Fördel Alfa Laval!
Alfa Lavals framgång bygger på unika teknologier som kontinuerligt utvecklas. Det ger företaget marknadsfördelar, som skapar många olika möjligheter för strukturell tillväxt.
 
Höghastighetsseparator
Den enda teknologin som klarar tre faser
Vätska, gas och partiklar kallas var och en för en ”fas”. En höghastighetsseparator kan hantera samtliga dessa tre faser, vilket gör den överlägsen andra teknologier för separation.
Vid till exempel bryggning av öl, måste jästen, det vill säga partiklarna, skiljas från det som ska bli det färdiga ölet – vätskan. Då krävs det en separator. Även den konkurrerande separationsteknologin, filter, klarar detta tekniskt sett, men det är ett oekonomiskt alternativ.
Adderas ytterligare en vätska får man en separering
med tre faser; vätska, vätska och partiklar. Ett sådant exempel är att rena smörjolja (mineralolja) från vatten och smutspartiklar. Det finns idag ingen annan existerande kommersiell teknologi än höghastighetsseparatorn som klarar detta.
 
Hanterar stora andelar av partiklar och stora partiklar
De olika teknologiernas förmåga att separera olika partikelstorlekar skiljer sig åt. Filtret används när andelen partiklar är låg och när mycket små partiklar skall separeras. Höghastighetsseparatorn klarar en betydligt högre andel partiklar och små partiklar. Ett tredje sätt att separera är dekantercentrifugering där Alfa Laval också har en stark marknadsposition. Dekantern kommer bäst till sin rätt i processer som avfallshantering där andelen partiklar är mycket hög och där stora partiklar skall separeras.
Ballastvatten utan kryp
Ett allt större miljöhot – en potentiell miljardmarknad
Ballastvatten ombord på fartyg är ett stort och växande miljöproblem. Fartyg som tar med sig ballastvatten över haven tar också med sig olika organismer, djur eller växter. En mussla från Kina och Sydostasien har till exempel tagit sig bort till Sydamerika via ballastvatten. Där har den inte någon naturlig fiende och reproducerar sig i tusental. Detta har ställt till stora problem framför allt i Brasilien där ett reningsverks underhållskostnader tredubblats och energiförsörjningen hotas.
Det har tidigare inte funnits någon effektiv och miljövänlig lösning för att rengöra ballastvatten. Rederierna vill ha en lösning som är kompakt, som inte behöver kemikalier och som kan operera under fartygets hela livslängd. Alfa Laval har utvecklat en produkt i samarbete med WALLENIUS Water. Lösningen baseras på deras så kallade AOT-enhet som är en patenterad avancerad ultraviolett teknologi som dödar alla organismer i vattnet. Utrustningen kan anpassas efter fartygets storlek och det rena vattnet kan pumpas ut i havet direkt. Produkten började säljas i slutet av 2006.
Marknaden för produkten beräknas vara en miljard-marknad och Alfa Laval skall ta den ledande positionen i industrin.
Höghastighetsseparatorn går in i en ny fas
När Alfa Laval upptäckte att det gick att byta ut en av vätskefaserna mot gas öppnades nya marknader för höghastighetsseparatorn. Den första kommersiella applikationen som lanserats är Alfdex, som separerar olja och partiklar ur tunga lastbilars vevhusgaser.
Lagstiftning kring rening av lastbilars vevhusgaser finns redan i Sydkorea och Japan. I Nordamerika träder den i kraft 2007 samt i EU 2008 och 2009. Marknaden är beräknad till cirka en miljard kronor. Alfdex, Alfa Lavals joint venture med Haldex, har redan kommersiella avtal med Volvo, Scania och Daimler Chrysler.
Plattvärmeväxlare
Ersätter successivt tubvärmeväxlare
Den totala marknaden för värmeöverföring bedöms vara 75 miljarder kronor. Exkluderas luftvärmeväxlare och kyltorn är marknaden cirka 35 miljarder kronor. Av denna del svarar kompakta plattvärmeväxlare för 15 miljarder kronor.
Plattvärmeväxlaren ersätter successivt tubvärmeväxlaren och detta teknologiskifte beräknas ge Alfa Laval en tillväxt på cirka en procent i genomsnitt per år. Alfa Lavals strategi är att fortsätta bygga vidare på denna teknologiska substitution.
Klarar allt högre temperaturer och tryck
Den största skillnaden mellan de två teknologierna är att den kompakta plattvärmeväxlaren tar upp mycket mindre yta än tubvärmeväxlaren. Andra stora fördelar med plattvärmeväxlaren är att den är lätt att rengöra, investeringskostnaden är lägre och det är lätt att öka kapaciteten.
Tubvärmeväxlaren klarar höga temperaturer och tryck, vilket är viktigt i vissa applikationer.
Plattvärmeväxlaren utvecklas kontinuerligt för att nå högre temperaturer och tryck. Utvecklingen har gått från packningsförsedda via lödda till svetsade plattvärmeväxlare.
För ett par år sedan lanserade Alfa Laval en helt ny sammanfogningsteknik, kallad AlfaFusion, där plattorna av rostfritt stål fogas samman med samma material. Det första resultatet är produkten AlfaNova, som gett nya möjligheter. AlfaNova klarar mycket högre temperaturer och tryck och kan användas där miljön är korrosiv.
För två år sedan förvärvade Alfa Laval det franska företaget Packinox. Företaget är speciellt inriktat mot raffinaderier och har en plattvärmeväxlare som är effektivare än tubvärmeväxlaren.
Översikt teknologi
Plattvärmeväxlaren vinner mark
För applikationer med mycket höga temperaturer och stort tryck är utrymmeskrävande tubvärmeväxlare vanligast. Alfa Laval har utvecklat plattvärmeväxlare som kräver mindre utrymme men ändå klarar stora tryck och höga temperaturer. På så sätt kan plattvärmeväxlaren ersätta tubmodellen i allt större utsträckning.
Alfa Laval behärskar alla tekniker för separering
Det finns i princip tre olika sätt att skilja ut fasta partiklar från en vätska. Vilket sätt som är bäst avgörs av hur mycket partiklar den oprocessade vätskan innehåller och hur stora partiklarna är.
Med tre faser fungerar enbart höghastighetsseparering
När en gas – eller som det brukar kallas en tredje fas – skall separeras, finns det bara en teknik som gäller – höghastighetsseparering. Ett exempel är Alfdex som skiljer ut olja och fasta partiklar från tunga lastbilars vevhusgaser.