Översikt Equipment-divisionen
Marknadssegment
Marine & Diesel
Utvecklingen under 2006
Höga nivåer för fjärde året i rad
2006 var ytterligare ett starkt år för varvsindustrin. Antalet kontrakterade fartyg har för fjärde året i rad legat på mycket höga nivåer. Huvuddelen av den marina marknaden finns i Asien. Korea, Japan och Kina representerar 70 procent av världsmarknaden. Alfa Laval flyttar successivt tillverkning av marina produkter närmare den asiatiska marknaden.
Under året har en enhet för montering av höghastighetsseparatorer och en för tillverkning av tankrengöringsprodukter byggts upp i Kina. Trots en allt hårdare
konkurrens har orderingången för marinsegmentet ökat.
Myndigheters högre miljökrav ökar efterfrågan på produkter som kan möta dessa krav. Ett sådant område är ballastvatten. Alfa Laval har ingått ett samarbete med WALLENIUS Water och utvecklat en produkt som renar ballastvatten ombord. Den totala marknaden bedöms vara i miljardklassen och Alfa Lavals mål är att ta den ledande positionen.
Utvecklingen under 2006
Sanitary
Fortsatt förstärkta positioner
Det positiva affärsklimatet har resulterat i en stark tillväxt i hela marknadssegmentet på samtliga geografiska marknader.
Ett flertal intressanta projekt har kommit från mejeriindustrin där Alfa Lavals strategiska partner fortsätter att förstärka sina positioner. Kosmetik- och läkemedelsindustrin har också visat en stark ökning av orderingången.
Segmentet fortsätter att stärka sin position i viktiga snabbväxande marknader som Kina och Indien.
Den utbredda närvaron över hela världen driver försäljningen av samtliga produkter för distributörer, systembyggare och entreprenörer.
Nyligen lanserade Alfa Laval ett helt nytt sortiment av unika ventiler. Det har satt en ny global hygien-standard vilket stödjer försäljningen ytterligare.
Comfort & Refrigeration
Fortsatta bygginvesteringar i Mellanöstern
Den mycket goda orderingången i Mellanöstern fortsatte, drivet av investeringar i infrastruktur.
En högre investeringsnivå inom livsmedel drev upp försäljningen av värmeväxlare för kyla (refrigeration).
Marknadspenetreringen i Östeuropa med luftvärmeväxlare fortsatte under året och har gett en mycket god ordertillväxt.
Asien fortsatte att växa, främst tack vare en ökad närvaro och ett gynnsamt affärsklimat. Speciellt bra var tillväxten i Indien där Alfa Laval genomfört en speciellsatsning.
Värmeväxlaren AlfaNova fortsatte att öppna nya kundområden. Tillväxten har varit god och produkten bedöms ha goda framtidsmöjligheter.
OEM (Original Equipment Manufacturer)
Försäljningen till värmepumpar breder ut sig
Höga energipriser ger en god tillväxt inom värmeväxlare till värmepumpar. Värmepumpar är nu inte längre bara en nordisk företeelse utan ökar i såväl övriga Europa som Asien.
De höga energipriserna har även gynnat tillväxten av energisnåla anläggningar för luftkonditionering, vilket främjar Alfa Lavals kompakta och effektiva lösningar. I kombination med en varm sommar skapade detta en stark efterfrågan på värmeväxlare för luftkonditionering.
Det breda produktsortimentet mot motorindustrin fortsätter att vara framgångsrikt. Några strategiska order placerades under 2006 och tillväxten är fortsatt god.
Tillväxten för små och medelstora kunder är också god och ligger i linje med Alfa Lavals ökade fokusering på dessa kunder.
Fluids & Utility
Fortsatt god utveckling på många marknader
Segmentet har haft god tillväxt på de flesta geografiska marknader där speciellt Norden, USA, Tyskland, Japan och Italien har utvecklats ännu bättre än förra året. Det är framför allt marknaden för plattvärmeväxlare som driver tillväxten med ökad orderingång från maskin- och systembyggare.
