Not 2. Medeltal anställda - totalt
    Antal anställda kvinnor     Totalt antal anställda  
Koncernen 2006 2005 2004 2006 2005 2004
Moderbolaget - - - - - -
Dotterbolag i Sverige (7) 440 396 353 2 091 1 938 1 899
Sverige totalt (7) 440 396 353 2 091 1 938 1 899
Utlandet totalt (81) 1 616 1 544 1 499 7 832 7 586 7 501
Koncernen totalt (88) 2 056 1 940 1 852 9 923 9 524 9 400
Siffrorna inom parentes i textkolumnen anger hur många bolag under varje rubrik som hade anställd personal och därmed löner och ersättningar 2006.
Medeltal anställda - i Sverige per kommun
Anställda per kommun i Sverige 2006 2005 2004
Botkyrka 433 445 462
Eskilstuna 196 193 185
Göteborg - 2 2
Lund 1 001 994 967
Ronneby 287 254 242
Stockholm 11 - 4
Vänersborg 104 - -
Andra kommuner med < 10 anställda * 59 50 37
Totalt 2 091 1 938 1 899
       
* I ”Andra kommuner med < 10 anställda” ingår även anställda vid utländska representationskontor.
       
Sjukfrånvaro bland anställda i Sverige      
Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid per kategori
Koncernen 2006 2005 2004
Sjukfrånvaro för:      
alla anställda 3,9 3,7 4,5
alla anställda under en sammanhängande      
tid av 60 dagar eller mer 1,8 2,0 2,8
anställda kvinnor 4,3 3,7 5,8
anställda män 3,7 3,7 4,2
anställda i åldrarna 29 år eller yngre 2,1 2,9 3,4
anställda i åldrarna 30 till och med 49 år 3,5 3,2 3,6
anställda i åldrarna 50 år eller äldre 5,3 4,9 6,3
Medeltal anställda - per land
  Antal anställda kvinnor Totalt antal anställda
Koncernen 2006 2005 2004 2006 2005 2004
Argentina 14 12 11   42 43 42
Australien 14 15 17   61 61 63
Belgien 11 25 27   74 102 127
Brasilien 28 24 20   116 107 104
Bulgarien 3 4 4   12 12 12
Kanada 20 21 41   73 73 228
Chile 7 6 5   27 25 23
Colombia 2 3 5   10 11 12
Danmark 279 285 281 1 076 1 113 1 126
Estland 1 1 2   2 2 3
Filippinerna 3 3 3   17 20 20
Finland 22 28 28   64 99 111
Frankrike 153 144 118   749 717 583
Fören. Arabemiraten 9 10 7   63 58 55
Grekland - - -   1 1 1
Hong Kong 7 7 7   25 19 17
Indien 38 32 32 1 154 1 063 1 045
Indonesien 12 15 13   66 72 68
Iran 3 3 3   12 11 12
Irland - - -   1 - -
Italien 102 85 79   570 529 506
Japan 36 35 39   194 186 164
Kina 138 121 100   623 573 479
Korea 25 24 18   86 84 77
Lettland 3 4 4   8 9 9
Litauen 2 2 4   4 4 4
Malaysia 22 24 26   60 66 70
Mexiko 5 4 5   33 30 35
Nederländerna 32 19 15   120 111 106
Norge 11 14 15   46 50 53
Nya Zeeland 3 3 5   22 24 24
Peru 7 7 7   26 25 24
Polen 28 24 23   147 124 118
Portugal 4 4 4   13 13 13
Rumänien 4 4 4   14 12 13
Ryssland 115 110 97   265 256 236
Schweiz 3 3 3   16 16 16
Singapore 19 20 21   48 46 46
Slovakien 2 2 1   9 9 8
Spanien 26 38 36   125 200 202
Storbritannien 50 56 55   312 312 320
Sverige 440 396 353 2 091 1 938 1 899
Sydafrika 10 9 8   37 34 36
Taiwan 12 12 12   30 31 31
Thailand 18 18 12   49 44 38
Tjeckien 13 13 13   68 66 60
Turkiet 8 8 8   33 33 32
Tyskland 68 64 66   231 231 242
Ungern 7 7 5   19 22 23
USA 208 162 180   934 799 826
