Moderbolagets balansräkning
Belopp i MSEK Not 2006 2005
TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
     
Andelar i koncernföretag 18 4 668,7 4 460,9
       
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
     
Fordringar hos koncernföretag   2 080,5 158,4
Övriga fordringar   2,4 2,2
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader   0,3 0,3
    2 083,2 160,9
       
Kassa och bank   - -
Summa omsättningstillgångar   2 083,2 160,9
       
SUMMA TILLGÅNGAR   6 751,9 4 621,8
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
       
Eget kapital
Bundet eget kapital
     
Aktiekapital, 111 671 993 aktier   1 116,7 1 116,7
Reservfond   1 269,8 1 269,8
    2 386,5 2 386,5
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst   1 995,5 1 859,2
Årets resultat   1 811,4 -30,4
    3 806,9 1 828,8
       
Totalt eget kapital   6 193,4 4 215,3
       
obeskattade reserver      
Periodiseringsfond, tax 2005   80,4 80,4
Periodiseringsfond, tax 2006   25,0 25,0
Periodiseringsfond, tax 2007   254,4 -
    359,8 105,4
       
Kortfristiga skulder      
Skulder till koncernföretag   32,7 279,2
Leverantörsskulder   0,6 0,7
Skatteskulder   165,4 21,0
Övriga skulder 28 - 0,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   - 0,0
    198,7 301,1
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   6 751,9 4 621,8
       
POSTER INOM LINJEN
ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
     
STÄLLDA SÄKERHETER   Inga Inga
ANSVARSFÖRBINDELSER (för dotterbolags räkning)      
Fullgörandegarantier   12,3 13,4
Förändringar i moderbolagets egna kapital
Moderbolaget Alfa Laval AB (publ) Aktiekapital Överkursfond Reservfond Fritt eget kapital Totalt
Enligt balansräkningen 31.12.2003 1 116,7 2 769,8 - 1 069,0 4 955,5
           
2004          
Utdelningar - - - -446,7 -446,7
Koncernbidrag - - - 340,3 340,3
Skatt avseende mottaget koncernbidrag - - - -95,3 -95,3
Nettoresultat 2004 - - - -59,8 -59,8
Enligt balansräkningen 31.12.2004 1 116,7 2 769,8 - 807,5 4 694,0
           
2005          
Nedsättning av överkursfond - -1 500,0 - 1 500,0 -
Överföring till reservfond - -1 269,8 1 269,8 - -
Utdelningar - - - -530,4 -530,4
Koncernbidrag - - - 114,0 114,0
Skatt avseende mottaget koncernbidrag - - - -31,9 -31,9
Nettoresultat 2005 - - - -30,4 -30,4
Enligt balansräkningen 31.12.2005 1 116,7 - 1 269,8 1 828,8 4 215,3
           
2006          
Utdelningar - - - -569,5 -569,5
Koncernbidrag - - - 1 022,5 1 022,5
Skatt avseende mottaget koncernbidrag - - - -286,3 -286,3
Nettoresultat 2006 - - - 1 811,4 1 811,4
Enligt balansräkningen 31.12.2006 1 116,7 - 1 269,8 3 806,9 6 193,4
Aktiekapitalet om SEK 1 116 719 930 (1 116 719 930) fördelas på 111 671 993 (111 671 993) aktier.
Den ordinarie årsstämman 2005 beslutade att den dåvarande överkursfonden inom det bundna egna kapitalet i Alfa Laval AB (publ) skulle nedsättas med MSEK 1 500,0 och att beloppet skulle överföras till en fri fond. Nedsättningen har godkänts av tingsrätten.
Den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006 innebar att medel som tillförts överkursfonden före den 1 januari 2006 skall överföras till reservfonden.

SID 60


Moderbolagets balansräkning
 

Belopp i MSEK Not 2006 2005
TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
     
Andelar i koncernföretag 18 4 668,7 4 460,9
       
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
     
Fordringar hos koncernföretag   2 080,5 158,4
Övriga fordringar   2,4 2,2
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader   0,3 0,3
    2 083,2 160,9
       
Kassa och bank   - -
Summa omsättningstillgångar   2 083,2 160,9
       
SUMMA TILLGÅNGAR   6 751,9 4 621,8
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
       
Eget kapital
Bundet eget kapital
     
Aktiekapital, 111 671 993 aktier   1 116,7 1 116,7
Reservfond   1 269,8 1 269,8
    2 386,5 2 386,5
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst   1 995,5 1 859,2
Årets resultat   1 811,4 -30,4
    3 806,9 1 828,8
       
Totalt eget kapital   6 193,4 4 215,3
       
obeskattade reserver      
Periodiseringsfond, tax 2005   80,4 80,4
Periodiseringsfond, tax 2006   25,0 25,0
Periodiseringsfond, tax 2007   254,4 -
    359,8 105,4
       
Kortfristiga skulder      
Skulder till koncernföretag   32,7 279,2
Leverantörsskulder   0,6 0,7
Skatteskulder   165,4 21,0
Övriga skulder 28 - 0,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   - 0,0
    198,7 301,1
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   6 751,9 4 621,8
       
POSTER INOM LINJEN
ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
     
STÄLLDA SÄKERHETER   Inga Inga
ANSVARSFÖRBINDELSER (för dotterbolags räkning)      
Fullgörandegarantier   12,3 13,4
 
Förändringar i moderbolagets egna kapital
 

Moderbolaget Alfa Laval AB (publ) Aktiekapital Överkursfond Reservfond Fritt eget kapital Totalt
Enligt balansräkningen 31.12.2003 1 116,7 2 769,8 - 1 069,0 4 955,5
           
2004          
Utdelningar - - - -446,7 -446,7
Koncernbidrag - - - 340,3 340,3
Skatt avseende mottaget koncernbidrag - - - -95,3 -95,3
Nettoresultat 2004 - - - -59,8 -59,8
Enligt balansräkningen 31.12.2004 1 116,7 2 769,8 - 807,5 4 694,0
           
2005          
Nedsättning av överkursfond - -1 500,0 - 1 500,0 -
Överföring till reservfond - -1 269,8 1 269,8 - -
Utdelningar - - - -530,4 -530,4
Koncernbidrag - - - 114,0 114,0
Skatt avseende mottaget koncernbidrag - - - -31,9 -31,9
Nettoresultat 2005 - - - -30,4 -30,4
Enligt balansräkningen 31.12.2005 1 116,7 - 1 269,8 1 828,8 4 215,3
           
2006          
Utdelningar - - - -569,5 -569,5
Koncernbidrag - - - 1 022,5 1 022,5
Skatt avseende mottaget koncernbidrag - - - -286,3 -286,3
Nettoresultat 2006 - - - 1 811,4 1 811,4
Enligt balansräkningen 31.12.2006 1 116,7 - 1 269,8 3 806,9 6 193,4
 
Aktiekapitalet om SEK 1 116 719 930 (1 116 719 930) fördelas på 111 671 993 (111 671 993) aktier.
Den ordinarie årsstämman 2005 beslutade att den dåvarande överkursfonden inom det bundna egna kapitalet i Alfa Laval AB (publ) skulle nedsättas med MSEK 1 500,0 och att beloppet skulle överföras till en fri fond. Nedsättningen har godkänts av tingsrätten.
Den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006 innebar att medel som tillförts överkursfonden före den 1 januari 2006 skall överföras till reservfonden.