Innehåll
Robusta kontrollsystem grunden för hur Alfa Laval styrs 101
Bolagsstyrning i Alfa Laval 101
Bolagsordning 102
Årsstämma 102
Beslut vid ordinarie årsstämma 2006 102
Extra bolagsstämma 102
Valberedning 102
Valberedning för årsstämman 2007 102
Nomineringsprocess 103
Styrelsen och dess arbete 103
Styrelsens ansvar 103
Styrelsens arbetsordning 103
Styrelsens ordförande 103
Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten 103
Oberoende ledamöter 104
Styrelsens arbete 2006 104
Revisionsutskottet 104
Ersättningsutskottet 104
Utvärdering av styrelsens arbete 104
Arvodering av styrelsen 104
Verkställande ledning 104
Ersättning, fast och rörlig 105
Pensioner 105
Avgångsvederlag/Uppsägning 105
Finansiell rapportering 105
Policydokument 105
Intern kontroll 105
Internrevision 105
Riskhantering 105
Revision och revisorer 105
Ersättning till revisorer 106
Styrelsens rapport om intern kontroll för räkenskapsåret 2006 106
Styrelse och revisorer 108
Ledningsgrupp 110
Bolagsstyrningsrapport 2006
Robusta kontrollsystem grunden för hur Alfa Laval styrs
Detta är tredje året som Alfa Laval mer i detalj presenterar hur bolaget styrs. Det är ett sätt att visa att bolaget uppfyller de krav på god ledning och styrning som förväntas. Genom denna bolagsstyrningsrapport ökar transparensen och det blir lättare för aktieägare och andra intressenter att bedöma hur företagets styrelse och högsta ledning tagit det ansvar som förtroendet från ägarna innebär. Det är också ett bra sätt att visa att Alfa Laval har en hög kvalitet i arbetet kring bland annat valberedning, årsstämma och styrelsearbete. Rapporten visar att det finns robusta kontrollsystem för aktieägarnas inflytande över bolaget och bolagets styrelse samt hur styrelsen i sin tur styr bolagets högsta ledning.
Alfa Laval har under året ytterligare arbetat för att säkerställa god etik i organisationen. Styrelsen har enligt den svenska koden för bolagsstyrning att se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande. Den har tagit detta ansvar genom att bland annat se till att bolagets affärsprinciper utvecklas vidare och formulerat vilka övergripande värden som Alfa Laval står för. Målet är att dessa principer och värden ska genomsyra hela Alfa Lavals organisation, inverka positivt på relationerna med de viktigaste intressenterna och bidra till att ytterligare stärka förtroendet för Alfa Laval.
Denna bolagsstyrningsrapport bygger på ”Svensk kod för bolagsstyrning”, som bland annat inkluderar att till årsredovisningen foga en bolagsstyrningsrapport.
Lund i mars 2007 Anders Narvinger Styrelsens ordförande
Bolagsstyrning i Alfa Laval
Bilden visar på ett övergripande sätt bolagsstyrningen i Alfa Laval. Årsstämman är det högsta beslutande organet och tillsätter årligen bland annat ledamöterna i styrelsen och dess ordförande på förslag av valberedningen. Styrelsens ansvar regleras i den svenska aktiebolagslagen, i den svenska koden för bolagsstyrning och i styrelsens arbetsordning. Styrelsen har ansvaret för företagets långsiktiga mål och strategi. Den verkställande direktören styr den operativa verksamheten i bolaget och har som stöd en ledningsgrupp och divisionsledning till vilka ansvar och befogenheter delegeras. Som stöd för en god styrning av organisationen finns ett antal affärsprinciper och grundläggande värden som Alfa Laval tagit fram och implementerat i organisationen. Det är ett sätt att se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande, något som den svenska koden för bolagsstyrning ålägger styrelsen. Alfa Lavals affärsprinciper och värden finns beskrivna på Alfa Lavals hemsida, www.alfalaval.com.
Bolagets externa revisorer granskar bolaget, vilket bland annat innefattar
årsredovisningen. De gör dessutom ett utlåtande om styrelsens ansvarsfrihet.
Den interna revisionen omfattar granskning av ett brett spektrum rutiner och
frågeställningar. Bolagsstyrningsrapporten beskriver i enlighet med ”Svensk
kod för bolagsstyrning” på ett detaljerat sätt hur dessa olika enheter för
bolagsstyrning i Alfa Laval agerar och interagerar.