Segmentets fortsatta satsning på hydraulikmarknaden har gett bra resultat vilket stärkt Alfa Lavals marknadspositioner.
Inom verksamheten att förse den metallbearbetande industrin med nya användarvänliga separationssystem har lanseringen av det nya AlfaPure-sortimentet varit en fortsatt viktig aktivitet. Även de mindre separationssystemen har lanserat nya generationer på marknaden.
De partneravtal som tidigare ingåtts har under året uppvisat gott resultat.
Parts & Service (Eftermarknad)
Intressant ökning i Ryssland
Eftermarknaden har fortsatt att växa inom samtliga segment och geografiska regioner. Intressant utveckling i de snabbväxande länderna där framför allt Ryssland ökade kraftigt.
Alfa Lavals väl utbyggda servicenätverk är en stor konkurrensfördel som gynnar såväl nyförsäljning som eftermarknad. Det viktiga marinsegmentet utvecklades mycket bra, bland annat tack vare en ny
produkt, ”Harbour-support”, som innebär att en serviceingenjör från Alfa Laval går ombord på fartyget och ser över separatorer och värmeväxlare i förebyggande syfte.
Även Comfort & Refrigeration visade en god tillväxt med underhåll av framför allt fjärrvärme och fjärrkyla som de största produkterna.
Andel av divisionens
Orderutvecklingen Geografisk fördelning (orderingång)
orderingång Verksamheten
Alfa Lavals produkter används bland annat för rening av tankar, slam, oljehaltigt vatten, bränn- och smörjoljor, kylning av motorer samt framställning av färskvatten. Kunderna är skeppsvarv och tillverkare av dieselmotorer. Cirka två tredjedelar av världens fartyg har någon av Alfa Lavals produkter ombord.
På kundlistan finns till exempel Hyundai, Mitsubishi Heavy Industry, Fincantieri, Wärtsilä och MAN/B&W.
Alfa Lavals produkter används för att producera flytande och viskösa livsmedel, läkemedel och hygienprodukter. Kunderna finns i dryckes-, mejeri-, livsmedels-, läkemedels- och bioteknikindustrin. Alla med mycket höga krav på hygien och säkerhet.
Största kund är Tetra Pak, en ledande leverantör av process- och förpackningssystem för livsmedelsindustrin.
I första hand säljs värmeväxlare för användning i system för fjärrvärme och kyla, luftkonditionering av fabriker, kontor och butiks-komplex. Andra stora användningsområden är att hålla kyl- och frysdiskar och isbanor vid rätt temperatur.
Kunderna är allt från stora multinationella företag till små lokala installationsföretag. Exempel på kunder är Climespace, York, Mycom och Uppsala Energi. Östra Europa, med stora fjärrvärme-system, är en viktig och växande marknad.
Kunderna inom segmentet är till exempel tillverkare av luftkonditioneringssystem, luftkompressorer, lufttorkare, dieselmotorer och gaspannor. Kunderna integrerar Alfa Lavals produkter, ofta lödda värmeväxlare, i sina produkter.
Alfa Lavals strategi är att bilda partnerskap med kunderna för att gemensamt utveckla nya produkter.
Exempel på kunder är Vaillant, Caterpillar och Carrier.
Alfa Lavals plattvärmeväxlare optimerar energianvändning och säkerställer temperaturreglering. I sin produktion använder de flesta industrier olika typer av dyrbara vätskor. Separatorerna renar dessa vätskor så att de kan återanvändas, vilket sänker driftskostnaderna och skyddar miljön.
Bland kunderna – som framförallt finns inom bil-, metallbearbetnings- och hydraulikindustrin – finns Ford, Airbus, Michelin, Dacke PMC och Bosch Rexroth.
Kunderna finns inom samtliga av divisionens segment, förutom OEM.
Eftermarknaden är ett prioriterat område och en övergripande strategi är att utveckla och expandera reservdels- och serviceverksamheten. Den tillför kundnytta, knyter kunderna närmare Alfa Laval och är mindre konjunkturkänslig. Genom att skapa kontinuerliga kundkontakter ger den draghjälp åt nyförsäljningen. Läs mer på sidorna 22-23.