Venezuela 4 4 4   16 16 17
Österrike 5 6 6   29 22 21
Koncernen totalt 2 056 1 940 1 852 9 923 9 524 9 400
Not 2. Fortsatt. Könsfördelningen bland ledande befattningshavare
    2006     2005     2004  
Koncernen Antal Män% Kvinnor% Antal Män% Kvinnor% Antal Män% Kvinnor%
Styrelsemedlemmar (exklusive suppleanter) 12 75,0 25,0 12 75,0 25,0 12 75,0 25,0
Verkställande direktören & koncernledningen 11 100,0 0,0 11 100,0 0,0 11 100,0 0,0
Chefer i Sverige 242 83,1 16,9 242 82,6 17,4 241 85,0 15,0
Chefer utanför Sverige 781 86,0 14,0 775 86,7 13,3 731 87,3 12,7
Chefer totalt 1 023 85,3 14,7 1 017 85,7 14,3 972 86,7 13,3
Anställda i Sverige 2 091 79,0 21,0 1 938 79,6 20,4 1 899 81,4 18,6
Anställda utanför Sverige 7 832 79,4 20,6 7 586 79,6 20,4 7 501 80,0 20,0
Anställda totalt 9 923 79,3 20,7 9 524 79,6 20,4 9 400 80,3 19,7
Not 3. Löner och ersättningar - totalt      
         
Koncernen, MSEK 2006 2005 2004
Styrelser, VD:ar och vVD:ar 133,9 131,5 123,3
Varav bonus och tantiem 26,2 31,3 18,1
Övriga   3 361,8 3 095,0 2 995,9
Summa löner och ersättningar 3 495,7 3 226,5 3 119,2
         
Sociala kostnader 630,9 577,8 559,0
Pensionskostnader, förmåns-      
bestämda planer 145,7 147,1 145,1
Pensionskostnader, premie-      
bestämda planer 241,9 229,8 237,6
Totala personalomkostnader 4 514,2 4 181,2 4 060,9
Koncernens pensionskostnader och pensionsutfästelser avseende styrelser, VD: ar och vVD:ar uppgår till MSEK 39,5 (31,8) (32,5) respektive MSEK 277,1 (282,5) (300,9). MSEK 174,2 (178,6) (186,2) av pensionsutfästelserna tryggas av Alfa Lavals Pensionsstiftelse.
Aktierelaterade ersättningar
Under perioden 2004 till 2006 existerade inga aktierelaterade ersättningar inom Alfa Laval.
Koncernchefen/verkställande direktören
Koncernchefen och verkställande direktören Lars Renström erhåller en ersättning om SEK 6 670 445 (4 979 514) (1 624 501), varav bonus utgjorde SEK 1 456 000 (403,851) (-). Den tidigare koncernchefen och verkställande direktören Sigge Haraldsson erhöll en ersättning om SEK - (-) (7 189 029), varav bonus utgjorde SEK - (-) (2 500 000). Bonusen avser under året utbetald bonus.
Lars Renström har för närvarande en baslön om SEK 5 000 000 (4 400 000) per år. Han har en bonusmöjlighet med en icke garanterad målbonus om 30 (25) procent av baslönen och med en maximal möjlighet av 60 (50) procent. Han har inget avtal om förtida pension. Den ordinarie ITP:n upp till en lön om 30 basbelopp betalas så att full ITP erhålls vid 60 års ålder. Om Lars Renström fortsätter att arbeta för Alfa Laval efter 60 års ålder erhåller han ingen pension under den tid han erhåller lön. Ovanpå den ordinarie ITP:n har han en premiebestämd förmån omfattande 50 procent av baslönen. Om Alfa Laval avbryter hans anställning före 59 års ålder erhåller han 2 års ersättning, mellan 59 och 60 erhåller han ett års ersättning och efter 60 erhåller han 6 månaders ersättning. Under året har Alfa Laval haft kostnader för pensionspremier om MSEK 3,7 (3,6) (1,2).