SID 104


Innehåll
 
Robusta kontrollsystem grunden för hur Alfa Laval styrs 101
Bolagsstyrning i Alfa Laval 101
Bolagsordning 102
Årsstämma 102
Beslut vid ordinarie årsstämma 2006 102
Extra bolagsstämma 102
Valberedning 102
Valberedning för årsstämman 2007 102
Nomineringsprocess 103
Styrelsen och dess arbete 103
Styrelsens ansvar 103
Styrelsens arbetsordning 103
Styrelsens ordförande 103
Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten 103
Oberoende ledamöter 104
Styrelsens arbete 2006 104
Revisionsutskottet 104
Ersättningsutskottet 104
Utvärdering av styrelsens arbete 104
Arvodering av styrelsen 104
Verkställande ledning 104
Ersättning, fast och rörlig 105
Pensioner 105
Avgångsvederlag/Uppsägning 105
Finansiell rapportering 105
Policydokument 105
Intern kontroll 105
Internrevision 105
Riskhantering 105
Revision och revisorer 105
Ersättning till revisorer 106
Styrelsens rapport om intern kontroll för räkenskapsåret 2006 106
Styrelse och revisorer 108
Ledningsgrupp 110
 
Bolagsstyrningsrapport 2006
 
Robusta kontrollsystem grunden för hur Alfa Laval styrs
 
Detta är tredje året som Alfa Laval mer i detalj presenterar hur bolaget styrs. Det är ett sätt att visa att bolaget uppfyller de krav på god ledning och styrning som förväntas. Genom denna bolagsstyrningsrapport ökar transparensen och det blir lättare för aktieägare och andra intressenter att bedöma hur företagets styrelse och högsta ledning tagit det ansvar som förtroendet från ägarna innebär. Det är också ett bra sätt att visa att Alfa Laval har en hög kvalitet i arbetet kring bland annat valberedning, årsstämma och styrelsearbete. Rapporten visar att det finns robusta kontrollsystem för aktieägarnas inflytande över bolaget och bolagets styrelse samt hur styrelsen i sin tur styr bolagets högsta ledning.
 
Alfa Laval har under året ytterligare arbetat för att säkerställa god etik i organisationen. Styrelsen har enligt den svenska koden för bolagsstyrning att se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande. Den har tagit detta ansvar genom att bland annat se till att bolagets affärsprinciper utvecklas vidare och formulerat vilka övergripande värden som Alfa Laval står för. Målet är att dessa principer och värden ska genomsyra hela Alfa Lavals organisation, inverka positivt på relationerna med de viktigaste intressenterna och bidra till att ytterligare stärka förtroendet för Alfa Laval.
Denna bolagsstyrningsrapport bygger på ”Svensk kod för bolagsstyrning”, som bland annat inkluderar att till årsredovisningen foga en bolagsstyrningsrapport.
 
Lund i mars 2007 Anders Narvinger Styrelsens ordförande
 
Bolagsstyrning i Alfa Laval
 
 
Bilden visar på ett övergripande sätt bolagsstyrningen i Alfa Laval. Årsstämman är det högsta beslutande organet och tillsätter årligen bland annat ledamöterna i styrelsen och dess ordförande på förslag av valberedningen. Styrelsens ansvar regleras i den svenska aktiebolagslagen, i den svenska koden för bolagsstyrning och i styrelsens arbetsordning. Styrelsen har ansvaret för företagets långsiktiga mål och strategi. Den verkställande direktören styr den operativa verksamheten i bolaget och har som stöd en ledningsgrupp och divisionsledning till vilka ansvar och befogenheter delegeras. Som stöd för en god styrning av organisationen finns ett antal affärsprinciper och grundläggande värden som Alfa Laval tagit fram och implementerat i organisationen. Det är ett sätt att se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande, något som den svenska koden för bolagsstyrning ålägger styrelsen. Alfa Lavals affärsprinciper och värden finns beskrivna på Alfa Lavals hemsida, www.alfalaval.com.
Bolagets externa revisorer granskar bolaget, vilket bland annat innefattar
årsredovisningen. De gör dessutom ett utlåtande om styrelsens ansvarsfrihet.
Den interna revisionen omfattar granskning av ett brett spektrum rutiner och
frågeställningar. Bolagsstyrningsrapporten beskriver i enlighet med ”Svensk
kod för bolagsstyrning” på ett detaljerat sätt hur dessa olika enheter för
bolagsstyrning i Alfa Laval agerar och interagerar.