revisor i Alfa Laval sedan 2000. Kerstin Mouchard, född 1952, har varit revisor i Alfa Laval sedan 2004. Håkan Olsson, född 1961, har varit revisorssuppleant i Alfa Laval sedan 2000. Thomas Swenson, född 1957, har varit revisorssuppleant i Alfa Laval sedan 2004.
Enligt Alfa Lavals bedömning har ingen av revisorerna någon relation till Alfa Laval eller Alfa Laval närstående bolag som kan påverka revisorernas oberoende gentemot bolaget. Samtliga revisorer bedöms också ha erforderlig kompetens för att kunna utföra uppdraget som revisorer i Alfa Laval.
Ersättning till revisorer (se not nr 4 på sidan 74)
Ett revisionsuppdrag innefattar att granska årsredovisningen, att värdera de använda redovisningsprinciperna, att göra väsentliga bedömningar av företags-ledningen, att utvärdera den övergripande presentationen i årsredovisningen samt att översiktligt granska delårsrapporten för det tredje kvartalet. Det innefattar också en granskning för att kunna ge ett utlåtande om styrelsens ansvarsfrihet. Allt annat definieras som andra uppdrag.
Som en utvidgning av vårt revisionsuppdrag som avrapporterats genom vår revisionsberättelse daterad 2007-03-01 har vi på styrelsens uppdrag översiktligt granskat bolagsstyrningsrapporten (sidorna 99-106, 108-111) för Alfa Laval AB för 2006. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att bolagsstyrningsrapporten inte har upprättats enligt de riktlinjer som anges i Svensk kod för bolagsstyrning.
Lund, den 1 mars 2007
   
Ingvar Ganestam
Auktoriserad revisor
Kerstin Mouchard
Auktoriserad revisor
Styrelsens rapport om intern kontroll för räkenskapsåret 2006
Styrelsens beskrivning av den interna kontrollen.
Kontrollmiljö
Ett effektivt styrelsearbete utgör grunden för god intern kontroll. Styrelsen har etablerat tydliga arbetsprocesser och arbetsordningar för sitt arbete och styrelsens utskott. En viktig del i styrelsens arbete är att utarbeta och godkänna grundläggande regler och riktlinjer. Dessa inkluderar bland annat Finanspolicy, Affärsprinciper, Regler för investeringsbeslut, Kraven på finansiell rapportering och Kommunikationspolicy. Syftet med dessa regler och riktlinjer är bland annat att skapa grunden för en god intern kontroll. Dessa omarbetas och uppdateras fortlöpande när behov uppstår. Vidare har styrelsen säkerställt att organisationsstrukturen är logisk och transparent med tydliga roller, ansvar och processer som gynnar en effektiv hantering av verksamhetens risker och möjliggör måluppfyllelse. Som en del i ansvarsstrukturen ingår att styrelsen utvärderar verksamhetens prestationer och resultat genom ett ändamålsenligt rapportpaket innehållande utfall, prognoser och analys av viktiga nyckelfaktorer. Revisionsutskottet har möten med intern-revision, de externa revisorerna och olika specialister i verkställande ledning och supportfunktioner. Styrelsen får återrapportering från dessa möten.
I revisionsutskottets arbete ingår att löpande följa upp effektiviteten i de interna kontrollerna. I revisionsutskottets arbete ingår även att utvärdera och diskutera väsentliga frågeställningar inom områdena redovisning och rapportering. Den verkställande ledningen underhåller och förvaltar det system av interna kontroller som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten.
I detta arbete ingår bland annat att tillse att det finns relevanta regler och riktlinjer för till exempel HR-frågor, avseende bemanning och kompetensutveckling.
Det ingår även i ledningens uppgifter att tydligt verka för att alla anställda skall förstå kraven på, och den enskilda individens roll i, upprätthållandet av en god intern kontroll.
Riskbedömning
Inom ramen för den löpande verksamheten och uppföljningen finns rutiner för riskbedömning och därmed också för möjligheterna att skapa en korrekt finansiell rapportering. Dessa rutiner omfattar exempelvis följande områden:
• Riskbedömningar i samband med strate-
gisk planering, prognoser och förvärvs-aktiviteter som bland annat syftar till att identifiera händelser på marknaden eller i verksamheten som kan föranleda till exempel förändring i värderingen av tillgångar, valutakursers påverkan på resultatet.
• Processer för att fånga upp förändringar
i redovisningsregler som säkerställer att dessa förändringar återspeglas i den finansiella rapporteringen på ett korrekt sätt.
Kontrollstrukturer
Kontrollstrukturerna har utformats för att hantera de risker som styrelse och ledning bedömer vara väsentliga för verksamheten, den interna kontrollen och också för den finansiella rapporteringen. Kontrollstrukturerna består dels av en organisation med tydliga roller som möjliggör en effektiv, och ur ett internkontroll perspektiv lämplig, ansvarsfördelning, dels av specifika kontrollaktiviteter som syftar till att upptäcka eller att i tid förebygga risken för fel i rapporteringen.
Exempel på kontrollaktiviteter är bland annat tydliga beslutsprocesser och besluts-ordning för väsentliga beslut (till exempel investeringar, avtal, förvärv och avyttringar), resultatanalyser och andra analytiska uppföljningar, avstämningar, inventeringar och automatiska kontroller i de för den finansiella rapporteringen väsentliga IT-systemen.
Information och kommunikation
Bolagets väsentliga styrande dokumentation i termer av regler, riktlinjer och manualer, till den del de avser den finansiella rapporteringen hålls löpande uppdaterade och kommuniceras via till exempel intranät, meddelanden, interna möten med mera. Effektiviteten i denna kommunikation följs löpande upp för att säkerställa mottagande av informationen.
Vidare finns formella och informella kanaler för medarbetare att kommunicera betydelsefull information till relevanta mottagare, ytterst styrelsen vid behov.
För kommunikationen med externa parter finns en tydlig policy som anger riktlinjer för hur denna kommunikation får ske. Syftet med policyn är att säkerställa att alla informationsskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.
Uppföljning
Uppföljning av den interna kontrollen utövas framförallt av tre organ utanför linjeorganisationen. Dessa är Revisionsutskottet, Externrevisionen och Internrevisionen.
Revisionsutskottet lägger fast de principer som skall gälla för bolaget avseende redovisning, finansiell rapportering och utövar uppföljning av detta regelverk.
Revisionsutskottet träffar fortlöpande externrevisorerna för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera utfall och samordning mellan den externa och interna revisionen.
Revisionsutskottet lägger dessutom fast inriktning, omfattning och tidplaner för Internrevisionens arbete. Internrevisionen avrapporterar resultatet av sina granskningar till Revisionsutskottet i samband
med dess möten, resultatet av granskningarna rapporteras dessutom fortlöpande till ledningen för eventuella åtgärder.
Omfattningen av internrevisionens arbete innefattar bland annat operationell effektivitet, efterlevnad av regler och riktlinjer samt kvalité på finansiell inrapportering från dotterbolag.
I enlighet med uttalande om styrelsens rapportering om intern kontroll avseende 2006 utfärdad av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning den 5/9 2006 omfattar denna rapport endast en beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad utan att göra något uttalande om hur väl den fungerar.
Lund i mars 2007
Styrelsen