Den tidigare koncernchefen och verkställande direktören Sigge Haraldsson hade ett avtal om förtida pension som gav honom möjlighet att på egen begäran gå i förtida pension från och med 60 års ålder. Sigge Haraldsson gick i pension i enlighet med avtalet den 30 september 2004. Avtalet innebar en pensionsnivå om 70 procent av lönen vid tiden för pensioneringen. Vid förtida pension upprätthåller bolaget inbetalning av pensionspremier såsom om anställningen varat fram till 65 års ålder. I samband med den förtida pensionen 2004 betalade Alfa Laval premier avseende perioden upp till 65 års ålder om MSEK 12,9. Av detta hade MSEK 12,6 reserverats under tidigare år, vilket innebär att kostnaden 2004 var MSEK 0,3. För lönedelar över ITP planens 30 basbelopp betalas ålderspension efter 65 år med 52,5 procent av lönen upp till 80 basbelopp och därutöver med 32,5 procent samt
familjepension med 16,25 procent av lönen. Han hade en särskild familjepension som utgör en livsvarig utfyllnad mellan ålderspensionen och familjepensionen enligt ITP. Alfa Laval har under året haft kostnader för pensionspremier om MSEK - (-) (4,1), varav - (-) (1,4) avser premier för förtida pension som inbetalas under en kortare tid. Han hade inte något särskilt avtal om avgångsvederlag.
Styrelsen
Styrelsens ordförande erhåller en ersättning om SEK 725 000 (675 000) (600 000) per år. Han har inget avtal om framtida pension eller avgångsvederlag med Alfa Laval.
För 2006 uppbär styrelsen ett arvode om totalt SEK 2 825 000 (2 625 000) (2 475 000), vilket fördelas mellan de ledamöter som utses av årsstämman och som inte är anställda i bolaget.
Andra ledande befattningshavare
Andra ledande befattningshavare utgörs av de tio medlemmarna i koncernledningen utöver verkställande direktören. Deras ersättning har uppgått till MSEK 21,9 (21,1) (19,1), varav bonus utgjorde 3,2 (2,4) (2,2). Bonusen avser under året utbetald bonus.
För dessa ledande befattningshavare har förtida pension i några enstaka fall utfästs från 60 eller 62 års ålder. Utfästelserna var tidigare förmånsbaserade och gav en pensionsnivå om normalt 75 procent av lönen vid pensionstillfället upp till 30 basbelopp och därutöver 50 procent av lönen. Från och med 2006 erbjuds istället en premiebaserad förtida pensionslösning med en premie om 15 procent av den pensionsgrundande lönen. Förtida pension utfästs selektivt och bara efter ett särskilt beslut i ersättningsutskottet. Ålderspensionen efter 65 och familjepensionen enligt ITP omfattar även lönedelar över ITP planens 30 basbelopp. Även denna tidigare förmånsbaserade lösning har under 2006 ersatts av en premiebaserad lösning, med en premie om 30 procent av den pensionsgrundande lönen utöver 30 basbelopp. De ledande befattningshavarna har också en särskild familjepension som utgör en utfyllnad mellan ålderspensionen och familjepensionen enligt ITP. Därutöver har de möjlighet att avsätta lön och bonus för en temporär ålders- och familjepension.
Alfa Laval har givit utfästelser om avgångsvederlag till en begränsad grupp av ledande befattningshavare. Utfästelserna anger ett maximalt vederlag på högst motsvarande två årslöner. Utfästelserna definierar de förutsättningar som skall vara för handen för att vederlag skall utgå.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Ersättningarna till koncernchefen/verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen bestäms av styrelsens ersättningsutskott enligt riktlinjerna som fastställts av årsstämman. Den princip som tillämpas vid fastställande av ersättningen till ledande befattningshavare är att ersättningen i huvudsak baseras på en fast månadslön, med möjlighet till tjänstebil och därutöver en rörlig ersättning i form av en årlig bonus på upp till 40 (30) procent av lönen. Storleken på den utfallande bonusen beror på utfallet av ett antal finansiella mätetal samt resultatet av speciella projekt, allt jämfört med de mål som ställts upp för året. Någon ändring av dessa riktlinjer fram till ordinarie årsstämma 2008 föreslås inte av styrelsen.