Styrelsen och verkställande direktören för Alfa Laval AB (publ) får härmed avge sin årsredovisning för verksamhetsåret 2006.
Alfa Laval AB är ett publikt aktiebolag. Bolagets säte är i Lund och bolaget är registrerat i Sverige under organisations-nummer 556587-8054. Huvudkontoret har besöksadressen Rudeboksvägen 1 i Lund och postadressen Box 73, 221 00 Lund, Sverige. Alfa Lavals hemsida är: www.alfalaval.com.
Finansiella rapporter
Följande delar av årsredovisningen är finansiella rapporter: förvaltningsberättelsen, tioårsöversikten, kassaflödesanalysen, resultaträkningen, balansräkningen, eget kapitalräkningen för både koncernen och moderbolaget samt notapparaten. Samtliga dessa har reviderats av revisorerna. Övriga delar av årsredovisningen har granskats översiktligt av revisorerna.
Ägare och legal struktur
Alfa Laval AB (publ) utgör moderbolag för Alfa Laval-koncernen.
Bolaget hade 12 178 (10 964) aktieägare den 31 december 2006. Den största ägaren är Tetra Laval B.V., Nederländerna som äger 17,7 (17,7) procent. Efter den största ägaren kommer nio institutionella placerare med ägarandelar mellan 10,1 till 1,5 procent. Dessa tio största ägare innehar 51,2 (50,7) procent av aktierna.
Verksamhet
Alfa Laval-koncernen bedriver utveckling, produktion och försäljning av produkter och anläggningar baserat på tre huvudteknologier: separering/filtrering, värmeöverföring och flödeshantering. Alfa Lavals primära segment är de två divisionerna – ”Equipment” respektive ”Process Technology”, där försäljnings-och marknadsföringsaktiviteterna sker. Divisionerna baseras på tio kundsegment. Kunderna till Equipment-divisionen köper produkter, medan kunderna till Process Technology-divisionen köper system för processapplikationer. Koncernen har därutöver en gemensam funktion ”Operations” för inköp, produktion och logistik. Koncernens sekundära segmentsindelning är i geografiska marknader.
Väsentliga risker och osäkerhets-faktorer
De huvudsakliga risker och osäkerhets-faktorer som koncernen står inför har att göra med prisutvecklingen och tillgången
på strategiska metaller, försvagningen i kursen för den amerikanska dollarn och när den konjunkturstyrda nedgången i efterfrågan på företagets produkter kommer och hur stor nedgången blir. För ytterligare information, se avsnitten om finansiella och operationella risker och avsnittet om redovisningsprinciper som är kritiska för bolagets resultat och ställning, avsnittet om huvudsakliga källor till osäkerhet i uppskattningar och avsnittet om bedömningar under redovisningsprinciperna.
Publikt erbjudande att köpa ytterligare 26 procent i Alfa Laval (India) Ltd
I en pressrelease den 26 februari 2007 tillkännagav Alfa Laval ett publikt erbjudande att öka sitt ägande i Alfa Laval (India) Ltd. Alfa Laval äger för närvarande 64 procent av aktierna i Alfa Laval (India) Ltd, som är noterat på aktiebörsen i Mumbai och har cirka 11 000 aktieägare. Fem finansiella investerare äger cirka 16 procent av det totala antalet aktier. Genom ett publikt erbjudande om 875 rupier per aktie vill Alfa Laval nå en ägarandel om 90 procent av bolaget. Erbjudandet avser cirka 4,7 miljoner aktier och representerar ett totalt värde på cirka MSEK 700. Hela processen beräknas vara avslutad under juni månad i år.
Alfa Laval har varit närvarande i Indien sedan 1937. Under 2006 hade Alfa Laval (India) Ltd. en orderingång på cirka MSEK 900 och antalet anställda var cirka 1 000. Under senare år har Alfa Laval även etablerat ett helägt bolag i Indien som utför konstruktionstjänster för koncernen.
Företagsförvärv
I en pressrelease den 23 september 2005 meddelade Alfa Laval att bolaget skrivit avtal om att förvärva 100 procent av Tranter PHE av den amerikanska koncernen Dover Corporation. I en pressrelease den 6 mars 2006 meddelade Alfa Laval att förvärvet av Tranter PHE godkänts av konkurrensmyndigheterna och därmed kunnat slutföras. Efter justering för förändringar i rörelsekapitalet uppgår köpeskillingen till MUSD 150,4 kontant. Kostnaderna direkt hänförliga till förvärvet av Tranter (arvoden för advokater, due diligence och rådgivningsbiträde) kommer i tillägg till detta och har uppgått till MUSD 3,2. Efter avdrag för övertagna lik-
