»Kraftigt förbättrad lönsamhet och mycket stark orderingång«
I oktober 2006 höjde styrelsen för Alfa Laval målet för rörelsemarginalen (EBITA) med två procentenheter till 12-15 procent. Höjningen grundar styrelsen på företagets förbättrade produktmix, produktivitetsförbättringar samt en strukturell ökning av efterfrågan från energirelaterad industri.
Kraftigt förbättrad lönsamhet
Rörelsemarginalen har successivt förbättrats under såväl 2005 som 2006. 2006 uppgick rörelsemarginalen till 15,2 procent. Orsakerna till förbättringen är:
  • Fokus på lönsamhet. Tack vare våra starka marknads-positioner och det mervärde vi skapar för våra kunder har vi lyckats få kompensation för höjda råvarupriser i absoluta merparten av fallen. Dessutom arbetar vi med att vidareutveckla vår förmåga att förbättra kund- och produktmix.
  • Ett mycket bra kapacitetsutnyttjande i våra produktionsanläggningar. Den goda hävstångseffekten på resultatet visar att våra produktionsprocesser fungerar effektivt. Kapaciteten byggs ut inom de produktområden där vi ser en strukturell tillväxt av efterfrågan.
  • Förbättrad effektivitet inom produktion, försäljning och administration.
Mycket stark orderingång
Orderingången under 2006 ökade med hela 30 procent till drygt 24 miljarder kronor. Samtliga geografiska regioner utvecklades mycket bra. Den starkaste tillväxten uppnåddes i Central- och Östeuropa samt Nordamerika. I Ryssland ökade orderingången med 52 procent i en solid och bred uppgång. I USA var ökningen 59 procent drivet av investeringar i bioetanol, processindustri och förvärvet av Tranter. Återhämtningen i Västeuropa som började i slutet av 2005 accelererade under 2006.
Alfa Laval fick under året 15 order större än fem miljoner euro till ett totalt värde av 1,4 miljarder kronor. Merparten av orderna kommer från olje-, gas- och petrokemisk industri och hälften är för installation i Mellan-östern.
Basaffären, det vill säga order under 0,5 miljoner euro, utvecklades bra i Västeuropa och Nordamerika, främst tack vare uppgraderingar inom processindustrin samt aktiviteter i samhället för att spara energi. Basaffären är fundamental för Alfa Laval, eftersom den står för mer än 80 procent av den totala orderingången.
Orderingången från den viktiga eftermarknaden växte med drygt 14 procent. Speciellt den mognande installerade basen på de snabbväxande marknaderna Kina, Indien och Ryssland utvecklades starkt.
Förvärvad tillväxt
Förvärv skall i första hand göras av företag som kompletterar Alfa Lavals befintliga affär produktmässigt, geografiskt eller med nya försäljningskanaler.
Genom att arbeta med flera varumärken öppnas ytterligare möjligheter för konsolidering av de branscher där vi har en ledande position.
Förvärvet av Packinox 2005 är ett utmärkt exempel på en produktmässig komplettering för raffinaderiindustrin. Förvärvet har dessutom givit en merförsäljning av traditionella Alfa Laval-produkter. Mellan 2004 och 2006 ökade orderingången från raffinaderiindustrin från 100 miljoner kronor till cirka 1 miljard kronor.
Förvärvet av amerikanska Tranter 2006 är ett exempel på en ny försäljningskanal. Genom förvärvet stärker Alfa Laval sin ledande position inom värmeöverföring. 2006 hade Tranter en omsättning på cirka 1 miljard kronor och cirka 450 anställda över hela världen. Rörelsemarginalen ligger över Alfa Lavals genomsnitt och förvärvet bidrog under 2006 till vinsten per aktie. Tranter förblir en separat marknadskanal och erbjuder sitt produktsortiment under varumärket Tranter via ett oberoende distributionsnätverk i full konkurrens med Alfa Lavals varumärke. Företaget behåller sina egna forskning och utvecklings- samt tillverkningsenheter.
Vid årsskiftet förvärvade Tranter sin distributör i Kina. Distributörens försäljning uppgår till 100 miljoner kronor och har 100 anställda inom montering, försäljning och service. Förvärvet är ett led i att stärka närvaron i Kina.
Under 2006 förvärvades enheten med utrustning för fruktberedning från Tetra Pak. Enheten tillför ett värdefullt applikationskunnande. Verksamheten omsätter 45 miljoner kronor och har integrerats i Alfa Laval.
I december 2006 avyttrade Alfa Laval projektdelen av verksamheten inom bioteknikindustrin. Omsättningen för den avyttrade enheten är drygt 100 miljoner kronor med 110 anställda. Projektdelen har en begränsad anknytning till Alfa Lavals kärnprodukter och saknar förutsättningar att möta Alfa Lavals finansiella mål. Avyttringen medförde en finansiell engångseffekt i