IFRS visar ökningar eller minskningar av ”kassan”, vilken utgörs av kontanta medel och banktillgodohavanden. Enligt US GAAP är kassaflöde ökningar eller minskningar i ”kassa och liknande tillgångar”, vilket inkluderar kortfristiga mycket likvida placeringar med kvarvarande löptider om mindre än 90 dagar när de förvärvades och exkluderar checkräkningskrediter.
Där är också vissa skillnader i klassificeringen av poster i kassaflödesanalysen mellan IFRS och US GAAP. Både IFRS och US GAAP skiljer mellan kassaflöde från rörelseverksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten, men vissa poster är inkluderade i andra kategorier enligt IFRS jämfört med US GAAP.
Kassaflöde från räntebetalningar och avkastning på placeringar skulle, bortsett från betald men aktiverad ränta, ingå i kassaflöde från rörelseverksamheten enligt US GAAP. Vidare skulle förändringar i tillgångar och skulder på grund av valutakursvinster eller -förluster inkluderas i kassaflöde från rörelseverksamheten enligt US GAAP.
Totalt resultat enligt FAS 130
FAS 130 ”Reporting Comprehensive Income” etablerar en standard för att rapportera ett totalt resultatbegrepp. Totalt resultat enligt FAS 130 definieras som
alla förändringar i eget kapital (nettotillgångar) under varje redovisningsperiod från andra än ägarna. På en US GAAP basis, är de enda komponenterna i totalt resultat enligt FAS 130, som inte ingår i årets resultat, den minsta tilläggsskulden för icke beaktade aktuariella förluster och omräkningsdifferensen i eget kapital. Det finns en skatteeffekt kopplat till den första posten, men inte till den senare. Redovisning av detta totala resultatbegrepp krävs inte enligt IFRS.
Nya redovisningsrekommendationer
Financial Accounting Standards Board (FASB) har utgivit följande nya redovisnings-rekommendationer som träder i kraft efter den 1 januari 2007.
FASB Interpretation No. 48 (FIN 48), ”Accounting for Uncertainty in Income Taxes”, skapar en enhetlig modell för att hantera osäkerhet i skattepositioner och föreskriver en minsta tröskel för redovisningen av skattepositioner. FIN 48 ger också vägledning för borttagande från balansräkningen, värdering, klassificering, ränta och viten, redovisning i delårsperioder, upplysningar och övergångsregler. FIN 48 gäller för redovisningsår som börjar efter den 15 december 2006. Bolaget kommer att undersöka konsekvenserna av FIN 48 och upplysa om möjliga skillnader mot IFRS under 2007.
FASB No. 157 ”Fair Value Measurements” skapar ett regelverk för värdering till verkligt värde i allmänt accepterade redovisningsprinciper, klargör definitionen av verkligt värde inom det regelverket och utökar upplysningarna om användandet av värderingar till verkligt värde. FAS 157 gäller för redovisningsår som börjar efter den 15 november 2007. Bolaget skall utvärdera effekterna av tillämpningen av FAS 157 under 2007.
FASB No. 158 ”Employers’ Accounting for Defined Benefits Pension and Other Postretirement Plans”, ett tillägg till FAS 87, 88, 106 och 132 (R) utgavs i september 2006 och kräver att arbetsgivarbolagen i förmånsbaserade pensionsplaner och andra planer för ersättningar efter avslutad anställning att redovisa finansieringen av dessa planer i balansräkningen, beräkna det verkliga värdet av förvaltningstillgångarna och utfästelserna vid utgången av redovisningsåret och ge ytterligare upplysningar. Alfa Laval har i redovisningen enligt IAS 19 tillämpat korridormetoden. Detta kommer att utgöra en skillnad mot US GAAP redovisning enligt FASB 158. Effekten av att införa denna rekommendation per den 31 december 2006 förklaras under sektion h ovan.
Totalt resultat enligt US GAAP uppgår till:
Koncernen, MSEK Not 2006 2005 2004
Enligt US GAAP:        
Årets resultat   1 680,8 766,3 821,0
Förmånsbaserade utfästelser h 76,0 -48,5 -49,9
Omräkningsdifferenser   -196,7 235,1 -37,8
Totalt resultat   1 560,1 952,9 733,3
Ackumulerat totalt resultat enligt US GAAP uppgår till:
Koncernen, MSEK Not 2006 2005 2004
Enligt US GAAP:        
Ackumulerat årets resultat   4 177,9 2 497,1 1 730,8
Förmånsbaserade utfästelser h -673,3 -749,3 -700,8
Omräkningsdifferenser   -582,9 -386,2 -621,3
Ackumulerat totalt resultat   2 921,7 1 361,6 408,7
Förslag till vinstdisposition
Det fria egna kapitalet i Alfa Laval AB (publ) uppgår till SEK:  
Fria fonder 1 259 253 798
Erhållet koncernbidrag, netto efter skatt 736 243 803
Nettoresultat 2006 1 811 419 374
  3 806 916 975
Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 6,25 (5,10) per aktie motsvarande totalt SEK 697 949 956 (569 527 164) och att resterande vinstmedel om SEK 3 108 967 019 (1 259 253 798) balanseras i ny räkning.
Rättvisande bild
Styrelsen och verkställande direktören bekräftar härmed att, såvitt vi vet, denna årsredovisning ger en rättvisande bild av koncernens finansiella ställning och resultat, innebärande att den är i överensstämmelse med International Financial Reporting Standards för publika bolag, att den tillhandahållna informationen överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting av vikt har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av koncernen som skapats av denna årsredovisning.
  Lund, den 1 mars 2007  
     
