Tre steg mot lönsam tillväxt
Alfa Lavals tillväxtmål är att växa med i genomsnitt fem procent per år över en konjunkturcykel. Grundfilosofin är att växa snabbare än marknaden och att tillväxten skall ske med god lönsamhet.
Summan av de underliggande marknader som Alfa Laval arbetar på bedöms växa med i genomsnitt den globala bruttonationalprodukten (BNP). Genom att arbeta systematiskt inom nedanstående tre områden skall Alfa Laval fortsätta att uppnå en lönsam tillväxt samt stärka sina marknadspositioner.
1. Nuvarande produkter och tjänster
Ett nära samarbete med kunderna för att förstå och infria deras behov säkerställer fortsatt tillväxt från de tre nyckelteknologierna. Företagets högkvalitativa produkter och starka marknadspositioner i kombination med den kundfokuserade försäljningsorganisationen ger goda förutsättningar för att de befintliga produkterna även i fortsättningen skall vara den viktigaste delen för företagets framtida lönsamma tillväxt.
Dessutom förbättrar forsknings- och utvecklingsorganisationen kontinuerligt sortimentet för att göra det ännu mer konkurrenskraftigt. Företagets marknadsnära organisation i olika segment förenklar och effektiviserar dialogen med kunderna.
2. Eftermarknaden
Trots en stark tillväxt för eftermarknaden under de senaste åren finns det fortsatt potential. Alfa Laval har en stor bas av installerad utrustning och system och genom det globala nätverket av serviceverkstäder och personal är företaget väl rustat att ta hand om denna service. Allt eftersom den installerade basen i de snabb-växande länderna blir såväl äldre som större ökar tillväxtmöjligheterna för eftermarknaden på dessa marknader. Företagets utbud av produkter för att bearbeta eftermarknaden har ökat och inte minst serviceavtal spelar en allt viktigare roll.
3. Nya marknadskoncept och nya nyckelprodukter
Alfa Laval letar ständigt efter nya sätt att hjälpa kunderna att optimera sina processer. Det handlar om att se på såväl behov som problem ur kundens perspektiv. Två bra exempel på detta marknadstänkande är Pure Ballast, en helt ny produkt för rening av ballastvatten – ett snabbt växande miljöhot – samt Alfdex, en innovativ lösning för rening av vevhusgaser från dieselmotorer.
Att identifiera och addera kompletterande produkter och nya nyckelprodukter är också viktigt för tillväxten. Det gör att Alfa Lavals erbjudande breddas ytterligare och företaget kan bli en mer komplett och ännu värdefullare partner. Ett bra exempel på detta är förvärvet av franska Packinox, som är världsledande inom stora svetsade plattvärmeväxlare för i första hand oljeraffinaderier.
De fyllda cirklarna visar i vilka segment Alfa Lavals produkter säljs idag. De tomma cirklarna visar segment där Alfa Lavals produkter sålts tidigare, men där företaget gjort det strategiska valet att avyttra verksamheten.
Strategi för förvärv och allianser
Alfa Lavals affärsidé, att optimera prestanda i kundernas processer om och om igen, är självklart basen även för företagets förvärvs- och alliansstrategi. Det innebär att Alfa Laval skall göra förvärv och allianser:
 • som stärker de befintliga nyckelteknologierna
 • av nya nyckelprodukter
 • kring produkter som kompletterar nuvarande produkter och som stärker kundsegmentens erbjudande.
 • För att kunna arbeta med förvärv och allianser på ett systematiskt och effektivt sätt finns det en speciell central funktion; Corporate Development. Alfa Laval har såväl finansiell styrka som ledningsresurser för att växa via förvärv.
  Förvärv och avyttringar 1999 – 2006
  Mellan 1999 och 2006 förvärvade Alfa Laval tolv företag eller enheter med en sammanlagd omsättning på 3 035 miljoner kronor. Det betyder en genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 380 miljoner kronor. Under samma tid avyttrades åtta företag/enheter med en sammanlagd omsättning på knappt 1 085 miljoner kronor. Avyttringarna har minskat radikalt de senaste åren och förväntas fortsätta vara på en mycket låg nivå eftersom samtliga enheter i koncernen idag tillhör kärnverksamheten.
  Förvärvad tillväxt sedan 1999: 3 035 miljoner kronor, det vill säga cirka 20 procent. 2,6 procent i genomsnitt per år.
  Förvärvad nettotillväxt sedan 1999: 1 950 miljoner kronor, det vill säga 13,2 procent. 1,7 procent i genomsnitt per år.
  Förvärvad nettotillväxt under 2006: 945 miljoner kronor, det vill säga 5,8 procent. Beräknat på 2005 års omsättning.
  År Företag Omsättning MSEK*
  1999    
  Förvärv: Vicarb Group, Frankrike 425
    Scandibrew, Danmark 70
    Kvaerner Hetland, USA 50
    Dorr Oliver, USA 125
  Avyttringar: Thermotechnik 50
    Cardinal 40
       
  2000    
  Förvärv: Separatordivision i Wytworna 20
    Sprzeta, Polen  
  Avyttringar: Tetra Pak-division i 50
    indiskt dotterbolag  
    Aircoil 50
       
  2001    
  Förvärv: Ytterligare 13 procent Påverkarde inte
    av aktiekapitalet i omsättningen
    Alfa Laval India.  
       
  Avyttringar: Rema Control 70
    Industrial Flow 650
       
  2002    
  Förvärv: DSS, Danmark 90
  Avyttringar: -  
       
  2003    
  Förvärv: Toftejorg, Danmark 210
    Biokinetics, USA 550
  Avyttringar: -  
       
  2004    
  Förvärv: -  
  Avyttringar: Tri-Lad 75
       
  2005    
  Förvärv: Packinox, Frankrike 450
  Avyttringar: -  
       
  2006    
  Förvärv: Tranter, USA 900
    Fruktkoncentrering, Sverige 45
    Tranter, Kina 100
  Avyttringar: Bioteknik projektaffär 100
     
  *Avser omsättning året före förvärv och avyttring.