SID 30


Översikt Equipment-divisionen
 
Marknadssegment
Marine & Diesel
 
Utvecklingen under 2006
 
Höga nivåer för fjärde året i rad
2006 var ytterligare ett starkt år för varvsindustrin. Antalet kontrakterade fartyg har för fjärde året i rad legat på mycket höga nivåer. Huvuddelen av den marina marknaden finns i Asien. Korea, Japan och Kina representerar 70 procent av världsmarknaden. Alfa Laval flyttar successivt tillverkning av marina produkter närmare den asiatiska marknaden.
Under året har en enhet för montering av höghastighetsseparatorer och en för tillverkning av tankrengöringsprodukter byggts upp i Kina. Trots en allt hårdare
 
konkurrens har orderingången för marinsegmentet ökat.
Myndigheters högre miljökrav ökar efterfrågan på produkter som kan möta dessa krav. Ett sådant område är ballastvatten. Alfa Laval har ingått ett samarbete med WALLENIUS Water och utvecklat en produkt som renar ballastvatten ombord. Den totala marknaden bedöms vara i miljardklassen och Alfa Lavals mål är att ta den ledande positionen.
 
Utvecklingen under 2006
 
Sanitary
 
Fortsatt förstärkta positioner
Det positiva affärsklimatet har resulterat i en stark tillväxt i hela marknadssegmentet på samtliga geografiska marknader.
Ett flertal intressanta projekt har kommit från mejeriindustrin där Alfa Lavals strategiska partner fortsätter att förstärka sina positioner. Kosmetik- och läkemedelsindustrin har också visat en stark ökning av orderingången.
 
Segmentet fortsätter att stärka sin position i viktiga snabbväxande marknader som Kina och Indien.
Den utbredda närvaron över hela världen driver försäljningen av samtliga produkter för distributörer, systembyggare och entreprenörer.
Nyligen lanserade Alfa Laval ett helt nytt sortiment av unika ventiler. Det har satt en ny global hygien-standard vilket stödjer försäljningen ytterligare.
 
Comfort & Refrigeration
 
Fortsatta bygginvesteringar i Mellanöstern
Den mycket goda orderingången i Mellanöstern fortsatte, drivet av investeringar i infrastruktur.
En högre investeringsnivå inom livsmedel drev upp försäljningen av värmeväxlare för kyla (refrigeration).
Marknadspenetreringen i Östeuropa med luftvärmeväxlare fortsatte under året och har gett en mycket god ordertillväxt.
 
Asien fortsatte att växa, främst tack vare en ökad närvaro och ett gynnsamt affärsklimat. Speciellt bra var tillväxten i Indien där Alfa Laval genomfört en speciellsatsning.
Värmeväxlaren AlfaNova fortsatte att öppna nya kundområden. Tillväxten har varit god och produkten bedöms ha goda framtidsmöjligheter.
 
OEM (Original Equipment Manufacturer)
 
Försäljningen till värmepumpar breder ut sig
Höga energipriser ger en god tillväxt inom värmeväxlare till värmepumpar. Värmepumpar är nu inte längre bara en nordisk företeelse utan ökar i såväl övriga Europa som Asien.
De höga energipriserna har även gynnat tillväxten av energisnåla anläggningar för luftkonditionering, vilket främjar Alfa Lavals kompakta och effektiva lösningar. I kombination med en varm sommar skapade detta en stark efterfrågan på värmeväxlare för luftkonditionering.
 
Det breda produktsortimentet mot motorindustrin fortsätter att vara framgångsrikt. Några strategiska order placerades under 2006 och tillväxten är fortsatt god.
Tillväxten för små och medelstora kunder är också god och ligger i linje med Alfa Lavals ökade fokusering på dessa kunder.
 
Fluids & Utility
 
Fortsatt god utveckling på många marknader
Segmentet har haft god tillväxt på de flesta geografiska marknader där speciellt Norden, USA, Tyskland, Japan och Italien har utvecklats ännu bättre än förra året. Det är framför allt marknaden för plattvärmeväxlare som driver tillväxten med ökad orderingång från maskin- och systembyggare.
Segmentets fortsatta satsning på hydraulikmarknaden har gett bra resultat vilket stärkt Alfa Lavals marknadspositioner.
 
