Specifikation över förändringen av antalet aktier och aktiekapitalet
      Förändring Totalt Förändring Totalt
År Händelse Datum antal aktier antal aktier aktiekapital aktiekapital
2000            
  Bolagets bildande 27 mars 2000 10 000 000 10 000 000 0,1 0,1
  Nyemission 24 augusti 2000 27 496 325 37 496 325 0,3 0,4
2002            
  Fondemission 3 maj 2002 37 496 325 74 992 650 0,4 0,7
  Fondemission 16 maj 2002 - - 749,2 749,9
  Nyemission 16 maj 2002 3 712 310 78 704 960 37,1 787,0
  Nyemission 17 maj 2002 32 967 033 111 671 993 329,7 1 116,7
Specifikation över ackumulerade omräkningsdifferenser som redovisats mot eget kapital
          Förändringen har
          påverkats av
År Förändring Ackumulerat   Förklaring till förändringen valutasäkringsåtgärder om
Koncernens bildande          
2000 -94,0 -94,0   Euron apprecierades med 6 %, vilket -312,5
        påverkade de Euro baserade förvärvslånen  
2001 96,7 2,7   USD apprecierades med 10,7 % -105,5
2002 -189,6 -186,9   USD deprecierades med 16,7 % 164,9
2003 -37,8 -224,7   USD deprecierades med 17,5 % 140,3
2004 -103,0 -327,7   USD deprecierades med 9,0 % -13,8
2005 263,9 -63,8   USD apprecierades med 20,3 % -46,5
        och EUR apprecierades med 4,8 %  
2006 -269,5 -333,3   USD deprecierades med 13.5 % 40,0
        och EUR deprecierades med 4,0 %  
Kommentarer till förändringarna i koncernens egna kapital
Aktiekapitalet om SEK 1 116 719 930 (1 116 719 930) fördelas på 111 671 993 (111 671 993) aktier.
Möjligheterna att föra över disponibla vinstmedel från utländska dotterbolag begränsas i vissa länder av valutabestämmelser och övrig lagstiftning.
Moderbolagets kassaflödesanalys & resultaträkning
MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
    1.1-31.12 1.1-31.12 1.1-31.12
Belopp i MSEK   2006 2005 2004
Rörelseverksamheten        
Rörelseresultat   -11,9 -10,9 -5,4
         
Betalda skatter   -69,3 -67,6 -
         
Kassaflöde från rörelseverksamheten        
före förändringar i rörelsekapitalet   -81,2 -78,5 -5,4
         
Förändring av rörelsekapitalet        
(Ökning)/minskning av fordringar   -1 013,8 116,9 -158,3
Ökning/(minskning) av skulder   -248,4 157,4 -5,8
    -1 262,2 274,3 -164,1
         
Kassaflöde från rörelseverksamheten   -1 343,4 195,8 -169,5
         
Investeringsverksamheten        
Aktier i dotterbolag   -207,8 - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -207,8 - -
         
Finansieringsverksamheten        
Finansiellt netto, betalt   6,7 -5,7 2,8
Erhållna utdelningar från dotterbolag   2 000,0 - -
Betalda utdelningar   -569,5 -530,4 -446,7
Erhållet koncernbidrag   114,0 340,3 613,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   1 551,2 -195,8 169,5
         
Årets kassaflöde   - - -
Kassa och bank vid årets början   - - -
Kassa och bank vid årets slut   - - -
         
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING        
    1.1-31.12 1.1-31.12 1.1-31.12
Belopp i MSEK Not 2006 2005 2004
Administrationskostnader   -10,8 -9,0 -4,6
Övriga rörelsekostnader   -1,1 -1,9 -0,8
Rörelseresultat   -11,9 -10,9 -5,4
Utdelningar   2 000,0 - -
Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 15,0 2,2 3,1
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -9,9 -7,6 -0,3
Resultat efter finansiella poster   1 993,2 -16,3 -2,6
         
Avsättning till periodiseringsfond   -254,4 -25,0 -80,4
Inkomstskatt   -213,7 -21,0 -67,6
Skatt avseende mottaget koncernbidrag   286,3 31,9 95,3
Uppskjuten skatt   - - -4,5
Årets resultat   1 811,4 -30,4 -59,8