SID 110


revisor i Alfa Laval sedan 2000. Kerstin Mouchard, född 1952, har varit revisor i Alfa Laval sedan 2004. Håkan Olsson, född 1961, har varit revisorssuppleant i Alfa Laval sedan 2000. Thomas Swenson, född 1957, har varit revisorssuppleant i Alfa Laval sedan 2004.
 
Enligt Alfa Lavals bedömning har ingen av revisorerna någon relation till Alfa Laval eller Alfa Laval närstående bolag som kan påverka revisorernas oberoende gentemot bolaget. Samtliga revisorer bedöms också ha erforderlig kompetens för att kunna utföra uppdraget som revisorer i Alfa Laval.
 
Ersättning till revisorer (se not nr 4 på sidan 74)
Ett revisionsuppdrag innefattar att granska årsredovisningen, att värdera de använda redovisningsprinciperna, att göra väsentliga bedömningar av företags-ledningen, att utvärdera den övergripande presentationen i årsredovisningen samt att översiktligt granska delårsrapporten för det tredje kvartalet. Det innefattar också en granskning för att kunna ge ett utlåtande om styrelsens ansvarsfrihet. Allt annat definieras som andra uppdrag.
 
Som en utvidgning av vårt revisionsuppdrag som avrapporterats genom vår revisionsberättelse daterad 2007-03-01 har vi på styrelsens uppdrag översiktligt granskat bolagsstyrningsrapporten (sidorna 99-106, 108-111) för Alfa Laval AB för 2006. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att bolagsstyrningsrapporten inte har upprättats enligt de riktlinjer som anges i Svensk kod för bolagsstyrning.
 
Lund, den 1 mars 2007
   
Ingvar Ganestam
Auktoriserad revisor
Kerstin Mouchard
Auktoriserad revisor
 
Styrelsens rapport om intern kontroll för räkenskapsåret 2006
Styrelsens beskrivning av den interna kontrollen.
 