vida tillgångar uppgick påverkan på kassaflödet till MSEK -1 216,5. Av skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade nettotillgångarna allokerades MSEK 16,7 till byggnader, MSEK 179,8 till patent och ej patenterat kunnande, MSEK 265,5 till varumärket Tranter och MSEK 6,4 till upparbetad vinst i produkter i arbete, medan resterande del om MSEK 551,4 hänfördes till goodwill. Goodwillen hänför sig till bedömda synergier i inköp, logistik och allmänna omkostnader. Värdet på goodwillen är fortfarande preliminärt. Övervärdet i patent och icke patenterat kunnande skrivs av under 10 år och övervärdet i varumärket skrivs av under 20 år. Övervärdet för upparbetad vinst i produkter i arbete kostnadsfördes under 2006. Tranter utgör en väsentlig konkurrent framförallt i USA och förvärvet möjliggör en ”double branding” strategi huvudsakligen visavi den amerikanska marknaden.
Förvärvet finansierades genom ett bilateralt banklån om MEUR 25 och en riktad låneemission i USA om MUSD 110. Företaget hade 2005 cirka 450 anställda inom forskning & utveckling, tillverkning och försäljning över hela världen.
Tranter ingår i Alfa Laval koncernen från den 1 mars 2006. Påverkan från förvärvet på resultaträkningen och kassaflödesanalysen är således bara för 10 månaders verksamhet. Tranter redovisas som en integrerad del av Equipment- och Process Technology-divisionerna, men verkar som en fristående försäljningskanal. Tranters nettoomsättning och justerade EBITA för de första tio månaderna uppgår till MSEK 981,0 respektive MSEK 148,1. Om Tranter hade förvärvats den 1 januari 2006 hade motsvarande siffror varit MSEK 1 141,2 respektive MSEK 171,1.
Under första kvartalet 2006 förvärvade Alfa Laval enheten för fruktberedning från Tetra Pak för MSEK 10,2. Verksamheten har färre än 10 anställda och en omsättning om cirka MSEK 45 per år.
Den 15 februari 2005 förvärvades 100 procent av Packinox S.A. i Frankrike för MSEK 542,3. Kostnaderna direkt hänförliga till förvärvet av Packinox (arvoden för advokater, due diligence och rådgivningsbiträde) kom i tillägg till detta och uppgick till MSEK 9,0. Efter avdrag för övertagna likvida tillgångar uppgick påverkan på kassaflödet till MSEK -504,7.
Av skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade nettotillgångarna allokerades MSEK 103,6 till patent och ej patenterat kunnande, MSEK 192,1 till varumärket Packinox och MSEK 6,8 till upparbetad vinst i produkter i arbete, medan resterande del om MSEK 264,7 hänfördes till goodwill. Goodwillen hänförde sig till bedömda synergier i inköp, logistik och allmänna omkostnader. Övervärdet i patent och icke patenterat kunnande skrivs av under 10 år och över-värdet i varumärket skrivs av under 20 år. Övervärdet för upparbetad vinst i produkter i arbete kostnadsfördes under 2005. Packinox är världsledande tillverkare av stora svetsade plattvärmeväxlare för olje-och gas- samt raffinaderiapplikationer. Packinox verksamhet kännetecknas av ett begränsat antal stora projekt och företaget hade 2005 en försäljning om MSEK 495,5, en justerad EBITA om MSEK 114,1 och 152 anställda inom utveckling, tillverkning och försäljning.
För alla dessa förvärv redovisas de förvärvade tillgångarna och skulderna i not 24 och allokeringen av övervärden och den resulterande goodwillen redovisas i not 15.
Avyttring av verksamheter
I ett pressmeddelande den 13 december 2006 meddelade Alfa Laval att företaget har tagit det strategiska beslutet att avyttra projektdelen av sin verksamhet inom bioteknikindustrin. Företaget har tecknat ett avtal med ledningen för verksamheten om en avyttring. Den primära orsaken till avyttringen är att projektdelen för applikationer inom bioteknikindustrin, som bland annat innehåller processteknik och validering, har en begränsad anknytning till Alfa Lavals kärnaffär, det vill säga specialprodukter och processtekniska lösningar baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Avyttringen bedöms inte ha någon negativ inverkan på Alfa Lavals Life Science affär. Omsättningen för den avyttrade enheten är drygt MSEK 100 och den sysselsätter cirka 110 personer. Affären avslutades den 29 december 2006. Avyttringen har medfört en engångseffekt i resultaträkningen för det fjärde kvartalet 2006 på totalt MSEK -125,5.
Den 5 december 2003 undertecknades ett inkråmsavtal mellan dotterbolaget Tri-Lad Inc i Kanada och den lokala företagsledningen på företaget, där alla icke-finansiella tillgångar såldes till den lokala företagsledningen. Avslutsdatum var den 30 januari 2004. Tri-Lad Inc säljer utrustning till olje- och gasindustrin och låg utanför kärnverksamheten inom Alfa
