Koncernens resultaträkning
    1.1-31.12 1.1-31.12 1.1-31.12
Belopp i MSEK Not 2006 2005 2004
Nettoomsättning 1 19 801,5 16 330,4 14 985,8
Kostnad för sålda varor 7 -12 598,0 -10 800,4 -9 937,0
Bruttoresultat 1 7 203,5 5 530,0 5 048,8
         
Försäljningskostnader 2, 3, 5 -2 606,9 -2 365,3 -2 132,4
Administrationskostnader 2, 3, 4, 7 -948,4 -993,7 -929,5
Forsknings- och utvecklingskostnader   -526,1 -447,8 -403,9
Övriga rörelseintäkter * 6 281,4 323,8 325,2
Övriga rörelsekostnader * 6, 7 -851,6 -669,8 -469,8
Rörelseresultat   2 551,9 1 377,2 1 438,4
         
Utdelningar 9 2,6 4,9 3,1
Ränteintäkter 10 174,2 173,6 166,4
Räntekostnader * 6, 10 -353,4 -456,7 -346,3
Resultat efter finansiella poster   2 375,3 1 099,0 1 261,6
         
Skatt på årets resultat 14 -613,5 -160,1 -391,9
Övriga skatter 14 -36,8 -10,9 -29,6
Årets resultat   1 725,0 928,0 840,1
         
Hänförligt till:        
Aktieägare i moderbolaget   1 686,8 884,8 794,7
Minoritetsägare   38,2 43,2 45,4
         
Resultat per aktie (SEK)   15,10 7,92 7,12
         
Genomsnittligt antal aktier   111 671 993 111 671 993 111 671 993
* Raden har påverkats av jämförelsestörande poster, se specifikation i not 6.
Kommentarer till resultaträkningen
För kommentarer till de enskilda resultatraderna hänvisas till not 1 till och med 11 samt not 13, 14 och 27. För kommentarer kring segmenten, se not 1.
Som en utgångspunkt för kommentarerna till de olika posterna i resultaträkningen visas nedan en jämförelse för de tre senaste åren:
Resultatanalys för koncernen
  1.10- 1.10- 1.10- 1.1- 1.1- 1.1-
  31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12
MSEK 2006 2005 2004 2006 2005 2004
Nettoomsättning 6 040,0 4 683,8 4 166,1 19 801,5 16 330,4 14 985,8
             
Justerat bruttoresultat 2 349,5 1 641,2 1 392,4 7 542,2 5 845,2 5 342,2
- i % av nettoomsättningen 38,9 35,0 33,4 38,1 35,8 35,6
             
Kostnader * -1 254,3 -1 028,0 -856,4 -4 269,0 -3 815,2 -3 386,2
- i % av nettoomsättningen 20,8 21,9 20,6 21,6 23,4 22,6
             
Justerad EBITDA 1 095,2 613,2 536,0 3 273,2 2 030,0 1 956,0
- i % av nettoomsättningen 18,1 13,1 12,9 16,5 12,4 13,1
             
Avskrivningar -77,0 -78,7 -70,0 -262,7 -264,3 -260,9
             
Justerad EBITA 1 018,2 534,5 466,0 3 010,5 1 765,7 1 695,1
- i % av nettoomsättningen 16,9 11,4 11,2 15,2 10,8 11,3
             
Avskrivningar av övervärden -86,7 -95,2 -71,4 -338,7 -315,2 -293,4
             
Jämförelsestörande poster -125,1 4,3 2,7 -119,9 -73,3 36,7
EBIT 806,4 443,6 397,3 2 551,9 1 377,2 1 438,4
* Exklusive jämförelsestörande poster.
Året genererade ett bruttoresultat om MSEK 7 203,5 (5 530,0) (5 048,8). Exklusive avskrivningen om MSEK 338,7 (315,2) (293,4) på koncernmässiga övervärden, var det justerade bruttoresultatet MSEK 7 542,2 (5 845,2) (5 342,2). Detta motsvarar 38,1 (35,8) (35,6) procent av nettoomsättningen.
Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till 3 555,3 (3 359,0) (3 061,9). Justerat för växelkursdifferenser och förvärvet av Tranter var försäljnings- och administrationskostnaderna 3,6 procent högre än föregående år.
Kostnaderna för forskning och utveckling var MSEK 526,1 (447,8) (403,9), motsvarande 2,7 (2,7) (2,7) procent av nettoomsättningen. Justerat för växelkurs-differenser och förvärvet av
Tranter ökade kostnaderna för forskning och utveckling med 14,5 procent jämfört med föregående år. Detta understryker Alfa Lavals ansträngningar att ytterligare stärka sin position.
Det justerade resultatet före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till MSEK 3 273,2 (2 030,0) (1 956,0) för året. Det justerade resultatet före avskrivningar på koncernmässiga övervärden (justerad EBITA) uppgick till MSEK 3 010,5 (1 765,7) (1 695,1). Den justerade EBITA marginalen var 15,2 (10,8) (11,3) procent. Det justerade resultatet efter skatt och minoritetens andel av resultatet, exklusive avskrivning på övervärden och motsvarande skatt, uppgår till SEK 17,23 (9,83) (8,67) per aktie.
I jämförelse med föregående år har Alfa Laval under 2006 påverkats av växelkursförändringar både genom omräkningsdifferenser och genom nettoexponeringen vid handel i främmande valutor. Påverkan på justerad EBITA har beräknats till totalt cirka MSEK 61 (-133) (-322) för helåret 2006 jämfört med föregående år. Effekten av valutakursförändringarna har kunnat begränsas genom valutasäkring och genom fördelning av bolagets låneskulder motsvarande bolagets nettotillgångar i olika valutor.
Kommersiella kursdifferenser har uppgått till netto MSEK 353,0 (268,7) (292,0). Dessa uppstår i samband med varuleveranser och övrig rörelse-verksamhet och har därmed påverkat rörelseresultatet.