Kontrollmiljö
Ett effektivt styrelsearbete utgör grunden för god intern kontroll. Styrelsen har etablerat tydliga arbetsprocesser och arbetsordningar för sitt arbete och styrelsens utskott. En viktig del i styrelsens arbete är att utarbeta och godkänna grundläggande regler och riktlinjer. Dessa inkluderar bland annat Finanspolicy, Affärsprinciper, Regler för investeringsbeslut, Kraven på finansiell rapportering och Kommunikationspolicy. Syftet med dessa regler och riktlinjer är bland annat att skapa grunden för en god intern kontroll. Dessa omarbetas och uppdateras fortlöpande när behov uppstår. Vidare har styrelsen säkerställt att organisationsstrukturen är logisk och transparent med tydliga roller, ansvar och processer som gynnar en effektiv hantering av verksamhetens risker och möjliggör måluppfyllelse. Som en del i ansvarsstrukturen ingår att styrelsen utvärderar verksamhetens prestationer och resultat genom ett ändamålsenligt rapportpaket innehållande utfall, prognoser och analys av viktiga nyckelfaktorer. Revisionsutskottet har möten med intern-revision, de externa revisorerna och olika specialister i verkställande ledning och supportfunktioner. Styrelsen får återrapportering från dessa möten.
 
I revisionsutskottets arbete ingår att löpande följa upp effektiviteten i de interna kontrollerna. I revisionsutskottets arbete ingår även att utvärdera och diskutera väsentliga frågeställningar inom områdena redovisning och rapportering. Den verkställande ledningen underhåller och förvaltar det system av interna kontroller som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten.
I detta arbete ingår bland annat att tillse att det finns relevanta regler och riktlinjer för till exempel HR-frågor, avseende bemanning och kompetensutveckling.
Det ingår även i ledningens uppgifter att tydligt verka för att alla anställda skall förstå kraven på, och den enskilda individens roll i, upprätthållandet av en god intern kontroll.
 
Riskbedömning
Inom ramen för den löpande verksamheten och uppföljningen finns rutiner för riskbedömning och därmed också för möjligheterna att skapa en korrekt finansiell rapportering. Dessa rutiner omfattar exempelvis följande områden:
 
• Riskbedömningar i samband med strate-
gisk planering, prognoser och förvärvs-aktiviteter som bland annat syftar till att identifiera händelser på marknaden eller i verksamheten som kan föranleda till exempel förändring i värderingen av tillgångar, valutakursers påverkan på resultatet.
 
• Processer för att fånga upp förändringar
i redovisningsregler som säkerställer att dessa förändringar återspeglas i den finansiella rapporteringen på ett korrekt sätt.
 
Kontrollstrukturer
Kontrollstrukturerna har utformats för att hantera de risker som styrelse och ledning bedömer vara väsentliga för verksamheten, den interna kontrollen och också för den finansiella rapporteringen. Kontrollstrukturerna består dels av en organisation med tydliga roller som möjliggör en effektiv, och ur ett internkontroll perspektiv lämplig, ansvarsfördelning, dels av specifika kontrollaktiviteter som syftar till att upptäcka eller att i tid förebygga risken för fel i rapporteringen.
Exempel på kontrollaktiviteter är bland annat tydliga beslutsprocesser och besluts-ordning för väsentliga beslut (till exempel investeringar, avtal, förvärv och avyttringar), resultatanalyser och andra analytiska uppföljningar, avstämningar, inventeringar och automatiska kontroller i de för den finansiella rapporteringen väsentliga IT-systemen.
 
Information och kommunikation
Bolagets väsentliga styrande dokumentation i termer av regler, riktlinjer och manualer, till den del de avser den finansiella rapporteringen hålls löpande uppdaterade och kommuniceras via till exempel intranät, meddelanden, interna möten med mera. Effektiviteten i denna kommunikation följs löpande upp för att säkerställa mottagande av informationen.
Vidare finns formella och informella kanaler för medarbetare att kommunicera betydelsefull information till relevanta mottagare, ytterst styrelsen vid behov.
För kommunikationen med externa parter finns en tydlig policy som anger riktlinjer för hur denna kommunikation får ske. Syftet med policyn är att säkerställa att alla informationsskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.
 
Uppföljning
Uppföljning av den interna kontrollen utövas framförallt av tre organ utanför linjeorganisationen. Dessa är Revisionsutskottet, Externrevisionen och Internrevisionen.
Revisionsutskottet lägger fast de principer som skall gälla för bolaget avseende redovisning, finansiell rapportering och utövar uppföljning av detta regelverk.
Revisionsutskottet träffar fortlöpande externrevisorerna för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera utfall och samordning mellan den externa och interna revisionen.
Revisionsutskottet lägger dessutom fast inriktning, omfattning och tidplaner för Internrevisionens arbete. Internrevisionen avrapporterar resultatet av sina granskningar till Revisionsutskottet i samband

Page 111

 
med dess möten, resultatet av granskningarna rapporteras dessutom fortlöpande till ledningen för eventuella åtgärder.
Omfattningen av internrevisionens arbete innefattar bland annat operationell effektivitet, efterlevnad av regler och riktlinjer samt kvalité på finansiell inrapportering från dotterbolag.
I enlighet med uttalande om styrelsens rapportering om intern kontroll avseende 2006 utfärdad av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning den 5/9 2006 omfattar denna rapport endast en beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad utan att göra något uttalande om hur väl den fungerar.
 
Lund i mars 2007
Styrelsen