Laval. Det hade varit till försäljning sedan flera år. Tri-Lad fastigheten såldes per den 12 maj 2004. Avyttringen av Tri-Lad verksamheten genererade en förlust om MSEK -15,0.
Denna avyttring redovisas som jämförelsestörande i not 6 till resultaträkningen.
Stängning av verksamheter
Under 2005 belastades resultatet med kostnader för stängningen av separatorfabriken i Madrid och bioKineticsfabriken i Toronto med MSEK -125,0, såsom jämförelsestörande poster.
Avyttring av fastigheter
Under 2006 har en bit mark i Indien sålts för MSEK 2,1 med en realiserad vinst om MSEK 1,2, två mindre fastigheter i Frankrike sålts för MSEK 2,8 med en realiserad vinst om MSEK 0,9, en lägenhet i Danmark sålts för MSEK 4,2 med en realiserad vinst om MSEK 3,1 och en fastighet i Tyskland sålts för MSEK 3,5 med en realiserad vinst om MSEK 0,4. Andra fastigheter i Belgien, Brasilien, Finland och Frankrike planeras också att avyttras. Marknadsvärdet för dessa fastigheter överstiger det bokförda värdet med cirka MSEK 126,3. Med undantag av fastigheten i Finland använder Alfa Laval emellertid alla dessa fastigheter i sin verksamhet. Den finska fastigheten är belägen i Tuusula i ett industriområde för mindre företag nära Helsingfors flygplats och är på drygt 20 000 m² mark och byggnaderna innefattar kontor (746 m²), verkstad (4 328 m²) och lager (600 m²). Lokalerna står i princip outnyttjade. Ett aktivt försäljningsarbete bedrivs avseende den finska fastigheten och den förväntas kunna säljas inom det närmaste året. Detta innebär att endast denna fastighet har omklassificerats till omsättningstillgång för försäljning.
I augusti 2005 avyttrades cirka 45 procent av marken i Cwmbran i Wales för MSEK 58,0 med en realiserad vinst om MSEK 47,8. I december 2005 avyttrades fastigheten i Richmond i USA för MSEK 95,6 med en realiserad vinst om MSEK 3,3 och några mindre fastigheter i Indien avyttrades för MSEK 1,3 med en realiserad vinst om MSEK 0,6.
Under september 2004 avyttrades fastigheten i Kenosha, USA, för MSEK 45,3, med en realiserad förlust om MSEK -1,7. Den 7 juli 2004 såldes fastigheten i Madrid, Spanien, för MSEK 265,1 med en realisationsvinst om MSEK 47,5. Försäljningen av några mindre fastigheter i Brasilien och Indien resulterade i en realisationsvinst om MSEK 6,4, medan försäljningen av en mindre fastighet i
Danmark resulterade i en realisationsförlust om MSEK -0,5.
Dessa avyttringar redovisas som jämförelsestörande i not 6 till resultaträkningen.
Orderingång
Orderingången uppgick till MSEK 6 671,6 (5 019,9) för fjärde kvartalet. Exklusive växelkursdifferenser var koncernens orderingång 40,5 procent högre än för fjärde kvartalet föregående år. Exklusive förvärvet av Tranter är motsvarande siffra 30,6 procent.
Orderingången uppgick till MSEK 24 018,1 (18 516,3) (15 740,0) under 2006. Exklusive växelkursdifferenser var koncernens orderingång 29,9 procent högre än föregående år. Exklusive förvärvet av Tranter är motsvarande siffra 22,5 procent.
Orderingången från eftermarknaden, ”Parts & Service” har fortsatt att utvecklas positivt under 2006 och ökade med 14,4 procent jämfört med föregående år exklusive växelkursdifferenser. Dess relativa andel av koncernens totala orderingång uppgick till 20,1 (22,8) procent.
Orderstock
Orderstocken per den 31 december 2006 uppgick till MSEK 12 359,5 (7 496,9). Exklusive växelkursdifferenser var order-stocken 64,9 procent högre än order-stocken per utgången av 2005. Exklusive förvärvet av Tranter är motsvarande siffra 50,0 procent.
Nettoomsättning
Alfa Laval koncernens nettoomsättning uppgick till MSEK 6 040,0 (4 683,8) under fjärde kvartalet. Exklusive växelkursdifferenser var nettoomsättningen 35,7 procent högre än för fjärde kvartalet föregående år. Exklusive förvärvet av Tranter är motsvarande siffra 28,8 procent.
Nettoomsättningen uppgick under 2006 till MSEK 19 801,5 (16 330,4) (14 985,8). Exklusive växelkursdifferenser var nettoomsättningen 21,4 procent högre än föregående år. Exklusive förvärvet av Tranter är motsvarande siffra 15,4 procent.
Segmentsrapportering
Alfa Lavals primära segment är de två divisionerna – ”Equipment” respektive ”Process Technology”. Divisionerna baseras på en uppdelning i ett antal kundsegment. Kunderna till Equipment-divisionen köper produkter, medan kunderna till Process Technology-divisionen köper system för processapplikationer. Koncernen har därutöver en gemensam funktion ”Operations” för inköp, produktion och logistik.