Anders Narvinger    
Ordförande    
     
  Gunilla Berg  
     
    Björn Hägglund
     
Per Olov Jakobsson    
     
  Arne Kastö  
     
    Ulla Litzén
     
Jan Nilsson    
     
  Susanna Holmqvist Norrby  
     
    Finn Rausing
     
Jörn Rausing    
     
  Waldemar Schmidt  
     
    Lars Renström
Verkställande direktör
Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den 1 mars 2007.
   
Ingvar Ganestam
Auktoriserad revisor
Kerstin Mouchard
Auktoriserad revisor

SID 100


IFRS visar ökningar eller minskningar av ”kassan”, vilken utgörs av kontanta medel och banktillgodohavanden. Enligt US GAAP är kassaflöde ökningar eller minskningar i ”kassa och liknande tillgångar”, vilket inkluderar kortfristiga mycket likvida placeringar med kvarvarande löptider om mindre än 90 dagar när de förvärvades och exkluderar checkräkningskrediter.
Där är också vissa skillnader i klassificeringen av poster i kassaflödesanalysen mellan IFRS och US GAAP. Både IFRS och US GAAP skiljer mellan kassaflöde från rörelseverksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten, men vissa poster är inkluderade i andra kategorier enligt IFRS jämfört med US GAAP.
Kassaflöde från räntebetalningar och avkastning på placeringar skulle, bortsett från betald men aktiverad ränta, ingå i kassaflöde från rörelseverksamheten enligt US GAAP. Vidare skulle förändringar i tillgångar och skulder på grund av valutakursvinster eller -förluster inkluderas i kassaflöde från rörelseverksamheten enligt US GAAP.
 
Totalt resultat enligt FAS 130
FAS 130 ”Reporting Comprehensive Income” etablerar en standard för att rapportera ett totalt resultatbegrepp. Totalt resultat enligt FAS 130 definieras som
 
alla förändringar i eget kapital (nettotillgångar) under varje redovisningsperiod från andra än ägarna. På en US GAAP basis, är de enda komponenterna i totalt resultat enligt FAS 130, som inte ingår i årets resultat, den minsta tilläggsskulden för icke beaktade aktuariella förluster och omräkningsdifferensen i eget kapital. Det finns en skatteeffekt kopplat till den första posten, men inte till den senare. Redovisning av detta totala resultatbegrepp krävs inte enligt IFRS.
 
