Alfa Laval skickar ut ett pressmeddelande när bolaget erhållit en order över fem miljoner euro. Under 2006 erhöll Alfa Laval 15 sådana order till ett sammanlagt värde om 1,4 miljarder kronor.
resultaträkningen på 125 miljoner kronor, varav 85 miljoner kronor är nedskrivning av goodwill. Försäljningen kommer att påverka vinsten per aktie positivt 2007.
I mars 2007 skrev Alfa Laval under ett avtal om att förvärva holländska Helpman. Förvärvet breddar produktsortimentet och synergierna med Alfa Lavals säljorganisation är uppenbara. Helpmans kunder finns inom industriell kylning av jordbruksprodukter, frukt och kött. Företaget har en stark position i Europa och kommer att bli Alfa Lavals produktcenter för industriell kylning med luftvärmeväxlare. Företaget kommer att integreras i Alfa Laval. Försäljningen 2006 uppgick till 200 miljoner kronor och företaget har 100 anställda. Under 2007 förväntas Helpman bidra positivt till vinsten per aktie.
Strukturell tillväxt
Inom ett flertal områden förutser Alfa Laval fortsatt goda möjligheter för tillväxt, baserat på en strukturell förändring av efterfrågan.
 • Globaliseringen ökar behovet av sjötransporter, vilket är gynnsamt för vårt marinsegment. År 2006 var fjärde året i rad med stark efterfrågan från varvsindustrin och orderstocken sträcker sig ända in i 2009.
 • Den ekonomiska tillväxten i Kina och Indien skapar en stor konsumerande medelklass och behov av investeringar, vilket gynnar den globala efterfrågan. Kina är Alfa Lavals näst största marknad efter USA och ett flertal aktiviteter pågår för att ytterligare förstärka koncernens närvaro, både genom organisk tillväxt och förvärv. Med BRIC-länderna avses Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, fyra stora och snabbt växande ekonomier vars BNP-tillväxt överstiger det globala genomsnittet. År 2006 utgjorde de tillsammans 18 procent av koncernens totala orderingång, jämfört med 13 procent år 2002.
 • Teknologiskiften öppnar nya möjligheter, alltifrån att plattvärmeväxlare successivt ersätter tubvärmeväxlare till olika miljöfrämjande applikationer som rengöring av ballastvatten på fartyg eller lastbilars vevhusgaser.
 • Efterfrågan från energi- och energirelaterad industri utgör cirka 40 procent av koncernens orderingång. Höga energipriser, miljöaspekter och förändringar av den globala energipolitiska kartan öppnar många möjligheter för Alfa Laval. Inom områden som olje-och gasutvinning, flytande naturgas (LNG), raffinaderi och petrokemi sker omfattande investeringar i både nya anläggningar och uppgradering av befintliga anläggningar. Inom produktion av bioetanol och bio-diesel har Alfa Laval en stark position. Försäljningen till dessa applikationer har vuxit mycket kraftigt under året. Fjärrkyla växer snabbt genom att länderna på de heta breddgraderna i rask takt ökar levnads-standarden. Generellt finns det ett stort intresse att minska energikonsumtionen, vilket ökar efterfrågan på plattvärmeväxlare.
 • Aktiens utveckling
  Under 2006 steg Alfa Lavals aktie med 80 procent, samtidigt som Stockholmsbörsen som helhet steg med 24 procent och SX20 Industrials, det industriindex som Alfa Laval mäts mot, steg med 30 procent. Sedan noteringen den 17 maj 2002 har Alfa Lavals aktie stigit med 239 procent, samtidigt som Stockholmsbörsen som helhet stigit med 77 procent och SX20 Industrials med 101 procent.
  Utsikter för den närmaste framtiden
  ”Inom de flesta av de marknader, som Alfa Laval tjänar, såväl geografiska som marknadssegment, förväntas en fortsatt mycket stark efterfrågan.”
  (Avgivna vid bokslutskommunikén den 7 februari 2007.)
  Låt mig slutligen rikta ett stort tack till samtliga medarbetare i Alfa Laval-koncernen för ytterligare ett år med mycket goda arbetsinsatser.
  Lund i mars 2007
   
  Lars Renström
  VD och koncernchef
  Himmelskt svalt
  Det otroliga Burj Dubai Tower i Förenade Arabemiraten, som skall hysa exklusiva kontor och bostäder, kommer att bli omkring 800 meter högt och världens högsta byggnad. Byggnaden är under uppförande med en hastighet på en ny våning var fjärde dag och beräknas vara klar 2008.
  Eftersom temperaturen i Dubai kan gå över 40°C är luftkonditioneringen av byggnaden av avgörande betydelse. Plattvärmeväxlare från Alfa Laval skall installeras på olika nivåer för att dela upp kylsystemet i flera mindre kretsar. På så sätt minskas det statiska trycket på all utrustning. Det ger säkrare drift, bättre driftsekonomi och lägre investeringskostnad.
  Petronas Towers 1&2 i Kuala Lumpur. 452* meter. Burj Dubai Tower i Förenade Arabemiraten. 800* meter. Empire State Building i New York. 443* meter. Eiffeltornet i Paris. 324* meter.
         