SID 44


Styrelsen och verkställande direktören för Alfa Laval AB (publ) får härmed avge sin årsredovisning för verksamhetsåret 2006.
 
Alfa Laval AB är ett publikt aktiebolag. Bolagets säte är i Lund och bolaget är registrerat i Sverige under organisations-nummer 556587-8054. Huvudkontoret har besöksadressen Rudeboksvägen 1 i Lund och postadressen Box 73, 221 00 Lund, Sverige. Alfa Lavals hemsida är: www.alfalaval.com.
 
Finansiella rapporter
Följande delar av årsredovisningen är finansiella rapporter: förvaltningsberättelsen, tioårsöversikten, kassaflödesanalysen, resultaträkningen, balansräkningen, eget kapitalräkningen för både koncernen och moderbolaget samt notapparaten. Samtliga dessa har reviderats av revisorerna. Övriga delar av årsredovisningen har granskats översiktligt av revisorerna.
 
Ägare och legal struktur
Alfa Laval AB (publ) utgör moderbolag för Alfa Laval-koncernen.
Bolaget hade 12 178 (10 964) aktieägare den 31 december 2006. Den största ägaren är Tetra Laval B.V., Nederländerna som äger 17,7 (17,7) procent. Efter den största ägaren kommer nio institutionella placerare med ägarandelar mellan 10,1 till 1,5 procent. Dessa tio största ägare innehar 51,2 (50,7) procent av aktierna.
 
Verksamhet
Alfa Laval-koncernen bedriver utveckling, produktion och försäljning av produkter och anläggningar baserat på tre huvudteknologier: separering/filtrering, värmeöverföring och flödeshantering. Alfa Lavals primära segment är de två divisionerna – ”Equipment” respektive ”Process Technology”, där försäljnings-och marknadsföringsaktiviteterna sker. Divisionerna baseras på tio kundsegment. Kunderna till Equipment-divisionen köper produkter, medan kunderna till Process Technology-divisionen köper system för processapplikationer. Koncernen har därutöver en gemensam funktion ”Operations” för inköp, produktion och logistik. Koncernens sekundära segmentsindelning är i geografiska marknader.
 
