KOnCERnEn
Alfa Laval är organiserat i tre divisioner, en som producerar och levererar företagets produkter, Operations-divisionen, och två som marknadsför produkterna, Equipment- och Process Technology-divisionen. De två säljande divisionerna är uppdelade i marknadssegment, vilket gör att företagets säljare arbetar nära kunderna inom specifika industrier.
Equipment-divisionen
Divisionens kunder har ett väl definierat och regelbundet återkommande behov av Alfa Lavals produkter. Försäljningen sker till största delen till andra än slutanvändarna, det vill säga systembyggare och entreprenadföretag, men även till återförsäljare, agenter och distributörer.
Divisionen ökar löpande antalet säljkanaler, eftersom det är strategiskt viktigt att produkterna är tillgängliga över hela världen. Stategin är att behålla och stärka de globala marknadspositionerna samt att hitta nya tillämpningar för produkterna inom områden med goda tillväxtmöjligheter.
Divisionen arbetar inom fem marknadssegment; Sanitary, Comfort & Refrigeration, Marine & Diesel, Fluids & Utilities samt OEM plus eftermarknaden Parts & Service.
VIKTIGA HÄnDELSER 2006
 • Omsättningen ökade med 27 procent till 10 934 miljoner kronor.
 • Höga energipriser drev efterfrågan på kompakta värmeväxlare inom till exempel fjärrkyla, luftkonditionering och värmepumpar.
 • Höga nivåer för skeppsbyggnad för fjärde året i rad gav fortsatt stark orderingång för Marine & Diesel.
 • Bra investeringsklimat inom livsmedelsindustrin resulterade i hög efterfrågan på sanitära komponenter för produktion och kylning.
 • Eftermarknaden fortsatte att visa stabil tillväxt.
 • Process Technology-divisionen
  FöRSÄLjnInG
  Divisionen vänder sig till kunder som har behov av specialanpassade lösningar för att effektivisera sina processer. Försäljningen sker i huvudsak genom koncernens egna säljbolag.
  Alfa Laval kombinerar expertis inom nyckelteknologierna med en gedigen kunskap om kundernas processer och erbjuder paketlösningar som omfattar allt från enskilda produkter till system, kompletta lösningar och effektiv kundservice.
  Divisionen är organiserad i fyra kundorienterade segment; Process Industry, Energy & Environment, Food Technology samt Life Science plus eftermarknaden Parts & Service.
  • Omsättningen ökade med 15 procent till 8 828 miljoner kronor.
  • Mycket stark tillväxt inom bioetanol, biodiesel samt raffinaderi för hela värmeväxlarområdet.
  • Stark tillväxt inom övriga energirelaterade områden.
  • Stark återhämtning inom Food Technology-segmentet.
  • Avyttring av projektdelen inom bioteknikindustrin.
  • Eftermarknaden fortsatte att visa stabil tillväxt.
  Divisionen ansvarar för produktionsinköp, tillverkning och logistik. Centraliseringen skapar bästa möjliga leveranssäkerhet, ökad produktivitet och minskade driftkostnader, det vill säga utnyttjande av stordriftsfördelar.
  Med ett globalt perspektiv och samordningen av dessa funktioner åstadkommer Alfa Laval en säker tillgång på företagets produkter över hela världen.
  • Fortsatta investeringar i produktionen för att möta den ökande orderingången.
  • Utökade inköpsorganisationer i Kina, Indien och Ryssland.
  • Fortsatt satsning på Lean Six Sigma.
  • Separatortillverkningen i Madrid, Spanien fasades ut och en monteringsenhet byggdes i Jiang Yin i Kina. Tillsammans med andra åtgärder åstadkoms besparingar om minst 50 miljoner kronor från mitten av 2006.
  • Omstrukturering av produktionen av separatorer i Eskilstuna och värmeväxlare i Fontanil, Frankrike för att höja leveranssäkerheten och minska leveranstiderna.
  Operations-divisionen
  DISTRIBUTIOn
  PRODUKTIOn,
  InKöP,
  ORDERInGÅnG OMSÄTTnInG OCH  
    RöRELSERESULTAT OMSÄTTnInG OCH AnSTÄLLDA
  OMSÄTTnInG/ GEOGRAFISK MARKnAD
  OMSÄTTnInG/ KUnDSEGMEnT
  Global inköpsorganisation Produktion och distribution
  Den globala inköpsorganisationen ger goda möjligheter till kontinuerliga besparingar på en betydande nivå. Produktionen är fördelad på 25 större tillverkningsenheter. Utvecklingen går mot färre produktspecialiserade fabriker, lokaliserade efter närhet till marknaden och kostnadsfördelar.
  Central inköpsorganisation Regionala inköpsorganisationer
  Distributionen har koncentrerats till tre center.
  Antal tillverkningsenheter Antal distributionsenheter