  *inklusive master      

  SID 8


   
  Alfa Laval skickar ut ett pressmeddelande när bolaget erhållit en order över fem miljoner euro. Under 2006 erhöll Alfa Laval 15 sådana order till ett sammanlagt värde om 1,4 miljarder kronor.
   
  resultaträkningen på 125 miljoner kronor, varav 85 miljoner kronor är nedskrivning av goodwill. Försäljningen kommer att påverka vinsten per aktie positivt 2007.
  I mars 2007 skrev Alfa Laval under ett avtal om att förvärva holländska Helpman. Förvärvet breddar produktsortimentet och synergierna med Alfa Lavals säljorganisation är uppenbara. Helpmans kunder finns inom industriell kylning av jordbruksprodukter, frukt och kött. Företaget har en stark position i Europa och kommer att bli Alfa Lavals produktcenter för industriell kylning med luftvärmeväxlare. Företaget kommer att integreras i Alfa Laval. Försäljningen 2006 uppgick till 200 miljoner kronor och företaget har 100 anställda. Under 2007 förväntas Helpman bidra positivt till vinsten per aktie.
   
  Strukturell tillväxt
  Inom ett flertal områden förutser Alfa Laval fortsatt goda möjligheter för tillväxt, baserat på en strukturell förändring av efterfrågan.
   
 • Globaliseringen ökar behovet av sjötransporter, vilket är gynnsamt för vårt marinsegment. År 2006 var fjärde året i rad med stark efterfrågan från varvsindustrin och orderstocken sträcker sig ända in i 2009.
 • Den ekonomiska tillväxten i Kina och Indien skapar en stor konsumerande medelklass och behov av investeringar, vilket gynnar den globala efterfrågan. Kina är Alfa Lavals näst största marknad efter USA och ett flertal aktiviteter pågår för att ytterligare förstärka koncernens närvaro, både genom organisk tillväxt och förvärv. Med BRIC-länderna avses Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, fyra stora och snabbt växande ekonomier vars BNP-tillväxt överstiger det globala genomsnittet. År 2006 utgjorde de tillsammans 18 procent av koncernens totala orderingång, jämfört med 13 procent år 2002.
 • Teknologiskiften öppnar nya möjligheter, alltifrån att plattvärmeväxlare successivt ersätter tubvärmeväxlare till olika miljöfrämjande applikationer som rengöring av ballastvatten på fartyg eller lastbilars vevhusgaser.
 • Efterfrågan från energi- och energirelaterad industri utgör cirka 40 procent av koncernens orderingång. Höga energipriser, miljöaspekter och förändringar av den globala energipolitiska kartan öppnar många möjligheter för Alfa Laval. Inom områden som olje-och gasutvinning, flytande naturgas (LNG), raffinaderi och petrokemi sker omfattande investeringar i både nya anläggningar och uppgradering av befintliga anläggningar. Inom produktion av bioetanol och bio-diesel har Alfa Laval en stark position. Försäljningen till dessa applikationer har vuxit mycket kraftigt under året. Fjärrkyla växer snabbt genom att länderna på de heta breddgraderna i rask takt ökar levnads-standarden. Generellt finns det ett stort intresse att minska energikonsumtionen, vilket ökar efterfrågan på plattvärmeväxlare.
 •  
  Aktiens utveckling
  Under 2006 steg Alfa Lavals aktie med 80 procent, samtidigt som Stockholmsbörsen som helhet steg med 24 procent och SX20 Industrials, det industriindex som Alfa Laval mäts mot, steg med 30 procent. Sedan noteringen den 17 maj 2002 har Alfa Lavals aktie stigit med 239 procent, samtidigt som Stockholmsbörsen som helhet stigit med 77 procent och SX20 Industrials med 101 procent.
   
  Utsikter för den närmaste framtiden
  ”Inom de flesta av de marknader, som Alfa Laval tjänar, såväl geografiska som marknadssegment, förväntas en fortsatt mycket stark efterfrågan.”
  (Avgivna vid bokslutskommunikén den 7 februari 2007.)
  Låt mig slutligen rikta ett stort tack till samtliga medarbetare i Alfa Laval-koncernen för ytterligare ett år med mycket goda arbetsinsatser.
   
  Lund i mars 2007
   
  Lars Renström
  VD och koncernchef

  Page 9

   
  Himmelskt svalt
  Det otroliga Burj Dubai Tower i Förenade Arabemiraten, som skall hysa exklusiva kontor och bostäder, kommer att bli omkring 800 meter högt och världens högsta byggnad. Byggnaden är under uppförande med en hastighet på en ny våning var fjärde dag och beräknas vara klar 2008.
  Eftersom temperaturen i Dubai kan gå över 40°C är luftkonditioneringen av byggnaden av avgörande betydelse. Plattvärmeväxlare från Alfa Laval skall installeras på olika nivåer för att dela upp kylsystemet i flera mindre kretsar. På så sätt minskas det statiska trycket på all utrustning. Det ger säkrare drift, bättre driftsekonomi och lägre investeringskostnad.
   
  Petronas Towers 1&2 i Kuala Lumpur. 452* meter. Burj Dubai Tower i Förenade Arabemiraten. 800* meter. Empire State Building i New York. 443* meter. Eiffeltornet i Paris. 324* meter.
         
  *inklusive master