Väsentliga risker och osäkerhets-faktorer
De huvudsakliga risker och osäkerhets-faktorer som koncernen står inför har att göra med prisutvecklingen och tillgången
 
på strategiska metaller, försvagningen i kursen för den amerikanska dollarn och när den konjunkturstyrda nedgången i efterfrågan på företagets produkter kommer och hur stor nedgången blir. För ytterligare information, se avsnitten om finansiella och operationella risker och avsnittet om redovisningsprinciper som är kritiska för bolagets resultat och ställning, avsnittet om huvudsakliga källor till osäkerhet i uppskattningar och avsnittet om bedömningar under redovisningsprinciperna.
 
Publikt erbjudande att köpa ytterligare 26 procent i Alfa Laval (India) Ltd
I en pressrelease den 26 februari 2007 tillkännagav Alfa Laval ett publikt erbjudande att öka sitt ägande i Alfa Laval (India) Ltd. Alfa Laval äger för närvarande 64 procent av aktierna i Alfa Laval (India) Ltd, som är noterat på aktiebörsen i Mumbai och har cirka 11 000 aktieägare. Fem finansiella investerare äger cirka 16 procent av det totala antalet aktier. Genom ett publikt erbjudande om 875 rupier per aktie vill Alfa Laval nå en ägarandel om 90 procent av bolaget. Erbjudandet avser cirka 4,7 miljoner aktier och representerar ett totalt värde på cirka MSEK 700. Hela processen beräknas vara avslutad under juni månad i år.
Alfa Laval har varit närvarande i Indien sedan 1937. Under 2006 hade Alfa Laval (India) Ltd. en orderingång på cirka MSEK 900 och antalet anställda var cirka 1 000. Under senare år har Alfa Laval även etablerat ett helägt bolag i Indien som utför konstruktionstjänster för koncernen.
 
Företagsförvärv
I en pressrelease den 23 september 2005 meddelade Alfa Laval att bolaget skrivit avtal om att förvärva 100 procent av Tranter PHE av den amerikanska koncernen Dover Corporation. I en pressrelease den 6 mars 2006 meddelade Alfa Laval att förvärvet av Tranter PHE godkänts av konkurrensmyndigheterna och därmed kunnat slutföras. Efter justering för förändringar i rörelsekapitalet uppgår köpeskillingen till MUSD 150,4 kontant. Kostnaderna direkt hänförliga till förvärvet av Tranter (arvoden för advokater, due diligence och rådgivningsbiträde) kommer i tillägg till detta och har uppgått till MUSD 3,2. Efter avdrag för övertagna lik-
 
vida tillgångar uppgick påverkan på kassaflödet till MSEK -1 216,5. Av skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade nettotillgångarna allokerades MSEK 16,7 till byggnader, MSEK 179,8 till patent och ej patenterat kunnande, MSEK 265,5 till varumärket Tranter och MSEK 6,4 till upparbetad vinst i produkter i arbete, medan resterande del om MSEK 551,4 hänfördes till goodwill. Goodwillen hänför sig till bedömda synergier i inköp, logistik och allmänna omkostnader. Värdet på goodwillen är fortfarande preliminärt. Övervärdet i patent och icke patenterat kunnande skrivs av under 10 år och övervärdet i varumärket skrivs av under 20 år. Övervärdet för upparbetad vinst i produkter i arbete kostnadsfördes under 2006. Tranter utgör en väsentlig konkurrent framförallt i USA och förvärvet möjliggör en ”double branding” strategi huvudsakligen visavi den amerikanska marknaden.
Förvärvet finansierades genom ett bilateralt banklån om MEUR 25 och en riktad låneemission i USA om MUSD 110. Företaget hade 2005 cirka 450 anställda inom forskning & utveckling, tillverkning och försäljning över hela världen.
Tranter ingår i Alfa Laval koncernen från den 1 mars 2006. Påverkan från förvärvet på resultaträkningen och kassaflödesanalysen är således bara för 10 månaders verksamhet. Tranter redovisas som en integrerad del av Equipment- och Process Technology-divisionerna, men verkar som en fristående försäljningskanal. Tranters nettoomsättning och justerade EBITA för de första tio månaderna uppgår till MSEK 981,0 respektive MSEK 148,1. Om Tranter hade förvärvats den 1 januari 2006 hade motsvarande siffror varit MSEK 1 141,2 respektive MSEK 171,1.
Under första kvartalet 2006 förvärvade Alfa Laval enheten för fruktberedning från Tetra Pak för MSEK 10,2. Verksamheten har färre än 10 anställda och en omsättning om cirka MSEK 45 per år.
Den 15 februari 2005 förvärvades 100 procent av Packinox S.A. i Frankrike för MSEK 542,3. Kostnaderna direkt hänförliga till förvärvet av Packinox (arvoden för advokater, due diligence och rådgivningsbiträde) kom i tillägg till detta och uppgick till MSEK 9,0. Efter avdrag för övertagna likvida tillgångar uppgick påverkan på kassaflödet till MSEK -504,7.
 
