immateriella anläggningstillg. 1 190,6 1 067,5 923,9 1 101,5 1 334,3 1 640,4 1 805,4 22,9 24,8 32,6
Materiella anläggningstillgångar 2 514,3 2 552,8 2 480,3 2 756,5 3 082,7 3 598,9 4 111,8 2 882,5 2 913,0 3 070,0
Finansiella anläggningstillgångar 784,3 676,5 601,4 670,7 751,9 1 102,4 1 094,5 324,4 635,1 135,9
Varulager 3 792,4 3 090,7 2 452,5 2 217,8 2 279,0 2 623,9 2 882,0 2 930,4 3 321,1 3 432,3
Kortfristiga fordringar 5 986,3 4 467,1 3 976,3 3 631,3 3 590,3 4 333,7 4 353,3 3 891,1 4 037,6 4 883,4
Kortfristiga placeringar 229,4 342,4 257,2 658,6 414,3 293,3 595,5 283,1 95,7 163,9
Kassa och bank 546,0 478,8 414,8 554,6 605,9 666,4 634,5 677,0 550,7 506,2
SUMMA TILLGÅNGAR 18 749,6 16 206,4 14 084,0 14 689,5 15 427,3 17 631,8 18 791,2 12 703,5 13 647,1 14 983,1
                     
Eget kapital 6 830,8 5 811,4 5 269,2 4 897,0 4 512,3 1 445,1 1 312,3 3 342,6 3 652,1 2 967,4
Minoritet       104,2 108,2 131,8 169,5 147,7 119,0 173,0
Avsättningar till pensioner etc 940,5 902,8 788,9 754,8 720,6 774,9 658,3 520,5 671,8 745,8
Avsättning för skatter 949,5 766,8 760,3 817,0 990,3 1 143,6 1 413,1 199,1 182,0 240,0
Övriga avsättningar 1 280,8 957,4 948,2 891,2 989,3 1 063,2 1 179,1 949,7 0,0 0,0
Långfristiga skulder 2 006,3 2 701,8 2 307,1 3 491,8 4 233,4 8 321,4 8 899,3 449,3 2 957,4 3 313,0
Kortfristiga skulder 6 741,7 5 066,2 4 010,3 3 733,5 3 873,3 4 751,6 5 159,6 7 094,7 6 064,8 7 543,9
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 18 749,6 16 206,4 14 084,0 14 689,5 15 427,3 17 631,8 18 791,2 12 703,5 13 647,1 14 983,1
 
* Omräknad till IFRS. ** 2003 och tidigare enligt svensk GAAP
 

          Efterträdaren          
          Alfa Laval       Företrädaren Alfa Laval Holding
                pro forma      
Belopp i MSEK, om inget annat anges 2006 2005 2004 * 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
                       
NYCKELTAL                      
Orderingång   24 018,1 18 516,3 15 740,0 14 145,3 14 674,8 15 893,9 15 374,4 13 896,8 13 865,7 14 551,3
Orderstock vid utgången av året 12 359,5 7 496,9 4 763,4 4 021,1 4 340,1 4 313,5 4 063,0 3 532,0 3 906,7 4 362,9
EBITA   2 890,6 1 692,4 1 731,8 1 632,6 1 726,2 1 743,3 1 289,8 964,0 1 462,1 1 252,2
EBITDA   3 153,3 1 956,7 1 992,7 1 925,7 2 057,5 2 143,6 1 756,0 1 439,8 1 957,9 1 776,6
EBITA-marginal %   14,6 10,4 11,6 11,7 11,8 11,0 8,6 6,7 9,9 8,0
EBITDA-marginal %   15,9 12,0 13,3 13,8 14,1 13,5 11,7 10,0 13,3 11,3
Justerad EBITA   3 010,5 1 765,7 1 695,1 1 627,0 1 755,4 1 738,0 1 159,9 934,2 964,9 1 015,9
Justerad EBITDA   3 273,2 2 030,0 1 956,0 1 920,1 2 086,7 2 138,3 1 626,1 1 410,0 1 460,7 1 540,3
Justerad EBITA-marginal % 15,2 10,8 11,3 11,7 12,0 11,0 7,7 6,5 6,5 6,5
Justerad EBITDA-marginal % 16,5 12,4 13,1 13,8 14,3 13,5 10,8 9,8 9,9 9,8
Vinstmarginal %   12,0 6,7 8,4 5,9 2,5 0,3 -2,0 0,8 3,9 1,1
                       
Exkl. goodwill och övervärden:                    
Kapitalomsättningshastighet, ggr 6,3 5,5 5,3 5,0 4,4 4,1 3,4 3,2 3,4 3,7
Sysselsatt kapital   3 136,5 2 957,5 2 821,5 2 807,2 3 283,0 3 901,0 4 385,1 4 475,8 4 367,0 4 281,7
Avkastning på sysselsatt kapital % 92,2 57,2 61,4 58,2 52,6 44,7 29,4 21,5 33,5 29,2
                       
Inkl. goodwill och övervärden:                    
Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,5 2,2 2,0 1,8 1,7 1,7 1,9 2,3 2,2 2,4
Sysselsatt kapital   8 061,9 7 469,8 7 317,3 7 667,2 8 564,5 9 401,2 8 010,8 6 356,5 6 781,0 6 631,4
Avkastning på sysselsatt kapital % 35,9 22,7 23,7 21,3 20,2 18,5 16,1 15,2 21,6 18,9
                       
Avkastning på eget kapital % 25,3 16,0 15,9 13,2 2,7 2,5 -30,8 -7,3 16,2 -4,0
Soliditet %   36,4 35,9 37,4 33,3 29,2 8,2 7,0 26,3 26,8 19,8
Nettoskuld   1 477,6 2 012,7 1 883,5 2 401,1 3 498,5 7 777,5 8 422,4 2 854,5 2 808,7 4 079,5
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr 0,5 1,0 0,9 1,2 1,7 3,6 4,8 2,0 1,4 2,3
Skuldsättningsgrad, ggr 0,22 0,35 0,36 0,49 0,78 5,38 6,42 0,85 0,77 1,37
Räntetäckningsgrad, ggr 14,4 6,9 7,4 5,0 3,0 1,9 1,6 5,9 6,2 4,1
                       
Kassaflöde från:                      
rörelseverksamheten   2 618,8 1 616,5 1 203,3 1 653,5 1 923,8 1 998,7 1 630,4 1 324,4 911,0 -83,0
investeringsverksamheten -1 577,5 -664,6 35,8 -457,4 -547,8 114,9 -8 284,0 -599,5 -256,4 -3 199,0
finansieringsverksamheten -935,4 -972,7 -1 353,2 -1 167,2 -1 320,3 -2 095,0 6 617,9 -586,4 -625,7 3 042,1
                       
Investeringar   373,1 323,7 387,5 258,5 276,7 274,9 311,7 431,2 438,4 485,9
Medeltal anställda   9 923 9 524 9 400 9 194 9 292 9 693 11 001 11 696 12 613 13 704
Resultat per aktie SEK 15,10 7,92 7,12 5,78 1,41 0,96 -10,79 -19,52 47,30 -4,00
Fritt kassaflöde per aktie SEK 9,32 8,52 11,10 10,71 16,10 56,37 -177,45 57,99 52,37 -109,40
                       
* Omräknad till IFRS. ** 2003 och tidigare enligt svensk GAAP                
 
Produktion: Alfa Laval AB, Investor Relations / Corporate Communications / RHR Corporate Communications Repro och Tryck: JMS Mediacenter Syd