Nya redovisningsrekommendationer
Financial Accounting Standards Board (FASB) har utgivit följande nya redovisnings-rekommendationer som träder i kraft efter den 1 januari 2007.
FASB Interpretation No. 48 (FIN 48), ”Accounting for Uncertainty in Income Taxes”, skapar en enhetlig modell för att hantera osäkerhet i skattepositioner och föreskriver en minsta tröskel för redovisningen av skattepositioner. FIN 48 ger också vägledning för borttagande från balansräkningen, värdering, klassificering, ränta och viten, redovisning i delårsperioder, upplysningar och övergångsregler. FIN 48 gäller för redovisningsår som börjar efter den 15 december 2006. Bolaget kommer att undersöka konsekvenserna av FIN 48 och upplysa om möjliga skillnader mot IFRS under 2007.
 
FASB No. 157 ”Fair Value Measurements” skapar ett regelverk för värdering till verkligt värde i allmänt accepterade redovisningsprinciper, klargör definitionen av verkligt värde inom det regelverket och utökar upplysningarna om användandet av värderingar till verkligt värde. FAS 157 gäller för redovisningsår som börjar efter den 15 november 2007. Bolaget skall utvärdera effekterna av tillämpningen av FAS 157 under 2007.
FASB No. 158 ”Employers’ Accounting for Defined Benefits Pension and Other Postretirement Plans”, ett tillägg till FAS 87, 88, 106 och 132 (R) utgavs i september 2006 och kräver att arbetsgivarbolagen i förmånsbaserade pensionsplaner och andra planer för ersättningar efter avslutad anställning att redovisa finansieringen av dessa planer i balansräkningen, beräkna det verkliga värdet av förvaltningstillgångarna och utfästelserna vid utgången av redovisningsåret och ge ytterligare upplysningar. Alfa Laval har i redovisningen enligt IAS 19 tillämpat korridormetoden. Detta kommer att utgöra en skillnad mot US GAAP redovisning enligt FASB 158. Effekten av att införa denna rekommendation per den 31 december 2006 förklaras under sektion h ovan.
 
Totalt resultat enligt US GAAP uppgår till:
 

Koncernen, MSEK Not 2006 2005 2004
Enligt US GAAP:        
Årets resultat   1 680,8 766,3 821,0
Förmånsbaserade utfästelser h 76,0 -48,5 -49,9
Omräkningsdifferenser   -196,7 235,1 -37,8
Totalt resultat   1 560,1 952,9 733,3
 
Ackumulerat totalt resultat enligt US GAAP uppgår till:
 

Koncernen, MSEK Not 2006 2005 2004
Enligt US GAAP:        
Ackumulerat årets resultat   4 177,9 2 497,1 1 730,8
Förmånsbaserade utfästelser h -673,3 -749,3 -700,8
Omräkningsdifferenser   -582,9 -386,2 -621,3
Ackumulerat totalt resultat   2 921,7 1 361,6 408,7
 
Förslag till vinstdisposition
 

Det fria egna kapitalet i Alfa Laval AB (publ) uppgår till SEK:  
Fria fonder 1 259 253 798
Erhållet koncernbidrag, netto efter skatt 736 243 803
Nettoresultat 2006 1 811 419 374
  3 806 916 975
 
Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 6,25 (5,10) per aktie motsvarande totalt SEK 697 949 956 (569 527 164) och att resterande vinstmedel om SEK 3 108 967 019 (1 259 253 798) balanseras i ny räkning.
 
Rättvisande bild
Styrelsen och verkställande direktören bekräftar härmed att, såvitt vi vet, denna årsredovisning ger en rättvisande bild av koncernens finansiella ställning och resultat, innebärande att den är i överensstämmelse med International Financial Reporting Standards för publika bolag, att den tillhandahållna informationen överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting av vikt har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av koncernen som skapats av denna årsredovisning.
 
  Lund, den 1 mars 2007  
     
Anders Narvinger    
Ordförande    
     
  Gunilla Berg  
     
    Björn Hägglund
     
Per Olov Jakobsson    
     
  Arne Kastö  
     
    Ulla Litzén
     
Jan Nilsson    
     
  Susanna Holmqvist Norrby  
     
    Finn Rausing
     
Jörn Rausing    
     
  Waldemar Schmidt  
     
    Lars Renström
Verkställande direktör
 
Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den 1 mars 2007.
   
Ingvar Ganestam
Auktoriserad revisor
Kerstin Mouchard
Auktoriserad revisor