Av skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade nettotillgångarna allokerades MSEK 103,6 till patent och ej patenterat kunnande, MSEK 192,1 till varumärket Packinox och MSEK 6,8 till upparbetad vinst i produkter i arbete, medan resterande del om MSEK 264,7 hänfördes till goodwill. Goodwillen hänförde sig till bedömda synergier i inköp, logistik och allmänna omkostnader. Övervärdet i patent och icke patenterat kunnande skrivs av under 10 år och över-värdet i varumärket skrivs av under 20 år. Övervärdet för upparbetad vinst i produkter i arbete kostnadsfördes under 2005. Packinox är världsledande tillverkare av stora svetsade plattvärmeväxlare för olje-och gas- samt raffinaderiapplikationer. Packinox verksamhet kännetecknas av ett begränsat antal stora projekt och företaget hade 2005 en försäljning om MSEK 495,5, en justerad EBITA om MSEK 114,1 och 152 anställda inom utveckling, tillverkning och försäljning.
För alla dessa förvärv redovisas de förvärvade tillgångarna och skulderna i not 24 och allokeringen av övervärden och den resulterande goodwillen redovisas i not 15.
 
Avyttring av verksamheter
I ett pressmeddelande den 13 december 2006 meddelade Alfa Laval att företaget har tagit det strategiska beslutet att avyttra projektdelen av sin verksamhet inom bioteknikindustrin. Företaget har tecknat ett avtal med ledningen för verksamheten om en avyttring. Den primära orsaken till avyttringen är att projektdelen för applikationer inom bioteknikindustrin, som bland annat innehåller processteknik och validering, har en begränsad anknytning till Alfa Lavals kärnaffär, det vill säga specialprodukter och processtekniska lösningar baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Avyttringen bedöms inte ha någon negativ inverkan på Alfa Lavals Life Science affär. Omsättningen för den avyttrade enheten är drygt MSEK 100 och den sysselsätter cirka 110 personer. Affären avslutades den 29 december 2006. Avyttringen har medfört en engångseffekt i resultaträkningen för det fjärde kvartalet 2006 på totalt MSEK -125,5.
Den 5 december 2003 undertecknades ett inkråmsavtal mellan dotterbolaget Tri-Lad Inc i Kanada och den lokala företagsledningen på företaget, där alla icke-finansiella tillgångar såldes till den lokala företagsledningen. Avslutsdatum var den 30 januari 2004. Tri-Lad Inc säljer utrustning till olje- och gasindustrin och låg utanför kärnverksamheten inom Alfa
 
Laval. Det hade varit till försäljning sedan flera år. Tri-Lad fastigheten såldes per den 12 maj 2004. Avyttringen av Tri-Lad verksamheten genererade en förlust om MSEK -15,0.
Denna avyttring redovisas som jämförelsestörande i not 6 till resultaträkningen.
 
Stängning av verksamheter
Under 2005 belastades resultatet med kostnader för stängningen av separatorfabriken i Madrid och bioKineticsfabriken i Toronto med MSEK -125,0, såsom jämförelsestörande poster.
 
