För att belysa den kvartalsmässiga utvecklingen visas nedan motsvarande resultatanalys även för de senaste tio kvartalen:
Resultatanalys för koncernen
2006 2005 2004
MSEK Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
Nettoomsättning 6 040,0 4 810,0 4 875,7 4 075,8 4 683,8 4 277,4 4 101,6 3 267,6 4 166,1 3 837,5
                     
Justerat bruttoresultat 2 349,5 1 790,7 1 816,8 1 585,2 1 641,2 1 508,9 1 487,3 1 207,8 1 392,4 1 348,7
- i % av nettoomsättningen 38,9 37,2 37,3 38,9 35,0 35,3 36,3 37,0 33,4 35,1
                     
Kostnader * -1 254,3 -969,8 -1 047,8 -997,1 -1 028,0 -967,0 -1 004,3 -815,9 -856,4 -863,5
- i % av nettoomsättningen 20,8 20,2 21,5 24,5 21,9 22,6 24,5 25,0 20,6 22,5
                     
Justerad EBITDA 1 095,2 820,9 769,0 588,1 613,2 541,9 483,0 391,9 536,0 485,2
- i % av nettoomsättningen 18,1 17,1 15,8 14,4 13,1 12,7 11,8 12,0 12,9 12,6
                     
Avskrivningar -77,0 -60,2 -62,6 -62,9 -78,7 -62,7 -61,0 -61,9 -70,0 -58,8
                     
Justerad EBITA 1 018,2 760,7 706,4 525,2 534,5 479,2 422,0 330,0 466,0 426,4
- i % av nettoomsättningen 16,9 15,8 14,5 12,9 11,4 11,2 10,3 10,1 11,2 11,1
                     
Avskrivningar av övervärden -86,7 -84,6 -85,2 -82,2 -95,2 -74,6 -73,6 -71,8 -71,4 -72,8
                     
Jämförelsestörande poster -125,1 1,2 2,9 1,1 4,3 47,4 - -125,0 2,7 47,5
EBIT 806,4 677,3 624,1 444,1 443,6 452,0 348,4 133,2 397,3 401,1
                     
 • Exklusive jämförelsestörande poster.
 •                    
  Rörelseresultatet har påverkats av jämförelsestörande poster om MSEK -119,9 (-73,3) (36,7), vilka specificeras nedan. I resultaträkningen redovisas dessa brutto som en del av övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader, se sammanställning i not 6.
  I december 2006 har projektverksamheten för bioteknik sålts för MSEK 3,7 med en realiserad förlust om MSEK -125,5. Av detta utgjorde MSEK 85,5 nedskrivning av goodwill. Denna avsåg i sin helhet goodwillen från förvärvet av bioKinetics. Under 2006 har en bit mark i Indien sålts för MSEK 2,1 med en realiserad vinst om MSEK 1,2, två mindre fastigheter i Frankrike sålts för MSEK 2,8 med en realiserad vinst om MSEK 0,9, en lägenhet i Danmark sålts för MSEK 4,2 med en realiserad vinst om MSEK 3,1 och en fastighet i Tyskland sålts för MSEK 3,5 med en realiserad vinst om MSEK 0,4.
  I augusti 2005 avyttrades cirka 45 procent av marken i Cwmbran i Wales för MSEK 58,0 med en realiserad vinst om MSEK 47,8. I december 2005 avyttrades fastigheten i Richmond i USA för MSEK 95,6 med en realiserad vinst om MSEK 3,3 och några mindre fastigheter i Indien avyttrades för MSEK 1,3 med en realiserad vinst om MSEK 0,6. Under 2005 belasta- des resultatet med kostnader för stängningen av separatorfabriken i Madrid och bioKineticsfabriken i Toronto om MSEK -125,0.
  Under september 2004 avyttrades fastigheten i Kenosha, USA för MSEK 45,3, med en realiserad förlust om MSEK -1,7. Den 7 juli 2004 såldes fastigheten i Madrid, Spanien, för MSEK 265,1 med en realisationsvinst om MSEK 47,5. Avyttringen av Tri-Lad verksamheten i Kanada genererade en förlust om MSEK -15,0. Försäljningen av några mindre fastigheter i Brasilien och Indien resulterade i en realisationsvinst om MSEK 6,4, medan försäljningen av en mindre fastighet i Danmark resulterade i en realisationsförlust om MSEK -0,5.
  Det finansiella nettot har uppgått till MSEK -180,1 (-318,8) (-187,4), exklusive realiserade och orealiserade kursförluster och kursvinster. De huvudsakliga kostnadselementen var räntor på skulden till banksyndikatet om MSEK -77,6 (-59,1) (-38,0), räntor på den riktade låneemissionen och övergångslånet om MSEK -33,3 (-) (-), räntor på obligationslånet om MSEK - (-116,1) (-127,5) och ett netto av utdelningar samt övriga ränte-intäkter och räntekostnader om MSEK -69,2 (-55,1) (-21,9). Ökningen i räntor
  till banksyndikatet mellan 2006 och 2005 beror på lösen av obligationslånet i november 2005, vilket finansierades via en öronmärkt del av syndikatlånet. Övergångslånet togs i avvaktan på den riktade låneemission som finansierar förvärvet av Tranter.
  Lösen av de utestående obligationerna den 15 november 2005 innebar en ytterligare räntekostnad under 2005 om MSEK -67,5 för premien och MSEK -21,0 för de utestående kapitaliserade transaktionskostnaderna, vilket summerar till MSEK -88,5. Denna kostnad redovisades som jämförelsestörande, se not 6.
  Nettot av realiserade och orealiserade kursdifferenser uppgår till MSEK 3,5 (40,6) (10,6), varav fjärde kvartalet utgör MSEK -3,2 (-19,3) (7,4).
  Resultatet efter finansiella poster var MSEK 2 375,3 (1 099,0) (1 261,6).
  Inkomstskatterna uppgick till MSEK SEK -613,5 (-160,1) (-391,9). Skillnaden mellan 2006 och 2005 beror främst på det ökade resultatet före skatt. Skillnaden mellan 2005 och 2004 berodde främst på utnyttjande av förlustavdrag och redovisningen av en uppskjuten skattefordran om MSEK 89,7 avseende återstående förlustavdrag i USA under 2005.