Inom verksamheten att förse den metallbearbetande industrin med nya användarvänliga separationssystem har lanseringen av det nya AlfaPure-sortimentet varit en fortsatt viktig aktivitet. Även de mindre separationssystemen har lanserat nya generationer på marknaden.
De partneravtal som tidigare ingåtts har under året uppvisat gott resultat.
 
Parts & Service (Eftermarknad)
 
Intressant ökning i Ryssland
Eftermarknaden har fortsatt att växa inom samtliga segment och geografiska regioner. Intressant utveckling i de snabbväxande länderna där framför allt Ryssland ökade kraftigt.
Alfa Lavals väl utbyggda servicenätverk är en stor konkurrensfördel som gynnar såväl nyförsäljning som eftermarknad. Det viktiga marinsegmentet utvecklades mycket bra, bland annat tack vare en ny
 
produkt, ”Harbour-support”, som innebär att en serviceingenjör från Alfa Laval går ombord på fartyget och ser över separatorer och värmeväxlare i förebyggande syfte.
Även Comfort & Refrigeration visade en god tillväxt med underhåll av framför allt fjärrvärme och fjärrkyla som de största produkterna.
 
Andel av divisionens
 
Orderutvecklingen Geografisk fördelning (orderingång)
 
orderingång Verksamheten
 
 
Alfa Lavals produkter används bland annat för rening av tankar, slam, oljehaltigt vatten, bränn- och smörjoljor, kylning av motorer samt framställning av färskvatten. Kunderna är skeppsvarv och tillverkare av dieselmotorer. Cirka två tredjedelar av världens fartyg har någon av Alfa Lavals produkter ombord.
På kundlistan finns till exempel Hyundai, Mitsubishi Heavy Industry, Fincantieri, Wärtsilä och MAN/B&W.
 
 
 
Alfa Lavals produkter används för att producera flytande och viskösa livsmedel, läkemedel och hygienprodukter. Kunderna finns i dryckes-, mejeri-, livsmedels-, läkemedels- och bioteknikindustrin. Alla med mycket höga krav på hygien och säkerhet.
Största kund är Tetra Pak, en ledande leverantör av process- och förpackningssystem för livsmedelsindustrin.
 
 
 
I första hand säljs värmeväxlare för användning i system för fjärrvärme och kyla, luftkonditionering av fabriker, kontor och butiks-komplex. Andra stora användningsområden är att hålla kyl- och frysdiskar och isbanor vid rätt temperatur.
Kunderna är allt från stora multinationella företag till små lokala installationsföretag. Exempel på kunder är Climespace, York, Mycom och Uppsala Energi. Östra Europa, med stora fjärrvärme-system, är en viktig och växande marknad.
 
 
 
Kunderna inom segmentet är till exempel tillverkare av luftkonditioneringssystem, luftkompressorer, lufttorkare, dieselmotorer och gaspannor. Kunderna integrerar Alfa Lavals produkter, ofta lödda värmeväxlare, i sina produkter.
Alfa Lavals strategi är att bilda partnerskap med kunderna för att gemensamt utveckla nya produkter.
Exempel på kunder är Vaillant, Caterpillar och Carrier.
 
 
 
Alfa Lavals plattvärmeväxlare optimerar energianvändning och säkerställer temperaturreglering. I sin produktion använder de flesta industrier olika typer av dyrbara vätskor. Separatorerna renar dessa vätskor så att de kan återanvändas, vilket sänker driftskostnaderna och skyddar miljön.
Bland kunderna – som framförallt finns inom bil-, metallbearbetnings- och hydraulikindustrin – finns Ford, Airbus, Michelin, Dacke PMC och Bosch Rexroth.
 
 
 
Kunderna finns inom samtliga av divisionens segment, förutom OEM.
Eftermarknaden är ett prioriterat område och en övergripande strategi är att utveckla och expandera reservdels- och serviceverksamheten. Den tillför kundnytta, knyter kunderna närmare Alfa Laval och är mindre konjunkturkänslig. Genom att skapa kontinuerliga kundkontakter ger den draghjälp åt nyförsäljningen. Läs mer på sidorna 22-23.