Avyttring av fastigheter
Under 2006 har en bit mark i Indien sålts för MSEK 2,1 med en realiserad vinst om MSEK 1,2, två mindre fastigheter i Frankrike sålts för MSEK 2,8 med en realiserad vinst om MSEK 0,9, en lägenhet i Danmark sålts för MSEK 4,2 med en realiserad vinst om MSEK 3,1 och en fastighet i Tyskland sålts för MSEK 3,5 med en realiserad vinst om MSEK 0,4. Andra fastigheter i Belgien, Brasilien, Finland och Frankrike planeras också att avyttras. Marknadsvärdet för dessa fastigheter överstiger det bokförda värdet med cirka MSEK 126,3. Med undantag av fastigheten i Finland använder Alfa Laval emellertid alla dessa fastigheter i sin verksamhet. Den finska fastigheten är belägen i Tuusula i ett industriområde för mindre företag nära Helsingfors flygplats och är på drygt 20 000 m² mark och byggnaderna innefattar kontor (746 m²), verkstad (4 328 m²) och lager (600 m²). Lokalerna står i princip outnyttjade. Ett aktivt försäljningsarbete bedrivs avseende den finska fastigheten och den förväntas kunna säljas inom det närmaste året. Detta innebär att endast denna fastighet har omklassificerats till omsättningstillgång för försäljning.
I augusti 2005 avyttrades cirka 45 procent av marken i Cwmbran i Wales för MSEK 58,0 med en realiserad vinst om MSEK 47,8. I december 2005 avyttrades fastigheten i Richmond i USA för MSEK 95,6 med en realiserad vinst om MSEK 3,3 och några mindre fastigheter i Indien avyttrades för MSEK 1,3 med en realiserad vinst om MSEK 0,6.
Under september 2004 avyttrades fastigheten i Kenosha, USA, för MSEK 45,3, med en realiserad förlust om MSEK -1,7. Den 7 juli 2004 såldes fastigheten i Madrid, Spanien, för MSEK 265,1 med en realisationsvinst om MSEK 47,5. Försäljningen av några mindre fastigheter i Brasilien och Indien resulterade i en realisationsvinst om MSEK 6,4, medan försäljningen av en mindre fastighet i

Page 45

 
Danmark resulterade i en realisationsförlust om MSEK -0,5.
Dessa avyttringar redovisas som jämförelsestörande i not 6 till resultaträkningen.
 
Orderingång
Orderingången uppgick till MSEK 6 671,6 (5 019,9) för fjärde kvartalet. Exklusive växelkursdifferenser var koncernens orderingång 40,5 procent högre än för fjärde kvartalet föregående år. Exklusive förvärvet av Tranter är motsvarande siffra 30,6 procent.
Orderingången uppgick till MSEK 24 018,1 (18 516,3) (15 740,0) under 2006. Exklusive växelkursdifferenser var koncernens orderingång 29,9 procent högre än föregående år. Exklusive förvärvet av Tranter är motsvarande siffra 22,5 procent.
Orderingången från eftermarknaden, ”Parts & Service” har fortsatt att utvecklas positivt under 2006 och ökade med 14,4 procent jämfört med föregående år exklusive växelkursdifferenser. Dess relativa andel av koncernens totala orderingång uppgick till 20,1 (22,8) procent.
 
Orderstock
Orderstocken per den 31 december 2006 uppgick till MSEK 12 359,5 (7 496,9). Exklusive växelkursdifferenser var order-stocken 64,9 procent högre än order-stocken per utgången av 2005. Exklusive förvärvet av Tranter är motsvarande siffra 50,0 procent.
 
Nettoomsättning
Alfa Laval koncernens nettoomsättning uppgick till MSEK 6 040,0 (4 683,8) under fjärde kvartalet. Exklusive växelkursdifferenser var nettoomsättningen 35,7 procent högre än för fjärde kvartalet föregående år. Exklusive förvärvet av Tranter är motsvarande siffra 28,8 procent.
Nettoomsättningen uppgick under 2006 till MSEK 19 801,5 (16 330,4) (14 985,8). Exklusive växelkursdifferenser var nettoomsättningen 21,4 procent högre än föregående år. Exklusive förvärvet av Tranter är motsvarande siffra 15,4 procent.
 
Segmentsrapportering
Alfa Lavals primära segment är de två divisionerna – ”Equipment” respektive ”Process Technology”. Divisionerna baseras på en uppdelning i ett antal kundsegment. Kunderna till Equipment-divisionen köper produkter, medan kunderna till Process Technology-divisionen köper system för processapplikationer. Koncernen har därutöver en gemensam funktion ”Operations” för inköp, produktion och logistik.