Alfa Laval på 2 minuter
3 divisioner och 9 segment ger nära relationer med kunderna
Marknadsstrategin i Alfa Laval bygger på en försäljningsorganisation som arbetar nära företagets kunder. Alfa Laval marknadsför sina produkter i nio olika kundsegment och för att skapa tydlig kundfokus är segmenten indelade i två divisioner: Process Technology-divisionen och Equipment-divisionen. Dessutom finns en speciell organisation för att bearbeta eftermarknaden, Parts and Service. Den tredje divisionen, Operations-divisionen, arbetar med produktionsinköp, tillverkning och logistik för att förse de säljande enheterna med produkter i rätt tid och till rätt kvalitet.
Minst 5 procent i tillväxt per år
Grunderna för Alfa Lavals tillväxtstrategi är att företaget skall växa snabbare än konkurrenterna och att tillväxten skall ske med god lönsamhet. Målet är en genomsnittlig tillväxt på minst fem procent per år över en konjunkturcykel.
Stärkta marknadspositioner genom förvärv
För att ytterligare stärka sina ledande positioner på utvalda marknader söker Alfa Laval kontinuerligt företag att samarbeta med eller förvärva. Alfa Laval söker i första hand förvärv av företag som:
• kompletterar nuvarande produkter och stärker erbjudandet till kunderna
• stärker de befintliga nyckelteknologierna
• tillför nya nyckelprodukter.
För att genomföra detta har koncernen såväl ledningskapacitet som finansiell styrka. Under 2006 slutfördes ett större förvärv: amerikanska Tranter med en omsättning på cirka en miljard kronor per år.
3 nyckelteknologier som spelar en avgörande roll
Verksamheten i Alfa Laval bygger på de tre nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Detta är teknologier som företaget utvecklat under lång tid och som idag spelar en avgörande roll i många industriella processer inom en rad olika branscher. Alfa Laval har ledande globala positioner inom samtliga teknologiområden.
25-30 nya produkter varje år
Att kontinuerligt utveckla produkterna krävs för att förstärka konkurrenskraften och bibehålla de ledande positionerna. Årligen investeras mellan 2,5 och 3,0 procent av omsättningen i forskning och utveckling, vilket resulterar i 25-30 nya produkter varje år.
Försäljning i mer än 100 länder
Alfa Laval har en bred geografisk täckning och samtidigt en stark lokal närvaro. Företaget säljer sina produkter i mer än 100 länder och i över hälften av dessa med egen säljorganisation. Cirka 50 procent av försäljningen sker i Europa, 30 procent i Asien och 20 procent i Nord- och Sydamerika. 25 större produktionsenheter (16 i Europa, sex i Asien och tre i USA) och 70 serviceenheter finns strategiskt placerade runt om i världen. Alfa Laval har cirka 10 100 (9 500) anställda. Flest anställda finns i Sverige (2 100), Indien (1 150), Danmark (1 100), USA (950) och Frankrike (750).
Höjt lönsamhetsmål: 12-15 % i rörelsemarginal
Styrelsen för Alfa Laval gjorde under hösten 2006 en översyn av företagets finansiella mål. Företagets förbättrade produktmix och produktivitetsförbättringar samt en strukturell ökning av efterfrågan från energirelaterad industri har resulterat i att målet för rörelsemarginalen (EBITA) höjts med två procentenheter till 12-15 procent.
30 procents ökning av orderingången till 24 miljarder kronor
Orderingången under 2006 ökade med 30 procent till 24 miljarder kronor (18,5).
Omsättningen ökade till 19,8 miljarder kronor
Under 2006 ökade omsättningen till 19,8 (16,3) miljarder kronor, en ökning med 21 procent. Målet är en tillväxt om minst fem procent i genomsnitt per år räknat över en konjunkturcykel.
Fritt kassaflöde 2,1 miljarder kronor
Alfa Laval genererade ett fritt kassaflöde på 2 132 (942) miljoner kronor under 2006.
Fokus på lönsamhet resulterade i 15,2 procents rörelsemarginal
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) för 2006 blev 15,2 (10,8). Styrelsen höjde målet under 2006 med två procentenheter till mellan 12 och 15 procent.
Aktien upp 80%
Alfa Lavals aktie steg under året med 80 procent och slutade på 308:50 (171) kronor.